Report 158 / Asia 4 minutes

تبلیغات طالبان

خلاصه اجرایی

دستگاه پیشرفته تبلیغات طالبان یک جنبش با اعتماد به نفسی را نشان می دهد. با استفاده وسیع از رسانه ها، طالبان از ناسیونالیزم افغان و پالیسی های ناکام حکومت کابل و حامیان بین المللی اش، نفع می برند. هرچند تعداد اندکی بطور فعال از طالبان طرفداری می کنند اما حمایت عامه نیز از پروسه ملت سازی تضعیف می گردد. حکومت کرزی و متحدینش، در عمل و هم در تبلیغات، باید برای از بین بردن عوامل نارضایتی که بستری را برای استفاده تبلیغاتی طالبان آماده می سازد، از طریق ختم بازداشت های خودسرانه ومحدود نمودن  کشتار افراد ملکی در جریان حملات هوایی، بطور وسیع تلاش نمایند.

بررسی گفته ها و بیانات طالبان با محدودیت روبرو است. چون این گروه  شورشی همواره موفقیت های واقعی یا مفروض خویش را مورد تأکید قرار داده و خود را دارای پاکترین اهداف معرفی می دارند. اما در عین زمان این گروه ضعف های خود را پنهان نموده و بی رحمی های خویش را کم اهمیت جلوه می دهند. با آن هم، چنین شیوه تحلیلی هنوز برای بررسی آنچه که این جنبش جهت سرباز گیری و تقویه مشروعیت خویش در میان طرفداران و هواخواهان بالقوه اش مؤثر می دانند، فرصتی را فراهم می سازد.

این جنبش در گفته هایش خود را چنین معرفی می نماید:

 • معلول جهاد در برابر روسها و جنگ های داخلی بعد از آن است نه اینکه نموداری ازنحله های اندیشه بومی دینی یا ساختار های سنتی قدرت در  دوره قبل از منازعه،
   
 • پدیده عمدتاً اتنیکی- ناسیونالیست است که  هسته مرکزی حمایت آن در بخش های از جامعه پشتون قرار داشته ولی فاقد جاذبه های عمومی درقاعده جامعه می باشد،
   
 • با وجود رشد حمایت های محلی، شورشیان هنوز متکی به پناهگاه های در داخل پاکستان می باشند،
   
 • عمدتاً بنابر دلایل تاکتیکی نه استراتژیک، با گروه های افراطی فراملی روابط دارند اما از لحاظ داخلی در مورد چنین روابطی وحدت نظر ندارند،
   
 • تلاش دارند تا از منازعات محلی- قبیلوی برای سرباز گیری استفاده نمایند و عمدتاً در اجتماعات ناراضی ومحروم از حضور سیاسی طرفدار دارند ولی فاقد آجندای وسیع قبیلوی اند،
   
 • مذاکره با طالبان دشوار می نماید؛ زیرا آنها آجندای منسجم نداشته و متحدینش نیز آجندای مختلف دارند. رهبری آنها نیز  پیش از خروج نیروهای خارجی و بدون اجرای شریعت، گفتگو را رد می نماید،

 با وجود خارج بودن از حاکمیت و نداشتن کنترول بر قلمرو خاص، طالبان بخوبی توانسته اند  خود را  در تناسب  با منابع  و نیروی که در اختیار دارند، قدرتمندتر نشان بدهند. علی الرغم پیچیده تر شدن روز افزون برخی از تبلیغات طالبان، هنوز این جنبش پیام های متناقضی را به نشر می سپارند که بیشتر شکاف های داخلی و طبیعت پراکنده شورش را بیان می دارد.

چنین مسایلی، رهبری و دستگاه حمایتیی را در فراسوی مرز نشان می دهند که در تلاش اند تا از گروه های مختلف که دارای شبکه های خاصی تبلیغاتی می باشند، جبهه واحدی را به نمایش گذاشته و بر آن اعمال کنترول نماید. حفظ روابط با شبکه های فراملی طرفدار جهاد با آجندای جهانی، مشکل بالقوه را برای طالبان که همواره یک جنبش عمدتاً ناسیونالیستی بوده است، ایجاد کرده است.

