You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South East Asia > Thailand > Thailand: Calming the Political Turmoil

ประเทศไทย: ลดอุณหภูมิแก้วิกฤตการเมือง

รายงานเอเชีย ฉบับที่ 82 22 Sep 2008

บทนำ

การ ชุมนุม ประท้วง กำลัง สั่น คลอน รัฐบาล ที่ นำ โดย พรรค พลัง ประชาชน ซึ่ง ได้ ชัยชนะ จาก การ เลือก ตั้ง ทั่วไป เมื่อ เก้า เดือน ที่ ผ่าน มา การ ปะทะ กัน ระหว่าง ผู้ สนับสนุน และ ประท้วง รัฐบาล นั้น ได้ เป็น เหตุ ให้ มี ผู้ เสีย ชีวิต หนึ่ง คน และ บาด เจ็บ 42 คน การ เคลื่อนไหว ของ มวลชน ดัง กล่าว ได้ ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ เศรษฐกิจ รวม ทั้ง อุตสาหกรรม การ ท่อง เที่ยว ซึ่ง เป็น ภาค เศรษฐกิจ ที่ สร้าง ราย ได้ สำคัญ ให้ แก่ ประเทศ การ เปลี่ยน ผู้ ดำรง ตำแหน่ง นายก รัฐมนตรี จาก นาย สมัคร สุนทร เวช เป็น นาย สมชาย วงศ์ สวัสดิ์ นั้น ดู เหมือน จะ ไม่ นำ ไป สู่ การ คลี่คลาย ความ ตึงเครียด สิ่ง ที่ จำเป็น ต้อง ทำ อย่าง เร่ง ด่วน ขณะ นี้ คือ การ ฟื้นฟู หลัก นิติธรรม และ อำนาจ ของ รัฐบาล ไม่ใช่ เพราะ ว่า รัฐบาล ชุด นี้ สมบูรณ์ แบบ แต่ เพื่อ การ ดำรง ไว้ ซึ่ง เสถียรภาพ ของ ประเทศ และ ระบอบ ประชาธิปไตย ใน ระยะ กลาง และ ระยะ ยาว จะ ต้อง มี การ ให้ ความ สำคัญ กับ การ คลี่คลาย ความ ขัด แย้ง ทางการ เมือง โดย ใช้ กระบวนการ ทาง ประชาธิปไตย และ การ มุ่ง แก้ ปัญหา พื้น ฐาน ที่ นำ ไป สู่ ความ แตกแยก ใน ปัจจุบัน ซึ่ง รวม ทั้ง ปัญหา ช่อง ว่าง ระหว่าง คนรวย ใน เมือง กับ คน ยากจน ใน ชนบท การ โค่น ล้ม รัฐบาล โดย มวลชนบน ท้อง ถนน หรือ การ ปฏิวัติ รัฐประหาร นั้น ไม่ อาจ ช่วย คลี่คลาย ปัญหา การ แบ่ง แยก ทางการ เมือง ซึ่ง กำลัง ทำให้ สังคม ไทย แตก เป็น เสี่ยง ๆ ได้

