You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Other Languages > Dari > نقش اتحادیه اروپا در باز سازی دولت افعانستان

نقش اتحادیه اروپا در باز سازی دولت افعانستان

خلاصه گزارش و پیشنهادات

بعد از سقوط طالبان در سال 2001، اتحادیه اروپا تا کنون یک کمک کننده عمده به افغانستان بوده است. هیأت بلند رتبه کمیسیون اروپا سالانه از بودجه دوصد مییلونی برای کمک های انکشافی در افغانستان نظارت می کند و همچنین یک نماینده خاص در کشور اقامت دارد . در کل، کمیسیون اروپا و دولت های عضودرحدود یک سوم ازپول را در کانفرانسهای کمک کننده در سال 2002 در تو کیو و سال 2004 در برلین متعهد شدند. نیروهای دولت های عضو درحدود بیش از دو سوم نیروهای حافظ صلح و نیروهای ائتلاف را تشکیل می دهد که اکنون مصروف مبارزه در برابر شورشیان مخالف دولت است. با وجود این، نفوذ اتحادیه اروپا کمتر از آنچه است، که باید باشد. در موقعیکه طرح آجندای جدید برای پروسه پس از بن جریان دارد، اتحادیه اروپا اگر در صدد کسب نفوذ بیشتر و متعهد ساختن حکومت افغانستان به معیار ها ی عالی حکومکت داری و انکشاف دموکراتیک باشد؛ به هماهنگی بیشتر درونی ضرورت دارد.

در حالیکه افغانها اعتمادی زیادی به اروپا دارند- تعدادی اندکی حتا در سطح مقامات بلند رتبه-از میزان وسیع تعهدات اروپا تقدیر می نمایند. این مهم، قسماً ناشی از نقش هما هنگ کننده ملل متحد و میزان بالایی کمک نظامی و انکشافی ایا لات متحده امریکا و همچنین پچید گی ساختارهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا و فقدان انسجام در میان نهاد ها و دولت های عضو در خارج و داخل افغانستان است. اغلباً بودجه های انکشافی برای عمل جمعی سیاسی و نظامی به مصرف می رسد.

عواقب نفوذ نا کافی و سیاست نه بسیار قاطع در هیچ جایی به اندازه پروسه انتخابات شورای ملی که نقطه پایان پروسه بن بود، آشکار نگردید. اروپا درحدود چهل فیصد هزینه انتخابات را پرداخت نمود اما در بدست آوردن سیستم قابل قبول انتخابات ناکام ماند. به همین ترتیب، اروپا کار کمی انجام داد- حتا اکنون بنظر می که کار کمتری بتواند در راستای کمک به انکشا ف احزاب سیاسی که برای تأمین نظام با ثبات وپایدار سیاسی حیا تی است، انجام دهد. با وجودی که وزیران خارجه د ولت های عضو به صراحت اعلام داشتند که انکشاف احزاب سیاسی در صدر اولیت ها قرار دارد.

محدودیت های ملی که با لای نیروهای حافظ صلح تحت چتر نا تو وضع شده است، منجر به نبود روابط عملیاتی میان نیروها می گردد. اسقرار نیروی بین المللی یا ری امنیتی در خارج از کابل عندالزو م و رهبری هر تیم بازسازی ولایتی توسط یک کشورهمین نبود روایط عملیاتی رابیشتر بر جسته می سازد واز این رو هر تیم به یک سپر امنیتی برای خود تبدیل گردیده است. اروپا با ید با هماهنگی ناتو به وضع معیار های حد اقل همکاری های ملکی و نظامی الویت دهند. عین امر در مورد هما هنگی درون تیمی و میان تیمی- تما م کشور ها یا حداقل تیم های دولت های عضو اتحادیه اروپا صدق می کند. مدل " اروپایی" نه تنها به انسجام کمک خواهد نمود که مسبب مبا حث گستر ده تری در مورد نقش تیم های باز سازی ولایتی نیزخواهد گشت.

