icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
As New U.S. Envoy Appointed, Turbulent Afghanistan’s Hopes of Peace Persist
As New U.S. Envoy Appointed, Turbulent Afghanistan’s Hopes of Peace Persist
A member of the Afghan local police meets with soldiers from the U.S. Army at a checkpoint near Combat Outpost Hutal in Maywand District, Kandahar Province, Afghanistan, on January 2013. REUTERS/Andrew Burton
Report 268 / Asia

آینده پولیس محلی افغان

پولیس محلی افغان (ALP) به عنوان یک آزمایش کوچک ایالات متحده آمریکا شروع ، اما به یک بخش مهم دستگاه امنیتی در افغانستان مبدل گردید. در صدها جامعه روستایی ، نیروی های پولیس محلی در خط مقدم جبهه خدمت می کنند که خشونت به درجه ی رسیده است که از 2001 به بعد تا بحال دیده نشده است ، به همان اندازه شورشیان از روی اعتقاد تهدیدات شانرا  در شهرهای بزرگ شروع  کرده اند. پولیس محلی  افغان در میان یک مناقشه ی پالیسی قرار گرفته اند که آیا حکومت کابل با ملیشه ها، شبه نظامیان و دیگر قطعات منظم غیر مسئول بیرون از تشکیل نیروهای امنیت ملی افغان  می تواند به وجه احسن از خود دفاع کند. تجربه مختلط نشان میدهد که پولیس محلی افغان در امنیت جاهای  که عناصر محلی اجازه استخدام افراد را از قریه های که پاسداری میکنند بدهد و جاهایکه به جامعه خویش احترام قایل اند کمک کنند. اما چنین وضعیت در بیشتر والسوالی ها  وجود ندارد. پولیس محلی افغان و ملیشه های طرفدار دولت اقتصادی ولی خطرناک اند، و حکومت کابل باید مانع درخواست برای توسعه و گسترش آنها شود. اصلاحات بخاطر تقویت و بهبود کار مباشرت و سرپرستی ،  منفصل کردن پولیس محلی در بسیاری مناطق که امنیت را بد تر می کنند و ادغام  قطعات باقی مانده با نیروهای امنیت ملی افغانستان لازم است.

بعد از سال 2001 وقتی افسران استخباراتی در شمال افغانستان رسیدند تا ملیشه های محلی را علیه طالبان تحریک کنند، حضور امریکایی ها با تکثیر و ازدیاد نیروی های نا منظم و نیمه منظم همراه بود که توسط  ایالات متحده پشتیبانی میشد. هیچ یک از نیرو های ملیشه به میزان پولیس محلی نرسیده اند  که حالا شاید 29000 تن در 29 ولایت از 34 ولایت افغانستان مستقر باشند. ملیشه های ماقبل پولیس محلی برای نیازمندی  های تکتیکی کوتاه مدت مثل همکاری با تیم مبارزه علیه تروریزم در نقاط مرزی ساخته شده بود؛ پولیس محلی یک تلاش وسیع است تا مشکلات ستراتیژیک را در جنگ علیه طالبان  اصلاح کند. پلان گذاران ایالات متحده امریکا پی بردند که آنها  نیروهای امنیتی افغان را درقریه های فرستاده اند که مردمان محل آنها را بخاطر قوم ، نژاد و دورنمای شهرنیشنی شان به دیده ی یک خارجی و بیگانه می نگرند.

مقامات ارشد افغان تمایل به حمایت از چنین قطعات مردمی  نداشتند، قسماً بخاطریکه آنها مانع قدرت دولت مرکزی می شدند و نیز آنها شبیه ملیشه های اند که در در دهه 1990 در جنگ های داخلی شرکت داشتند. رئیس جمهور حامد کرزی سرانجام خط مش پولیس محلی افغان را بعد از اصرار و سماجت زیاد پذیرفت که آنها اسماً به عنوان "پولیس" دسته بندی می شوند و به وزارت امور داخله پاسخگو میباشند.  او فهرست 10000 نفری برای اقدامات موقت 2-5 ساله را تصویب کرد تا متوجه ازدیاد بی ثباتی شوند، اگرچه  برنامه بطور سریع توسعه یافت. 5 سال بعد مقامات در حکومت اشرف غنی به پلان های فکر می کنند که این رقم  را 45000 برساند و در جستجوی بودجه هستند تا برنامه پولیس محلی را بعد از ختم کمک های مالی ایالات متحده درسپتمر سال 2018 ادامه دهند. 