ฝ่าย ต่อ ต้าน ซึ่ง นำ โดย กลุ่ม พันธมิตร ประชาชน เพื่อ ประชาธิปไตย ได้ เรียก ร้อง ให้ นาย สมัคร ลา ออก เพราะ มอง ว่า เขา เป็น หุ่น เชิด ให้ กับ อดีต นายก รัฐมนตรี ทักษิณ ชิน วัตร ใน ขณะ ที่ นาย สมัคร ปฏิเสธ ที่ จะ ลา ออก ศาล รัฐธรรมนูญ ได้ มี คำ ตัดสิน ว่า เขา ขาด คุณสมบัติ การ เป็น นายก รัฐมนตรี และ ให้ พ้น จาก ตำแหน่ง ใน ข้อหา เกี่ยว กับ ผล ประโยชน์ ทับ ซ้อน ซึ่ง ไม่ เกี่ยวข้อง กัน กับ ข้อ กล่าว หา ของ พัน ธมิตรฯ อย่างไร ก็ตาม การ เผชิญ หน้า ยัง ไม่ ยุติ ลง ง่าย ๆ กลุ่ม พัน ธมิตรฯ อ้าง ว่า จะ ต่อ ต้าน นายก รัฐมนตรี คน ใด ก็ตาม ที่มา จาก พรรค ร่วม รัฐบาล ทั้ง หก พรรค และ จะ เคลื่อนไหว ต่อ ไป รวม ถึง การ ยึด ทำเนียบ รัฐบาล อย่าง ผิด กฎหมาย การ เผชิญ หน้า ดัง กล่าว สะท้อน ความ แบ่ง แยก อย่าง สุด ขั้ว ระหว่าง พลัง มวลชน ที่ สนับสนุน และ ต่อ ต้าน อดีต นายก รัฐมนตรี ทักษิณ ซึ่ง ได้ รับ เสียง สนับสนุน จาก คน ยากจน ใน ภาค เหนือ และ อีสาน ใน ขณะ ที่ ฝ่าย ต่อ ต้าน ประกอบ ไป ด้วย ฝ่ายนิยม สถาบัน กษัตริย์ ชนชั้น กลาง ใน กรุงเทพฯ ทหาร ปัญญา ชน และ นัก กิจกรรม ด้าน ประชาธิปไตย บาง ส่วน

ไม่ ว่า รัฐบาล จะ มี ข้อ บกพร่อง อย่างไร การ ใช้ มาตรการ นอก เหนือ รัฐธรรมนูญ เพื่อ ขับ ไล่ รัฐบาล จะ ส่ง ผลก ระ ทบ ร้าย แรง ต่อ ประชาธิปไตย ของ ไทย ทั้ง ยัง ขัด ต่อ ความ ปรารถนา ของ ผู้ มี สิทธิ เลือก ตั้ง ส่วน ใหญ่ ซึ่ง ได้ แสดง เจตนารมณ์ ไว้ ใน การ เลือก ตั้ง ทั่วไป เมื่อ เดือน ธันวาคม 2550 ชนชั้น นำ ใน กรุงเทพฯ อาจ จะ ไม่ ชอบ รัฐบาล ที่ นำ โดย พรรค พลัง ประชาชน ใน ขณะ ที่ ประชาชน ส่วน ใหญ่ ให้การ สนับสนุน อย่าง ชัดเจน และ ต่อ เนื่อง เรา จำเป็น ต้อง ให้ ความ เคารพ ต่อ เจตนารมณ์ ด้าน ประชาธิปไตย ของ พวก เขา