علاقه جامعه بین المللی نباید با ختم پروسه بن بعد ازبر گزاری انتخابات شورای ملی که بسترکمک های جامعه جهانی تا کنون بوده است، کاهش یابد. دست آورد ها شدیدا شکننده است. حتا پرداخت هزینه های متوالی برای پشبرد وضع امورضرورت به سالها کمک دونر ها دارد. شا خص های رشد اجتماعی افغانستان پاین ترین میزان رشد را درسطح دنیا که با شاخص های رشد در عقب مانده ترین مناطق افریقا برابری دارد، نشان می دهد. شورشها در جنوب و شرق که هم مرز با پاکستان است، خونین ترین تابستان را بعد از فروپاشی طالبان رقم زده است. کشت مزارع خشخاش که هم علایم و هم منبع نا آرامی های جاری است، 90% مصرف هرویین را در کوچه های اروپا تأمین می نماید.

نقش اتحادیه اروپا در باز سازی افغانستان نه تنها خود گذری نیست بلکه دولت های از هم پا شیده خطری به جهان بوده و افغانستان مشکلات مشخصی را برای اتحادیه اروپا به بار می آورد. این یک پروژه سیاسی است که هدف نهای آن را احیای دولت فروپاشیده تشکیل می دهد تا آن دولت هیچ خطری به حساب نیاید. احیای دستگا ه های دولتی مثل گذشته باید بعنوان نقطه مرکزی باقی بماند اما توجه بشترازمشروعیت بخشیدن به نهاد های جدیدا انتخاب شده به کارآمد ساختن آن در ائه خدمات مؤثر و تامین امنیت معطوف گردد."آجندای جدید کابل" باید روی پایداری تاکید کرده و باید دارای اهداف خیلیها مشخص تراز توافق نامه بن باشد.

نماینده خاص اتحادیه اروپا با مأموریت "باز متمرکز" شده خویش باقی بماند. در هنگا میکه قانوانگذاران جدید مخاط طب های متوقع برای جامع جهانی است، ضرورت دفاتر فرستاده خاص بیش ازپیش محسوس است. در زمانیکه تعهدات بزرگ ما لی باری دیگر می صورت می گیرد، رابط میان کارکرد و پرداخت کمک ضرورت به صراحت بیشتری دارد. نگرانیهای اتحادیه اروپا درمورد حقوق بشر بعنوان مطالبات جدی در راستای ایجاد حکو مت داری سالم از دولتی صورت گیرد که فرهنگ معافیت را اجازه داده است.

اتحادیه اروپا با ید با اتخاذ سیاست های منسجم و برنامه های مؤثربرای ایجاد معیار ها و میکا نیزم های مشترک نظارتی از طریق توافق میان خود و دولت افغانستان تلاش نماید. همچنین، ساده ساختن و روشن نمودن مکلفیت های یک دولت شکننده، انسجام بیشتری به بر نامه ها خواهد بخشید و منابع بیشتری را ذخیره خواهد کرد. اتحادیه اروپاتنها در صورتی می تواند وزنه واقعی خویش را در افغانستان تثبیت نماید که بتواند ازمجموعه ابزارهای سیاست خارجی از قبیل ابزار دیپلو ماتیک، کمک های انکشافی و نظامی خویش حداکثر بهره برداری نماید.

پیشنها دات:

به اتحادیه اروپاو دولت های عضو:

1. اطمینان از دادن الویت به افغانستان در پروسه ما بعد بن:

الف) ادامه کمک های مالی برای پنج سال آینده به میزان کنونی، تمر کز روی بازسازی و پاین آوردن سطح هزینه های متوالی موجود.

ب) تمدید ماموریت نمایند ه خاص اتحادیه اروپا در کابل و بازبینی عملیه کنونی دادن ماموریت به نماینده خاص اتحادیه اروپا بعد از هر شش ماه.

ج) تلاش برای کسب شناسایی بیشتر برای اتحادیه اروپا و دادن شناخت بشتر از نقش داخلی و بین المللی اتحادیه اروپا در افغانستان.

2. دادن انسجام بیشتر به پالیسی ها و کسب هماهنگی بهتر میان نهادها و دولت های عضو اتحادیه اروپا:

الف) وضع شاخص ها و میکانیزم های مشترک نظارتی که با بودجه معتمد بازسازی افغانستان و برنامه همبستگی ملی آغاز یابد.