مقامات امنیتی افغان و امریکا همچنان آزمایشات شانرا با قطعات غیر منظم برای مقابله با شورشیان ادامه می دهند. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ، و یک رهبر اسبق ملیشه ها آشکارا فراخوان نیروی 20000 نفری جدید شده است. پیش ازین  مقامات امنیتی سعی دارند  تا ملیشه های 5000 نفری را حد اقل در هفت ولایت به عنوان یک راه حل موقت در مقابل افزایش نا امنی تشکیل دهند. مقامات افغان که در رابطه به نیروهای دارای آموزش کم وسرعت افزایش احساس تردید میکنند شاید در استدلال میان همکاران خود  به شکست مواجه شوند در صورت که  حمله شورشیان در سال 2015 و 2016 طوریکه پیشبینی شده افزایش یابد ، منجر به فشار بیشتر برای اصلاحات سریع میشود.

اگر چه برنامه پولیس محلی افغان  در بسیاری مناطق  امنیت را بیشتر نکرده  و حتی در شمار از مناطق کشمکش و نا امنی را تشدید کرده است. شمار محدود از مردم قریه جات پولیس محلی افغان را به عنوان یک منبع حراست توصیف میکنند، بدون درنظر داشت اینکه ولسوالی های  آنها شاید یک میدان جنگ و یا یک جای امن برای شورشیان شود، اما بیشتر معمول است تا شکایت آنها را بشنویم که پولیس محلی افغان مردم را که باید از آنها حفاظت کنند می کشند. در سال 2014 پولیس محلی در حین خدمت  به احتمال زیاد سه  تا شش مرتبه بیشتر نسبت به همتایان شان در نیروهای امنیت ملی افغان کشته شدند. گاهگاه این طوری بازتاب داده شده که قطعات پولیس محلی بخش مرکزی جنگ شده اند که توسط طالبان به عنوان یک هدف مهم ثبت گردیده است. در جاهای دیگر، میزان بیشترین تلفات در بین پولیس محلی افغان  ناشی از سوء استفاده چنین قطعات – اخاذی، آدم ربایی، کشتار بدون توسل به مراجع قضایی می باشد که منجر با واکنش های مسلحانه میشود.  اساتید مکاتب که از طرف پولیس محلی هتک حرمت شده اند و سلاح می گیرند که به  پوسته های آنها حمله کنند شاید هیچ ارتباط به شورشیان نداشته باشند، و ممکن است شاید به زودی با آرامش به زندگی غیر نظامی خویش برگردند.  چنین موارد نشان میدهد که چگونه پولیس محلی افغان می تواند به جای که کشمکش و جنگ را سرکوب کند ، آنرا ترغیب می کند.

تحولات تاریخی پیشنهاد میکند که توسعه و گسترش بیشتر چنین نیروها یک اشتباه بوده و در عین زمان  درنگ و توقف ناگهانی برنامه شورشیان را از نقطه نظرنظامی تحریک کرده، و اگر جنگجویان قبلی با دقت بیشتر در جامعه و نیروی امنیت ملی دوباره  جمع نگردند به راهزنی و دیگر شکل های غیر قانونی  کشیده خواهند شد . پالیسی های جدید لازم است تا زندگی قطعات پولیس محلی افغان را با سلوک نیک  ثابت شده توسعه داد ، در حالیکه همزمان نیروی پولیس محلی را کاهش داده شود و بالاخره برنامه را به پایان برسد.  دخالت مختلط لازم است تا نظارت و سرپرستی را  بشمول آموزش بیشتر، آزمایش و  انضباط تقویت بخشیده و قطعات باقی مانده پولیس محلی بعد از پروسه منحل سازی در نیروی امنیت ملی مدغم شود.  بسیاری ازبازیگران داخلی  و خارجی  به شمول شورای بزرگان که در آغاز برای تصویب برنامه گرد آمده بودند با ید  اختیار داده شوند تا موقعیت نیروهای پولیس محلی که به بی ثباتی کمک می کنند را شناسایی کنند.  میکانیزم  سرپرستی و نظارت فقط اختیار داشته باشند که  در جای که برنامه عملی نمی شود  پولیس محلی افغان را کاهش  دهند و یا حذف کنند  اما اختیار نداشته باشند که تعداد شان  را بیشتر کنند و یا منابع را به یک مکان جدید انتقال دهند.