การ วิจารณ์ ความ ล้ม เหลว หรือ การ บริหาร งาน โดย ไม่ ชอบ ของ รัฐบาล เป็น สิ่ง ที่ สามารถ ทำได้ และ ควร ทำ ตาม กลไก ประชาธิปไตย และ รัฐธรรมนูญ โดย ผ่าน ศาล และ รัฐสภา แต่ ข้อ เสนอ เรื่อง “ การเมือง ใหม่ ” ของ กลุ่ม พัน ธมิตรฯ อัน ที่ จริง แล้ว เป็นการ สนับสนุน ให้ กลับ ไป ใช้ ระบอบ ปกครอง โดย ชนชั้น นำ โดย มี ผู้ แทน ราษฏร ที่มา จาก การ เลือก ตั้ง เพียง 30 เปอร์เซนต์ ข้อ เสนอ ดัง กล่าว ขัด แย้ง ต่อ ระบอบ ประชาธิปไตย ขั้น พื้น ฐาน และ เป็น สูตร ที่ นำ ไป สู่ ระบอบ เผด็จการ แม้แต่ โครงสร้าง ตาม รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปัจจุบัน ซึ่ง ประกาศ ใช้ โดย รัฐบาล ที่มา จาก การ แต่ง ตั้ง โดย ทหาร เมื่อ ปี ที่ แล้ว ก็ ให้ อำนาจ กับ ศาล และ ระบบ ราชการ มาก เกิน ไป จนถึง ขั้น ที่ สามารถ หยุด ยั้ง และ ทำลาย รัฐบาล ที่มา จาก การ เลือก ตั้ง ด้วย ข้อหา เพียง เล็ก น้อย ได้ ดัง เช่น นาย สมัคร ซึ่ง ถูก ตัดสิน ให้ พ้น จาก ตำแหน่ง ด้วย ข้อ กล่าว หา ซึ่ง ใน ประเทศ ส่วน ใหญ่ นับ ว่า เป็น เรื่อง เล็ก น้อย ใน ขณะ ที่ รัฐบาล ซึ่ง นำ โดย พรรค พลัง ประชาชน ก็ กำลังเผชิญกับแรงกดดัน อย่าง มาก ทั้ง จาก ศาล และ จาก การ เคลื่อนไหว มวลชน วิกฤต การเมือง ดัง กล่าว ส่ง ผล ให้ เกิด การ คาด การณ์ ว่า อาจ จะ เกิด รัฐประหาร อีก ครั้ง ซึ่ง ถ้า เกิด ขึ้น จริง จะ กลาย เป็น รัฐประหาร ครั้ง ที่ 11 นับ แต่ ปี 2475 และ เป็น ครั้ง ที่ สอง ใน รอบ ไม่ กี่ ปี แต่ เช่น เดียว กับ รัฐประหารใน ปี 2549 การก ระ ทำ เช่น นั้น จะ ไม่ ช่วย แก้ ปัญหา และ จะ ส่ง ผล ก ระ ทบ ต่อ ระบอบ ประชาธิปไตย ที่ ยัง คง ไม่ แข็งแกร่ง ของ ไทย การ หวน กลับ ไป สู่ ระบอบ ปกครอง ของ ทหาร หรือ ชนชั้น นำ จะ เป็น เหตุ ให้ ประชาคม โลก เกิด ความ กังวล ใจ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง เนื่องจาก ประเทศไทย นั้น นับ ว่า เป็น ผู้นำ ระบอบ ประชาธิปไตย ใน ภูมิภาค นี้ วิกฤต ใน ปัจจุบัน ยัง ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ สถานะ ประธาน สมาคม ประชาชาติ แห่ง เอเชีย ตะวัน ออก เฉียง ใต้ ( อาเซียน ) ของ ไทย ใน ปี นี้ อีก ด้วย

เรา จำเป็น ต้อง แสวงหา ทางออก ด้วย วิถี ทางการ เมือง และ ตาม ครรลอง แห่ง รัฐธรรมนูญ อย่าง เร่ง ด่วน วงจร วิกฤต การเมือง ใน กรุงเทพฯ ได้ เบี่ยง เบน ความ สนใจ จาก ประเด็น ปัญหา สำคัญ อื่น ๆ ไม่ ว่า จะ เป็น ภาวะ เศรษฐกิจ ตกต่ำ ความ รุนแรง ใน ภาค ใต้ และ ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ไทย กับ ประเทศ เพื่อน บ้าน โดย เฉพาะ ประเทศ กัมพูชา

เพื่อ ที่ จะ หยุด ยั้ง มิ ให้ ความ วุ่นวาย ทางการ เมือง ย่ำแย่ ลง ไป อีก ควร จะ มี การ ดำเนิน การ ต่างๆ ดังนี

