Report / Europe & Central Asia 3 minutes

Bosna i Hercegovina: Šta Republika Srpska hoće?

  • Share
  • Sačuvaj
  • Print
  • Download PDF Full Report

IZVRŠNI SAŽETAK

Flert Republike Srpske sa referendumom u junu 2011. je podsjetnik da manji BiH entitet i dalje prijeti stabil­nosti ove države i zapadnog Balkana. Malo je vjero­vatno da će se RS odcijepiti ili da će Bošnjaci pokušati da ju eliminišu, ali ako njeni srpski lideri nastave gurati svaki konflikt sa Sarajevom do ivice, kao što su to pon­avljali do sada, postoji rizik od katastrofe. Dovoljno je da samo jednom posustane agilnost lidera i strpljenje naroda pa da se desi ozbiljno nasilje. Dugoročno, odlu­čnost RSa da svede Bosnu i Hercegovinu (BiH) na malo više od koordinatora između snažnih entiteta može toliko potkopati državu da se ona uruši, povlačeći za sobom i RS. RS pati i od svojih unutrašnjih prob­lema, posebno kulture nekažnjivosti političkih i ekonom­skih elita i stalno prisutnog zadaha ratnih zločina. Njeno rukovodstvo, posebno njen predsjednik, Milorad Dodik, trebaju kompromise sa Sarajevom u izgradnji države i provođenju hitnih reformi na nivou entiteta.

RS je zaprijetila referendumom početkom 2011. što je moglo dovesti do izlaska Srba iz BiH institucija i doves­ti BiH na ivicu rata. Situacija se stabilizovala u junu, kada je Evropska unija (EU) ponudila proces dijaloga o sud­stvu, čiju je reformu RS zahtijevala. Državni i entitetski lideri su se sastali i počeli razmatrati složeni pravni sistem ove države imajući u vidu njegovo usag­lašavanje sa evropskim zakonodavstvom (acquis com­munitaire). Proces će biti dug i mukotrpan, ali RS može postići djelotvornu promjenu samo kroz Parlamentarnu skup­štinu BiH i Ustavni sud. 

Međunarodna zajednica se hrve sa RS godinama. Kada bi imali slobodu izbora, većina u entitetu bi više voljela neovisnost, ali to je neprihvaljivo ostatku BiH i međ­unarod­noj zajednici. RS je preslaba da izbori put do nezavisnosti i ne bi dobila međunarodno priznanje kao država. Njeni lideri odbacuju glavninu projekta izgradnje države koji vodi međunarodna zajednica koji je dao Bosni i Hercegovini njenu sadašnju administrativnu strukturu. Neki bošnjački i međunarodni posmatrači vjeruju da je međunarodna spremnost posustala, dajući Srbima prostora da sabotiraju državu, dok drugi međ­unarodni i srpski posmatrači tvrde da su međunarodne intervencije te koje zadržavaju Srbe u njihovom tvrdo­kornom mentalitetu. Reakcija EU, potpomognuta SAD  i drugima, na političke i pravne izazove koje je RS nap­ravila u junu nudi neprisilne alternative koje će svakoj strani biti teško odbaciti.

Bošnjaci, Hrvati i međunarodna zajednica nemaju druge nego da se suoče sa RS elitama, posebno predsjednikom Dodikom. On je najveći populist i najteži lider kojeg je RS imala u zadnjim godinama, ali on i njegova stranka još uvijek imaju najveću podršku. Opozicija je na izborim u oktobru 2010. imala bolje rezultate od oček­ivanih, posebno u utrci za srpsku poziciju u BiH pred­sjedništvu, ali Dodikova stranka Savez Nezavisnih Soc­ijal­demokrata, SNSD, kontroliše vladu i preds­jedništvo RSa, kao i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Nacio­na­lizam i zaštita RSa ostaju ujedinjujuća fiks ideja ovog entiteta.  

RS je podijeljena na istočnu i zapadnu polovinu. SNSD je naizgled nepobjediva u politički i ekonomski utjeca­jnijem zapadnom dijelu, kontrolišući svaku opštinu bilo direktno ili u koaliciji sa nekom od manjih stranki i zadire u tradicionalnu istočnu bazu Srpske Demok­ratske Stranke (SDS). Dodikova vlada odlučuje o svim budžet­skim pitanjima, kao i o većini investicija koje idu na istok. Mnoge istočne opštine se, posebno one koje vodi opoz­icija, osjećaju uskraćenima i polako počinju tražiti veću ekonomsku i političku decentralizaciju, ali ovo pada u drugi plan pred naporima da se zaštiti cjelovitost RSa.

Korupcija i slaba vladavina prava potkopavaju ekono­mski rast. RS, kao i ostatak BiH, veoma sporo izlazi iz recesije koja je rezultirala iz globalne finansijske krize. Privatizacija Telekoma RSa i rafinerije nafte je dala RS-u bogatstvo u gotovini u periodu 2006-2008, kreira­jući lažni privid prosperiteta. Ali ova sredstva su malo učinila za dalji rast i nedavna povećanja poreza i oček­ivana sma­njenja u socijalnim uslugama mogu dovesti to socijal­nog nezadovoljstva. 

