You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Other Languages > Dari > ا فغا نستا ن: زنان و با ز سا زی

ا فغا نستا ن: زنان و با ز سا زی

خلا صه گزا رش و پیشنها دا ت

تأ سیس یک ا دا ره موقت برا ی ا فغا نستا ن د ر جریا ن مذ ا کرا ت بن که د ر ما ه د سا مبر1200صو رت گرفت، با رد یگر برا ی زنا ن ا فغا نستان ا ین فرصت را مسا عد سا خت تا پس ا زتجرید و سیع د ر د ورا ن طالبا ن مو قف خو د را د ر زندگی کشور ا عا ده کر ده و د ر ا مر ا نکشا ف و باز سا زی آ ن ا شترا ک مسا عی نما یند. ا یجا دوزارت ا مورزنان، تعهد منا بع بین ا لمللی برای تمویل و سیع پروگرام های رشد زنا ن وبا ز گشت ز نان به  دا نشگا هها، مکا تب وا د ا رات د ولتی د ر مجموع گشا  یش ا فق جد ید ی را برا ی ز نا ن ا فغا نستا ن مژ د ه می دا د.

مگر د ر آ غا ز ا ین مرحله هیجا نی بما نند گذ شته ها تو جه به  را هکا رهای ا سا سی ای مبذ ول نگر د ید که    ا صلا حا ت برا ی حقوق ز نا ن را تد ا وم بخشیده و ا سترا تژی ها یی را بو جو د می آ ور د که مسئله جنسیت را د ر پرو سه ا نکشا ف بطو ر همه جا نبه تحلیل و بکا ر می ا ندا خت. د ر نتیجه کمبود یک پا لیسی مو زون در قبا ل زنا ن و مسئله جنسیت  د ر پرو سه ا نکشا ف،  هم ا ز جا نب جا معه بین ا لمللی و هم ا ز جا نب حکو مت  آ قا ی کرزی، کمک ها ی بین ا لمللی در پرو ژ ه هایی به مصر ف می رسند که بیشتر جنبه سمبو لیک دا رند.

و زا ر ت ا مو ر زنا ن بمثا به ارگا ن منطقی برا ی طرح ا سترا تژی و گنجا ند ن مسئله جنسیت د رپلا ن کار ی و زا رت خا نه ها ی مر بو طه می با شد.  و زا ت مذ کور ا ز یکسو فا قد ظر فیت مسلکی بو ده و ا ز جانب دیگردارای تشکیلا ت منظم وسلسله مراتب واضح نمی باشد، چیزی که روندهمکاری حتی بین ریا ست های ا ین و زا رت را به کند ی مو ا جه سا خته ا ست.  این مشکل تا حد ودی نا شی ا ز نمو نه گیری ا زا نجمن زنان دوران کمو نیست ها ا ست که بر نا مه های تربیت مسلکی آ ن با نیا ز ها ی ا مروز سا ز گا ر نمی با شد. طو ری که یکی ا زکا ر شنا سا ن امو رزنا ن در کا بل می گو ید:" و زا رت امو رزنا ن حیثیت یک مؤسسه غیر د و لتی  نسبتا کلا ن را د ا رد". گام ها ییکه می تواند بر مؤ ثریت  بیشتر ا ین و زا رت بیا نجا مد عبا رتند ا زا ستخدا م مجد کارمندا ن به منظو ر ا فزا یش ظر فیت ها ی تحقیقا تی، پلا ن و بر نا مه ر یزی  وبو د جه سا زی و تأ مین  ا رتبا طا ت بین ریا ست ها ی و زا رت و ا یجا د ریا ست ها برا ی پیشبرد امو ر صحی، معا رف، امور جنسیت و تر بیت مسلکی کا ر مندا ن و زا رت.

ا دا ره ای که برای تأ مین ا نسجا م میا ن و زا رت خا نه ها، د و لت و منا بع  بین ا لمللی ا یجا د شده است دارای نو ا قص قا بل ملا حظه سا ختا ری می با شد. هر چند د و لت ا ز کلیه و زا رت خا نه ها تقا ضا نمو ده که افرا د کلیدی را برا ی پیشبر د امو ر مر بوط به جنسیت تعیین نما یند و لی بطو ر عموم ا فرا د پا یین رتبه ای به ا ین پستها تعین گردیده اند که صلا حیت ا ندکی د ر طرح ریزی پلا ن ها و ا سترا تژی ها دارند.