  • ทุก ฝ่าย ต้อง แสดง เจตจำนง ที่ จะ ใช้ วิถี ทาง แห่ง สันติ และ ประชาธิปไตย เพื่อ คลี่คลาย ความ แตก ต่าง ทาง ความ คิด
  • ผู้นำ ระดับ สูง และ นาย ทหาร ควร หยุด ส่ง สัญญาณ อัน คลุมเครือ และ แสดง ความ สนับสนุน อย่าง ชัดเจน ต่อ รัฐบาล ที่มา จาก การ เลือก ตั้ง และ การ ยึด มั่น ใน หลัก นิติธรรม
  • กลุ่ม พัน ธมิตรฯ ควร เคารพ หลัก แห่ง กฎหมาย และ ยุติ การ ยึด ครอง ทำเนียบ รัฐบาล อย่าง ผิด กฎหมาย และ ผู้นำ ทั้ง เก้า คน ซึ่ง ได้ รับ หมาย จับ ควร จะ เข้า มอบตัว
  • ผู้นำ ทหาร ควร เจรจา กับ กลุ่ม พัน ธมิตรฯ เพื่อ ให้ ยุติ การ ยึด ครอง และ ย้าย ผู้ ชุมนุม ออก จาก ทำเนียบ รัฐบาล โดย เน้น ย้ำ ว่า กลุ่ม พัน ธมิตรฯ จะ สูญ เสีย ความ ชอบ ธรรม หาก ไม่ เคารพ หลัก แห่ง กฎหมาย ใน ขณะ ที่ การ เจรจา ดำเนิน ไป ทาง ตำรวจ ควร วาง มาตรการ และ ขั้น ตอน ต่างๆ เพื่อ หา ทาง ยุติ การ ยึด ครอง ทำเนียบ รัฐบาล โดย ไม่ ใช้ กำลัง แต่ ถ้า วิธี การ ต่าง ๆ ที่ ได้ ถูก นำ มา ใช้ ยัง ไม่ สามารถ ย้าย การ ชุมนุม และ การ เจรจา ประสบ ความ ล้ม เหลว ตำรวจ ควร วางแผนผลักดันผู้ชุมนุมออกจากทำเนียบรัฐบาล หาก กระทำ ได้ โดย ไม่ ทำให้ เกิด การ สูญ เสีย เลือด เนื้อ
  • ผู้นำ ทหาร ควร เจรจา กับ กลุ่ม พัน ธมิตรฯ เพื่อ ให้ ยุติ การ ยึด ครอง และ ย้าย ผู้ ชุมนุม ออก จาก ทำเนียบ รัฐบาล โดย เน้น ย้ำ ว่า กลุ่ม พัน ธมิตรฯ จะ สูญ เสีย ความ ชอบ ธรรม หาก ไม่ เคารพ หลัก แห่ง กฎหมาย ใน ขณะ ที่ การ เจรจา ดำเนิน ไป ทาง ตำรวจ ควร วาง มาตรการ และ ขั้น ตอน ต่างๆ เพื่อ หา ทาง ยุติ การ ยึด ครอง ทำเนียบ รัฐบาล โดย ไม่ ใช้ กำลัง แต่ ถ้า วิธี การ ต่าง ๆ ที่ ได้ ถูก นำ มา ใช้ ยัง ไม่ สามารถ ย้าย การ ชุมนุม และ การ เจรจา ประสบ ความ ล้ม เหลว ตำรวจ ควร วางแผนผลักดันผู้ชุมนุมออกจากทำเนียบรัฐบาล หาก กระทำ ได้ โดย ไม่ ทำให้ เกิด การ สูญ เสีย เลือด เนื้อบริหาร อย่าง พอ เพียง กับ การ สร้าง กลไก ตรวจ สอบ การ ใช้ อำนาจ อย่าง มี ประสิทธิภาพ
  • ประชาคม นานาชาติ รวม ทั้ง ประเทศ สมาชิก ใน อาเซียน ควร แสดง จุดยืน อย่าง ชัดเจน ต่อ ชนชั้น นำ ส่วน ต่าง ๆ ของ ไทย ว่า หาก เกิด การ รัฐประหาร อีก ครั้ง หนึ่ง จะ ถูก ประณาม จาก นานาชาติ และ ประชาคม นานาชาติ จะ ไม่ คบค้า สมาคม กับ รัฐบาล ที่ ได้ อำนาจ จาก การ รัฐประหาร ประเทศ สมาชิก ของ อาเซียน ควร เน้น ย้ำ ว่า หาก เกิด การ รัฐประหาร ขึ้น จะ ไม่ ส่ง ผล ดี ต่อ ภาพ ลักษณ์ ของ ประเทศไทย ใน ช่วง ที่ ไทย เป็น ประธาน อาเซียน

กรุงเทพฯ/บรัสเซลส, 22 กันยายน 2551 

 
This page in:
English
ไทย

More Information