Mnogi Srbi vjeruju kako se od njih traži da preuzmu svu krivicu za rat u periodu 1991-1995, uz optužbe da su bili okupatori i agresori. Daleko najveći broj ratnih žrtava su bili bošnjački civili, koji su pretrpjeli teško etničko čišćenje, čiji je najužasniji i najveći primjer masovno ubistvo u Srebrenici. Srbi strijepe da će im RS biti odu­zeta ako priznaju da su počinili genocid u Srebrenici.Ali ovo je neosnovan strah. Upravo suprotno; zbog toga bi bilo potrebno da njene elite priznaju odgovornost svojih ratnih lidera i podrže napore ka pomirenju kako bi stekli više poštovanja i povjerenja u cijeloj BiH.

Sarajevo/Brisel, 6 oktobar 2011.

Executive Summary

Republika Srpska’s flirtation in June 2011 with a referendum is a reminder that Bosnia’s smaller entity still threatens the stability of the country and the Western Balkans. It is highly unlikely that the RS will secede or that the Bosniaks will attempt to eliminate it, but if its Serb leaders continue driving every conflict with Sarajevo to the brink, as they have done repeatedly to date, they risk disaster. The agility of leaders and the population’s patience need only fail once to ignite serious violence. Over the longer term, RS’s determination to limit Bosnia and Herzegovina (BiH) to little more than a coordinator between powerful entities may so shrivel the state that it sinks, taking RS with it. RS also suffers from its own internal problems, notably a culture of impunity for political and economic elites and a lingering odour of wartime atrocities. Its leadership, especially its president, Milorad Dodik, needs to compromise with Sarajevo on state building and implement urgent entity-level reforms.

Related Content

The RS threatened a referendum early in 2011 that could have provided support for a Serb walkout of Bosnian institutions and brought BiH back to the brink of war. The situation was defused in June, when the European Union (EU) offered a dialogue process on the judiciary, whose reform the RS was demanding. State and entity officials sat down and began to review the county’s complex judicial system with an eye to harmonising it with the EU body of law (acquis communautaire). The process will be long and painstaking, but RS can achieve effective change only by working through the BiH Parliamentary Assembly and Constitutional Court.

The international community has wrestled with RS for years. Given a free choice, many in the entity would prefer independence, but this is unacceptable to the rest of Bosnia and the international community. The RS is too weak to fight its way to independence and would not achieve international recognition as a state. Its leaders reject much of the internationally-led state-building project that has given Bosnia its current administrative structure. Some Bosniak and international observers believe international will has flagged, giving Serbs room to sabotage the state, while other international and Serb observers argue international interventions keep Serbs in a bunker mentality. The EU’s response, aided by the U.S. and others, to the political and legal challenge the RS posed in June offers a non-coercive alternative from which it will be difficult for any party to walk away.

Bosniaks, Croats and the international community have little choice but to engage with RS elites, especially President Dodik. He is the most populist and difficult leader the RS has had for years, but he and his party have strong support. The opposition did better than expected in the October 2010 elections, especially in the contest for the Serb position in the BiH presidency, but Dodik’s Alliance of Independent Social Democrats party (Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD) controls the RS government and presidency, as well as the Republika Srpska National Assembly (RSNA). Nationalism and protection of the RS remain the entity’s unifying idée fixe.

The RS is divided into east-west halves. The SNSD appears invincible in the politically and economically more influential western portion, controlling every municipality either directly or in coalition with a smaller party, and is encroaching on the traditional eastern stronghold of the Serb Democratic Party (Srpska demokratska stranka, SDS). Dodik’s government decides all budgetary issues, as well as much of the investment that goes to the east. Many eastern municipalities, especially those run by the opposition, feel deprived and are slowly beginning to seek greater economic and political decentralisation, but this takes a back seat to concerns about protecting RS as a whole.

Corruption and weak rule of law undermine economic growth. The RS, like the rest of Bosnia, is only slowly emerging from the recession that resulted from the global financial crisis. Privatisation of RS Telecom and an oil refinery gave the RS a cash bonanza in 2006-2008, creating a false glow of prosperity. But these funds have done little to further growth, and recent tax increases and expected cuts in social services may breed social dissatisfaction.

Many Serbs believe that they are asked to shoulder all blame for the 1992-1995 war, accused of being occupiers and aggressors. An overwhelming number of the war’s victims were Bosniak civilians, who suffered vicious ethnic cleansing and, most horrifically and prominently, mass murder in Srebrenica. Serbs worry that the RS will be taken away from them if they admit they carried out a genocide at Srebrenica. But this is an empty fear. Rather, RS elites should acknowledge the responsibility of their wartime leaders and support reconciliation efforts so as to become more respected and trusted authorities throughout Bosnia.

Sarajevo/Istanbul/Brussels, 6 October 2011

 

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.