به منظو ر بهبو د ی در پا لیسی ها ی بو د جوی وجلب نظرا ت منا بع دا خلی و خا رجی د و لت یک ا دا ره را برای ا نسجا م پا لیسی ها تحت نا م " گر و پ مشو رتی" و یک گرو پ مشورتی برا ی مسئله جنسیت، که د رآ ن نما یند گا ن منا بع تمو یل کننده نیز ا شترا ک دا رند، ا یجا د نمو ده است.  د راین ا ستقا مت 12 برنا مه بو دجوی بین 17 گرو پ مشورتی تو زیع شد ه که د ر آ ن و زا رت خا نه ها، مؤ سسا ت غیرد ولتی و منا بع تمویل کنند ه ز یرنظر یک و زا رت به کا ر گما شته شد ه ا ند. تا ا مروز همه ا ین گر و پ ها نتو ا نسته مسئله جنسیت را در بو د جه ملی بگنجا نند و یا حد اقل وزارت ها ی مر بو طه در پلا ن و پا لیسی خو د ا ین مسئله را در ج و پیشبینی کر ده با شند.

کمک ها ی بین المللی به حکومت ونها د های مد نی هر دو به پرو ژ ه های سو ق دا ده شده اند که تأ ثیرزود گذ ر و خصلت ظا هر ی د ا ر ند.  سروی و مطا لعا ت پیرا مو ن تد ا وم ا ین پر و ژ ه ها و سهم ز نا ن د ر آ ن ها بخصو ص  د ر د ها ت و ر و ستا ها ا ند ک بو د ه ا ست. و زا رت ا مو ر زنا ن بکمک UNIFEM صند و ق  ا نکشا فی ملل متحد برا ی ز نا ن و کمک بلا عو ض 2.5  میلیون د ا لر ا ز بو دجه USAID  مؤ سسه ا مد ا د  ا یالا ت متحد ه برای ا نکشا ف بین ا لمللی در نظر د ارد مرا کز ا نکشا ف ا جتما عی را در مرا کز 14 ولا یا ت ا فغا نستا ن تأ سیس نمو ده و قرا ر است ا ین مر ا کز د ر تما م 32 و لا یت گستر ش یا بد.

کا ر شنا سا ن امور جنسیت وا نکشا ف در کا بل ر وی چگو نگی ا ستفا ده و مؤ ثریت ا ین مرا کزاختلا ف نظر دا رند. بر خی چنین ا ستد لا ل می کنند که جا معه بین ا لمللی با ید د رگام نخست سروی و مطا لعا تی رادرمورد ا شکال محلی بسیج وسیع زنان درولا یا ت برا ه می ا ندا خت. درحا لیک هم ا کنون یک تعدا د پروژه های خیا طی و مسکن برای زنان بد ون مطا لعا ت قبلی برا ه ا ندا خته شده و فعا لیت د ا رند.

منع زنا ن ازکاروتعلیما ت ثا نوی درد ورا ن طا لبا ن د روا قع فعا لین جنبش زنان را بطورحیرت ا نگیزی متبلور نمو د. مکا تب وکو رس های سوا د آ مو زی ای که آ نها بطو رغیر علنی ا یجاد کر د ند سبب شد که شما ر کثیری ا ز مؤ سسا ت غیر د و لتی یا NGO ها ی عرض و جود نما یند که امروز د رکا بل فعا لیت د ا رند. بسیاری ازاین مؤ سسا ت متکی به منابع مالی ای هستند که ازطریق مؤسسا ت بزرگ بین المللی تأمین می گرد د. پو ل ا ند کی که آ نها بد ست می آ و رند در وا قع ا مکا نا ت را برا ی رشد ظرفیت کا ری کمتر سا خته و فعا لیت های آ نها را به برنامه های تعلیما ت حرفوی، سوا دآموزی وفعا لیت های دیگرکه نقش ا ند ک درتقو یه اقتصا دی زنا ن  د ارند محد ود می سا زد.