ب) معین نمودن شاخص های منازعات داخلی در بر گه جدید استرتیژی کشوری، نظارت مؤثر و دادن توجه جدی به آن در تما م عرصه فعالیت های اتحادیه اروپا؛

ج) دایر نمودن جلسات رسمی تر جیحاً هفته وار میان رییس کمیسیون اروپا و نما ینده خاص اتحادیه اروپا؛

د) فرستادن یک متخصص امور انکشاف اقتصادی از کمیسیون اروپا از بروکسیل به نماینده خاص اتحادیه اروپا برای تسهیل تهیه گزارش روی امور باز سازی؛

ح) تأسیس خبر نامه مشترک الیکترونیکی برای نهادهای اتحادیه اروپا در افغانستان جهت بهبود ی وضع ارتباطات و شریک سازی معلومات؛

د) به حد اکثر رساندن همکاری و روابط درونی میان بر نامه های اتحادیه اروپا در کشور های همسایه از طریق بر گه جدید استراتیژی کشوری بعنوان ابزار اولیه برنامه ریزی؛

3. ادامه و تقویه سیاست تمر کز روی فرایند دموکراتیزاسیون:

(الف) کمک مالی به پروسه ثبت نام رای دهند گان و بر گزاری حد اقل دو دور اانتخابات دیگر درراستای ایجاد زمانبندی وپروسه قابل قبول انتخابات که منوط به تغییر قانون اساسی است؛

(ب) در الویت قراردادن کمک به توسعه احزاب سیاسی، ایجاد هسته زنان در داخل شورای ملی، جا معه مدنی و رسانه ها؛

(ج) تاکید روی آموزش اعضای زن شورای ملی علا وه بر حما یت ازبر نامه ار تقای ظرفیت قانون گزاران تا اینکه بتوانند بعنوان شرکت کنند گان فعال در پروسه سیاسی نقش بازی نما یند؛

 4. تاکید مداوم روی حقوق بشر و حکومت داری سالم:

الف) تعهد دراز مدت مالی برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛

ب) اصرار روی شامل ساختن برنامه عدالت انتقالی افغانسان در توافقات مابعد بن؛

ج) حمایت از تأسیس مجمع عالی مشورتی با شمولیت نمایند گان زنان و اقلیت های قومی با معیارها و پروسه شفاف برای ارائه مشوره به رییس جمهور درامر تعین مقامات ارشد دولتی؛

د) تلاش متداوم برای عام ساختن مسایل جندر و تخصیص 5% از بودجه انکشافی کمیسیون اتحادیه اروپا مشخصاً برا ی تمویل پروژه های زنانه؛

5. جستجو برای روابط نهادی با ناتو و گرفتن نقش در رهبری اجرایی تیم های بازسازی ولایتی:

الف) نماینده خاص اتحادیه اروپا درکمیته اجرای-رهبری تیم های با زسازی ولایتی دارای یک کرسی شود؛

ب) راه اندازی مباحث گستر ده روی حد اقل معیار مورد توافق برای تیم های بازسازی ولایتی و نقش آینده شان که روی مسایل امنیتی تا کید دارد؛

ج) حما یت از مجمعی برای نمایند گان سیاسی دولت های عضو و آژانس های انکشافی ذیدخل در امور تیم های بازسازی ولا یتی بمنظور تعامل بهتر با همدیگر؛

د) بررسی امکان استفاده از ماموریت های ملکی سیاست دفاعی و امنیتی اروپا در عر صه اصلاحت سکتور امنیتی برای تمام تیم های بازسازی ولایتی در سراسر اروپا در کوتا مدت و بلند مدت؛

6. هما هنگ نمودن الویت های نهادهای اتحادیه اروپاو و دولت های عضو با الویت های حکو مت افغانستان از طریق بر گزاری یک ورکشاپ بعد از پخش استراتژی انکشاف ملی افغانستان و همچنین تدویر جلسات سالانه میان مقاما ت ارشد د ر کابل یا بروکسیل بمنظور بررسی تطبیق توابق نامه ما بعد بن.

کابل/بروکسیل 30 نوامبر 2005

 
This page in:
English