از ویبسایتی بنام رژیم سابق طالبان – امارت اسلامی افغانستان – بعنوان مرکز توزیع پیامهای رهبری در سطح جهان ونشر گزارشات اغراق آمیز از میدان جنگ، استفاده می شود. گر چند این فعالیت ها بطور نسبی ابتدایی اند اما فعالیت های اندکی هم به شمار نمی روند. در جریان یک روز، این ویبسایت چندین مرتبه در پنج زبان بروز (اپدیت) می شود. مجلاتی را که  این جنبش و یا طرفداران آن نشر می نمایند، منابعی بیشتری معلوماتی را در مورد ساختار های رهبری و سایر مسایل مهم  آن فراهم می سازد. اما برای یک جمعیت عمدتاً روستایی و بی سواد، طالبان تلاش کرده اند تا تبلیغ و پخش گزارشات جنگی، بیشتر ازطریق کسیت های تصویری، صوتی ، شب نامه (جزوه ها و یا اعلامیه ها ی  که معمولاً پیام تهدید آمیز دارد)، آهنگ ها و اشعار سنتی – ناسیونالیستی، صورت بگیرد. طالبان برای نشر پیام های خویش از تیلفون مبایل نیز استفاده می نمایند.

اکثریت عظیم مواد تبلیغاتی در زبان پشتو می باشد. بنا بر این، نبود مهارت لازم زبانی در میان جامعه جهانی به این معنا است که بیشتری این مواد یا مورد توجه قرار نمی گیرد و یا اینکه از آن تعبیر نادرست صورت می گیرد. بیانیه های آنها در زبان انگلیسی نسبتاً ابتدایی می باشند اما طالبان می توانند پیام های خود را با سرعت نشر نمایند. تلاش های بیشتری هم در زبان عربی برای جلب حمایت شبکه ها و تمویل کنندگان فراملی، صورت می گیرد.  محتوای اساسی تبلیغات را کسب مشروعیت و نمایش قدرت تشکیل می دهد.  استفاده از تاکتیک حملات انتحاری - که قبلاً در افغانستان مرسوم نبوده است -  بمب گزاری های کنار سرک و همچنین سایر اعمال جسورانه در سال 2008  مثل حمله بر زندان شهر قندهار، حمله بر رژه نظامی که در آن رئیس جمهور کرزی  نیز حضور داشت و حمله بر هوتل پنج ستاره ، همه نشان می دهند که هدف اساسی این عملیات ها را جلب افکار عامه تشکیل می دهند.

طالبان در افغانستان بخوبی از نارضایتی ها و محرومیت های سیاسی در سطح محل در برابر حکومت و حامیان بین المللی اش استفاده می کنند. حکومت کابل ضرورت دارد تا حداقل با پایان بخشیدن به فر هنگ بی بازخواستی و پاسخگو ساختن اعضای خویش، چنان تصویری از اداره اش ارائه نماید که جنگ بخاطر آن یک وظیفه تلقی گردد. جامعه جهانی با بررسی کارنامه خویش باید از ایجاد بهبود در  عر صه حکومت داری حمایت کرده و فشار لازم را در مورد اعمال نماید. سود نظامی حاصل از بازداشت های خودسرانه به هر میزان که باشد، کمتر از سطح نارضایتی است که سبب آن می گردد. مؤثریت حملات هوایی حتا اگر جداً در محدوده قوانین بین المللی اعمال گردد بازهم باید در برابر آسیبی که  به حمایت عامه می رساند، مورد سنجش قرار گیرد. در پایتخت کشورهای غربی نیاز به تلاش های بیشتری وجود دارد تا برای مردم توضیح دهند که به حضور درازمدت آنها در افغانستان ضرورت وجود دارد، و جامعه جهانی به راه حل های کوتاه مدت که صرفاً  هدف آن رسیدگی به ظاهر معضل باشد، تن در ندهد.