فقط رقم محدودی از پولیس محلی موجود در چنین یک سیستم دقیق پذیرفته خواهند شد، اما  آن تعداد باقیمانده  پولیس محلی باید  معادل پولیس ملی افغان معاشات شان افزایش یابد  و از جانب دولت افغانستان و جامعه جهانی به حد کافی حمایت شوند. هم پیمانان واشنگتن مایل نیستند تا در برنامه دخیل باشند ،اما آنها باید نگرانی شان را زمانی که  پولیس محلی افغان پولیس واجد شرایط شده و منحیث یک پروژه نظامی آمریکا حساب نشود کنار بگذارند.

Afghan residents walk near destroyed houses after a Taliban attack in Ghazni on 16 August 2018. AFP/Zakeria Hashimi
Commentary / Asia

As New U.S. Envoy Appointed, Turbulent Afghanistan’s Hopes of Peace Persist

The new U.S. adviser on Afghanistan, Zalmay Khalilzad, has a tough assignment: fostering peace between the Afghan government and the Taliban. Crisis Group’s Borhan Osman says that recent violence has soured the public mood, but that leaders on all sides still appear committed – at least rhetorically – to peace talks.

On 4 September 2018, Secretary of State Mike Pompeo announced that former U.S. ambassador to Afghanistan Zalmay Khalilzad would join the State Department as an adviser on Afghanistan. Khalilzad will, in the Secretary of State’s words, “assist in the reconciliation effort”; his appointment is a welcome signal of Washington’s renewed intent to find a negotiated settlement to the war pitting the Afghan government and its international allies against the Taliban insurgency. For now, a formal peace process still seems some way off. Indeed, Khalilzad’s appointment comes as optimism that swept the country during an unexpected ceasefire in early June has withered, as levels of bloodshed again soar. But confidence-building steps between the parties that reduce the war’s horrific civilian toll, could be within reach and are worth Ambassador Khalilzad pursuing with insurgent leaders.

I saw the shift in mood first hand during two trips to Ghazni, a city 140km southwest of the capital Kabul. Visiting on 21 August, at the beginning of the religious holiday, Eid al-Adha, I witnessed turbaned men weeping with grief after prayers in the busiest mosque in the city. The men hugged each other, sobbing as they exchanged greetings. The religious holiday is usually a time of celebration, but the mood in Ghazni was sombre. The men finished their prayers and walked home past bullet-riddled walls and burned buildings. They saw none of the usual Eid festivities: no hollering youths, no children wearing new clothes, no folk dances to the sound of drums. Hundreds of bodies had been recovered from the streets only a week earlier, after one of the largest Taliban offensives in recent years saw insurgents occupy much of the city and engage in fierce street battles with Afghan security forces. Ghazni mourned.

The Taliban mounted the attack on 10 August, taking most of the city. Fighting engulfed all neighbourhoods, as the insurgents also had dismantled the government’s remaining presence in nearby towns, allowing them to surround the city and enter from four directions at once. The Taliban’s operations also involved a five-day siege of the city, cutting off the city’s electricity and telecommunications. Most civilians were trapped amid shortages of clean water and food. Taliban fighters used homes and markets as fighting positions, presumably leading to many civilian deaths. For their part, government forces were accused by residents of indiscriminate shelling. Airstrikes by U.S. and Afghan warplanes forced the insurgents to retreat, but further contributed to the destruction of the city and loss of life. “Everybody stuck in the city during the fight experienced a death”, said one resident, recalling how his neighbour’s three children were killed in an airstrike. “They were the darkest days of my life”, said another resident. “It was like a doomsday”. A former teacher who had fought the Soviets in Ghazni in the 1980s told me that the latest fighting was more intense than the battles of any previous war.

The change of public mood over a period of two months indicates how quickly hope can thrive, then fade away.

The sadness that marked Ghazni at the start of Eid al-Adha stood in sharp contrast to the scenes I had witnessed in the city only two months earlier, when worshippers had shed tears of joy following an historic ceasefire. The previous Eid holiday – Eid al-Fitr in June – had been a moment of wild celebration. In Ghazni, as across much of the country, Taliban and Afghan government forces had laughed and joked together, performing traditional dances to the beat of patriotic songs. Afghan special forces had posed for selfies with Taliban fighters. Many believed then that peace was imminent.

These days, Afghans wonder in despair if the war will ever end. The change of public mood over a period of two months indicates how quickly hope can thrive, then fade away. A majority of people do not remember peace and easily lose sight of prospects for ending the seventeen-year war between the Afghan government and international forces, on one hand, and the Taliban insurgency, on the other.