فعا لین زنا ن بخصوص آ نها ییکه  به هدف تعلیم و بسیج عمو می زنا ن برا ی مشارکت سیا سی کا رمی نما یند با شرا یط د شوارسرو کار دا رند. یک تعدا د ا ز آ نها که با ICG صحبت نمو د ند به تهد ید ها ی که د ریا فت کرد ه بو د ند ا شا ره نمو د ند. تعهدا ت بیشترومجد د منا بع بین ا لمللی به شد ت مورد نیا زمی با شد تا د ست      آ ور د ها ی گر چند محد و د زنا ن نها د ینه گر دیده و به سا یر و لا یا ت تو سعه یا بد.  

پیو ستن به میثا ق ر فع هر نو ع تبعیض علیه ز نا ن CEDAW  د ر ما ر چ ، 2003 آ ن هم د ر شرا یطی که   ا فغا نستا ن تدا بیر و سیعی را برا ی تسو ید و تصو یب قا نو ن ا سا سی جد ید و ا صلا حات عد لی و قضا یی را روی د ست دا رد، یک فر صت و مسؤلیت تا ریخی نها یت منا سبی را برا ی گنجا ند ن مفا دا ت ا ین میثا ق د ر قو انین و نظا م ها ی آ ینده کشور مسا عد سا خته است.  پروسه نظر خو ا هی د ر با ره  قا نو ن ا سا سی نیز یک فر صت منا سب برا ی سهیم سا ختن زنا ن در جریا نا ت سیا سی از طریق نظرخو اهی ها ی گستر ده می با شد.

به منظور تأ مین حما یت عا مه ا ز برا بر ی جنسی از نظر حقوقی با ید از دلا یل و ا ر زش ها ی کارگرفته شو د که ا زا صول اسلا می چو ن ا صل برابری وعدا لت اجتماعی سر چشمه می گیرد. ا نکشا فات تقنینی مترقی در سا یر کشورهای اسلامی ما نند دا د گاه خانواد گی د ر ایرا ن با ید بحیث یک مو د ل برا ی ا فغا نستا ن ا رزیا بی گر د د.

پیشنها دا ت:

ا لف: به ا دا ره ا نتقا لی ا فغا نستا ن    

1)  ا ز وزارت ا مو رزنا ن تقا ضا شو د که ا مکا نا ت وزمینه ها ی مختلفه را بررسی و یک تشکلیل ا دا ری ای را ا نکشا ف د هد که د ر و ظا یف و فعا لیت ها ی و زا رت سهو لت ایجا کند و را بطه کا ری میا ن ریا ست ها ی ا ین و زا رت را تسر یع بخشد.

2)  تما م وزارت خا نه ها مقا مات بالارتبه راحد اقل درسطح معاونت وریا ست درارتبا ط به اموربرابری جنسی توظیف نما یند وا فراد مذ کوررا با گرو پ مشورتی درامور جنسیت هما هنگ نما یند تا پیشنها دا ت برا ی سیا ست گزاری بهتردر دا خل ا رگا ن ها ی د و لت ا نعکا س یا بد.

3)  در گروپ های مشورتی امورجنسیت وسا یر نها د های مر بو طه، کارمندا ن کمکی فنی واداری دا یمی تعیین گرد ند تا بتو انند درطرح وتطبیق پالیسی ها ی مر بوط به ا نکشا ف امو ر زنا ن د ر و زا رت ها ی مر بو طه به گو نه مؤ ثر ا یفا ی و ظیفه نما یند.

4)  ا عضا ی کمیسیون  خد ما ت ملکی تعیین و یک دا ر ا لا نشا ء مسلکی برا ی آ ن تشکیل گر دد و معیا ر های که ا ین کمیسیون برا ی ا ستخدام ا فراد ا نکشا ف می دهد اساس تمامی تعیینا ت بعد ی وباز بینی تعیینا ت قبلی در تما م ادارا ت د و لتی به شمو ل و زا رت امو ر زنا ن قرا ر دا ده شو د.

5)  پا لیسی های مر بوط به ا نکشا ف زنان در بود جه عا دی وا نکشا فی وزارت خانه های مربو طه گنجاند ه شو د.

6)  د اد گاهها ی خا نواد گی در مراکز تمام ولایا ت تشکیل گردد تا به مسا یل مانند طلا ق، ا زدوا ج اجبا ری، حرا ثت طفل و ا مور میرا ث رسید گی نما ید. درا ین دا د گا هها با ید قضا تی تعیین گرد ند که با قوا نین مد نی و میثا ق های بین ا لمللی که ا فغا نستا ن عضو آ ن است آ شنا یی کا مل د ا رند.