The disappointment sharpened when the government failed to start another truce at the end of August. Building on the June ceasefire and subsequent Taliban-U.S. talks, President Ashraf Ghani sought a three-month halt to fighting that would have started on 21 August. His government reached out to the Taliban in hopes of reaching a bilateral cessation of hostilities, but the insurgent movement ramped up its attacks instead, with Crisis Group estimating (based on a tally from officials and journalists in major hotspots) the dead on all sides at more than 1,000 combatants and civilians in the second week of August.

The most brazen offensive was the Ghazni onslaught in mid-August, contributing to half of the deaths nationwide that week. For the Taliban, this escalation of violence seems to reflect the group’s intent to respond with military pressure of its own to counter the government and U.S. forces’ ramped-up military efforts. The Taliban appears bent on hitting the government hard and expanding the territory under its control, to show strength and demoralise its enemy. The insurgents are conducting a war of attrition, chipping away at government enclaves and inflicting unsustainable casualties among pro-government forces.

The escalation in violence has raised questions about whether the Taliban are genuinely interested in peace. An insurgent commander I met outside Ghazni, who led a company-size group during the attack on the city, felt differently. He framed the recent offensives as part of the Taliban’s effort to accelerate “the broader plan” for ending the war. His remarks in some ways mirrored those of the outgoing senior U.S. commander, General John Nicholson, who in his final statement to the media on 22 August said that U.S. military efforts have resulted in “progress” toward a political settlement. In other words, both sides of the war believe that pressure on the battlefield has helped make their opponents more willing to negotiate.

Yet this “fight and talk” strategy carries serious risks. The successful June ceasefire was seen by many as a potential game changer, paving the way for U.S. officials to sit down with Taliban representatives for two full days in late July. But a widening trust gap emerged in subsequent weeks, with missteps by all parties: the Taliban, the U.S. and the Afghan government. The Taliban, arguably first and foremost, spoiled the mood by escalating attacks at precisely the time when others were working toward a renewed ceasefire. This decision was the most significant contribution to the reversal of momentum toward a peace process. An increase in insurgent attacks lead to an uptick in civilian harm, particularly in densely populated urban areas. The movement’s major attacks against Afghan forces in the north, west and south of the country in August came only a month and half after it had scaled down its campaign following the June ceasefire. It would have been ideal to extend the détente into the summer fighting season to allow the diplomatic process to get started. 

The leaderships of all sides still appear committed to – or at least show rhetorical support for – peace talks

For its part, the U.S. continued its escalating campaign of airstrikes, which have more than doubled since last year. The growing air campaign contributed to a 52 per cent increase in civilian casualties from airstrikes this year, according to the UN, though the biggest cause of civilian harm remains insurgent attacks. The airstrikes could make it hard for the Taliban to justify peace talks with the U.S. when bombs are falling among its grassroots supporters. Furthermore, assertions by U.S. officials that military pressure on the Taliban made the insurgents more receptive to talks have added to the atmosphere of mistrust. Conversations I had in Ghazni and elsewhere suggested that Taliban military planners might have ordered the August offensive at least in part to push back against any impression that U.S. military action was forcing them into negotiations, and to demonstrate that they can outdo the Americans in exerting pressure on the battlefield.

There were missteps by the Afghan government, too. In early August, the Afghan intelligence service, the National Directorate of Security, rescued around 250 self-declared Islamic State fighters from imminent death or capture by the Taliban in the northern Jawzjan province. The Taliban’s elite forces were pushing to eliminate the small pocket of militants nominally fighting under the black flag of the so-called Islamic State Khorasan Province (IS-KP). Taliban leaders were angry and suspicious when the government thwarted their offensive, whisking away IS-KP cadres in helicopters and sheltering them in government guest houses. The Taliban saw this operation as evidence that the Afghan government, and by extension the U.S., were using the terrorist group to undermine the Taliban at any cost rather than making genuine peace. This misperception was strengthened by the U.S. bombing of Taliban fighters engaged in the subsequent offensives against IS-KP elsewhere in the country. In reality, the U.S. military and Afghan forces have engaged in determined efforts to decapitate IS-KP and reduce its strength. An airstrike against the IS-KP leadership on 25 August reportedly killed one of the group’s top commanders.

It now appears that the three-month ceasefire on which President Ghani was banking will not materialise. It will now be harder to hold the parliamentary elections scheduled for 20 October and – given that insecurity is often linked to disenfranchisement or fraud – raise the risk of a contested vote.

Still, it is too early to write off the peace process. The leaderships of all sides still appear committed to – or at least show rhetorical support for – peace talks. President Ghani’s ceasefire offer despite the recent carnage showed political bravery; on 21 August, he reiterated his call for peace, his speech not faltering even as mortars started falling nearby, punctuating his words with explosions. From the U.S. side, Ambassador Khalilzad’s appointment signals the U.S.’s intent regarding peace talks. As for the Taliban, it issued a statement in the name of its leader just before Eid al-Adha committing themselves to “bringing peace and security”, insisting on the importance of direct talks with the U.S. and paying more attention to peace than any similar statements from the insurgent leadership in the past. Despite the Taliban’s escalation, the belief direct talks can deliver apparently remains high within different Taliban quarters. Formal peace negotiations remain a distant prospect, but leaders on all sides of the conflict have rarely devoted so much attention to peacemaking.

That the Taliban appears intent to continue fighting even while talking with the U.S. does not necessarily mean those talks are futile

What does not appear likely, however, is a major military de-escalation between the parties. The U.S. and Afghan governments are seeking respite from a barrage of Taliban attacks this year, but that aim may be too ambitious for now.

The Taliban commander I met outside Ghazni, who was well informed about the peace talks with the Americans, told me he saw nothing wrong with escalating attacks. I asked him if the Taliban should halt or reduce violence to signal good faith in negotiations.

“No”, he answered. “A ceasefire or stopping attacks on government centres [cities] would be premature before a peace deal”.

“But what happens to peace talks then?” I asked.

“Those in charge of talks [from the Taliban] will talk while we do the fighting. As the last ceasefire showed, when our leader instructs us to halt fighting, everybody will immediately obey. We will become brothers with the government soldiers”.

“Does that mean you seek military victory?”

“No. There has not been a political solution so far because our enemies wanted to eliminate us. They wanted a military solution. I am 100 per cent sure that when there are direct talks with the Americans, we would certainly reach a political solution if they are honest”.

This and other conversations I have had in recent months with Taliban interlocutors suggest that it will be hard to reach agreement on de-escalation between military forces in the short term. Warfare has long been the Taliban’s defining characteristic and the movement is unlikely to scale back operations until a political deal is reached. The Taliban are thus likely to confound U.S. and Afghan governments expectations that peace talks will come after incremental reductions in violence. The Taliban view such proposals with suspicion, saying their enemies are not interested ending the war but in “peeling off” elements of their movement to weaken them.

That the Taliban appears intent to continue fighting even while talking with the U.S. does not necessarily mean those talks are futile, but it undoubtedly complicates efforts for peace. Negotiations under current conditions will almost certainly involve setbacks of the kind witnessed in recent weeks. They will test the patience of the Afghan public, fuelling the scepticism of some members of the political opposition about a peace process. Small demonstrations have already occurred as young protesters demand an end to what they call the government’s “appeasement policy”.

But even if a de-escalation is not possible, shifts in tactics by both sides that reduce civilian casualties might be a realistic confidence-building measure.

But even if a de-escalation is not possible, shifts in tactics by both sides that reduce civilian casualties might be a realistic confidence-building measure. Crisis Group’s interlocutors among the Taliban claim that the insurgents have adopted more cautious rules of engagement since they detonated an ambulance packed with explosives on a busy street in Kabul in January. The attack, a clear violation of the laws of war, killed more than 100 people, provoked widespread outrage and brought condemnation from the UN and other quarters. In the following months the Taliban appear to have reduced suicide attacks within cities, particularly truck bombs, making IS-KP the largest contributor to civilian casualties in suicide and complex attacks thus far in 2018.

Still, there is far more the Taliban can and should do. They continue attempting to encroach on urban areas, where the risk of civilian casualties is often highest. In the early weeks of his diplomacy, Ambassador Khalilzad could seek confidence building steps involving the Taliban avoiding such attacks, in return for the U.S. tamping down airstrikes and the Afghan forces refraining from shelling villages. Measures along these lines could significantly reduce the scale of carnage, even if only among civilians. If those steps are not feasible, at a minimum the Taliban may be willing to engage in three-way discussions with the U.S. and Afghan governments about alternatives for mitigating civilian harm and about improving access for the delivery of basic services in areas contested or controlled by the insurgency. Even those steps could help create a better atmosphere for talks.

The Ghazni bloodshed will not be the final setback, the last horrific spate of violence that Afghanistan will suffer on its long road toward a negotiated end to the conflict. But all stakeholders in Afghanistan should try to keep faith that peace remains possible. That means continuing to talk even as fighting persists.

This text was corrected on 6 September 2018. An earlier version incorrectly stated that the Taliban issued a statement at the end of August, when in fact it was issued just before Eid al-Adha in mid-August.