7)  زنا ن با تجربه و کا ر شنا س د را مو ر ا مو ر ا جتما عی د رکمیسیون قا نون ا سا سی تعیین گر د ند تا یک تو ا زن محسوس و مؤ ثر جنسی د را ین کمیسیون تأ مین گر دد.

8)  تر کیب کمیسیون قا نو ن ا سا سی بگو نه ای تعیین گرد د که زمینه مشا ر کت زنا ن در لو یه جرگه قا نو ن اسا سی را مسا عد نما ید.

ب: به کمیسیون ا صلا حا ت عد لی و قضا یی

9)  مفا دا ت میثا ق رفع هر نوع تبعیض علیه ز نا ن CEDAW  با ید د ر قوا نین مد نی و جنا یی جد ید بخصوص د را مو ر مربوط به خا نوا ده گنجا ند ه شوند.

10)  نظا م های منا سب و مترقی تقنینی د ر کشو ر ها ی ا سلا می ما نند تو نس و ما لیز یا، که می تو انند بحیث منا بع برا ی تجد ید نظر در قوا نین مد نی و جزا یی مطا بق به  نور م های ا فغا نی مو رد ا ستفا ده قرار گیر ند، تشخیص ومو رد  ارزیا بی قرا ر گیر ند.

ج: به جا معه جها نی:

11)  پرو گرا م ها ی ا رتقا ء ظر فیت کا ری، بر نا مه ریزی و بو دجه سا زی د ر جمله کمک ها یی که به و زا رت امو رزنا ن صو رت می گیر د شا مل گر د د.

12)  ازا یجا د پرو گرا م ها ی اعطا ء قر ضه ها ی کو چک برا ی زنا ن وتر بیه زنان برای ا دا ره ا ینگو نه پرو گرا م ها حما یت شود.

13)  کمک های مر بوط به امورجنسیت وانکشا ف به اسا س مشو ره با زنا ن ا فغا نستا ن وتحقیقا ت مستقیم درمورد موضوعا ت چو ن با زا ر یا بی برا ی افزا یش د رآ مد زنان، ترا نسپو رت آ نها در سا حا ت مور د نظر ود سترسی آ نها به خد ما ت طرح و تطبیق گر د د.

14)  به وزارت معارف کمک شو د تا نصا ب تعلیمی را طوری ا نکشا ف د هد که حقوق زنا ن را درچو کات حقوق مد نی ومیثا ق رفع هر نوع تبعیض علیه ز نا ن CEDAW د ر ا ختیا ر شا گر د ا ن ذ کوروا نا ث قرا ر دهد.

15)  از نظر ما لی به یک رو ند نظرخوا هی د ر با ره قا نو ن ا سا سی،  بشکلی که ز نا ن با صرا حت تا م بتوا نند خواسته ها ی خود را بطوروا قعی د ر آن ا نعکا س د هند، با ید کمک صور ت بگیرد. و تد ابیری ا تخا ذ گرد د که تا زمان تد ویرلو یه جر گه قانو ن ا سا سی حما یت کا فی برا ی حقوق زنا ن د ر دا خل و خا رج از د و لت بو جو د بیا ید.

د: به ملل متحد

16)  مساعی صند وق ا نکشا فی ملل متحد برای ز نان UNIFEM  د وباره به ارزیا بی نیاز مند یهای زنا ن و پر وژ ه های ا فزا یش درآ مد خا نواد ه ها و بر نا مه های تر بیوی متمم آن و پر وژ ه ها یی که ظر فیت زنا ن برا ی مشارکت د رر وند سیا سی ا رتقا می بخشد، متمر کز گر د د. 

هه: به د و لت ها ی عضو نیر و ها ی یا ری ا منیتی بین ا لمللی ISAF

17)  فعا لیت نیروهای یاری ا منیتی بین ا لمللی ISAF یا کدام نیر و ی مشا به به خا رج ا ز کا بل، بخصوص مرا کزعمده شهری، گستر ش دا ده شود تا فعا لین حقوق زنا ن بتو ا نند به شکل مؤثر د ر آ نجا ها فعا لیت نما یند.

کا بل/بروکسل 15 ما رچ 2003 

 
This page in:
English