طالبان از لحاظ نظامی شکست نخواهند خورد و در برابر انتقادات دیگران نیز  بی تفاوت می باشند اما باید مشروعیت دیدگاه ها و اعمال آنها شدیداً  از جانب حکومت و شهروندان افغانستان به چالش گرفته شوند. کشتار افراد ملکی و رهبران اجتماعی توسط طالبان باید برجسته گردد و جنگجویان آن از طریق محاکمه علنی در مورد اعمال خویش به مردم پاسخ بگویند. این مسئله ی است که هنوز اتفاق نیفتاده است. تقویه مشروعیت دولت افغانستان و هماهنگ نمودن فعالیت های حکومت و جامعه جهانی با حاکمیت قانون بعنوان یک  عملیه تکمیل کننده، نیز مهم شمرده شود. در نتیجه، جلب حمایت عامه این نیست که به مردم افغانستان گفته شود که شما امروز در شرایط بهتری قرار دارید بلکه این گفته باید در عمل به اثبات برسد.

کابل/بروکسیل 24 جولای 2008

Executive Summary

The Taliban has created a sophisticated communications apparatus that projects an increasingly confident movement. Using the full range of media, it is successfully tapping into strains of Afghan nationalism and exploiting policy failures by the Kabul government and its international backers. The result is weakening public support for nation-building, even though few actively support the Taliban. The Karzai government and its allies must make greater efforts, through word and deed, to address sources of alienation exploited in Taliban propaganda, particularly by ending arbitrary detentions and curtailing civilian casualties from aerial bombing.

Analysing the Taliban’s public statements has limits, since the insurgent group seeks to underscore successes – or imagined successes – and present itself as having the purest of aims, while disguising weaknesses and underplaying its brutality. However, the method still offers a window into what the movement considers effective in terms of recruitment and bolstering its legitimacy among both supporters and potential sympathisers.

The movement reveals itself in its communications as:

 • the product of the anti-Soviet jihad and the civil war that followed but not representative of indigenous strands of religious thought or traditional pre-conflict power structures;
   
 • a largely ethno-nationalist phenomenon, without popular grassroots appeal beyond its core of support in sections of the Pashtun community;
   
 • still reliant on sanctuaries in Pakistan, even though local support has grown;
   
 • linked with transnational extremist groups for mostly tactical rather than strategic reasons but divided over these links internally;
   
 • seeking to exploit local tribal disputes for recruitment and mainly appealing to the disgruntled and disenfranchised in specific locations, but lacking a wider tribal agenda; and
   
 • a difficult negotiating partner because it lacks a coherent agenda, includes allies with divergent agendas and has a leadership that refuses to talk before the withdrawal of foreign forces and without the imposition of Sharia (Islamic law).

Out of power and lacking control over territory, the Taliban has proved adept at projecting itself as stronger than it is in terms of numbers and resources. Despite the increasing sophistication of some of its propaganda, however, it still puts out contradictory messages that indicate internal rifts and the diffuse nature of the insurgency. These reveal a cross-border leadership and support apparatus striving to present a unified front and assert control even as various groups maintain their own communications networks. Maintaining relations with transnational jihadist networks, which have a more global agenda, is a potential problem for the Taliban, which has always been a largely nationalistic movement.

A website in the name of the former regime – the Islamic Emirate of Afghanistan – is used as an international distribution centre for leadership statements and inflated tales of battlefield exploits. While fairly rudimentary, this is not a small effort; updates appear several times a day in five languages. Magazines put out by the movement or its supporters provide a further source of information on leadership structures and issues considered to be of importance. But for the largely rural and illiterate population, great efforts are also put into conveying preaching and battle reports via DVDs, audio cassettes, shabnamah (night letters – pamphlets or leaflets usually containing threats) and traditional nationalist songs and poems. The Taliban also increasingly uses mobile phones to spread its message.

The vast majority of the material is in Pashtu, and a shortage of language skills in the international community means much of this either passes unnoticed or is misunderstood. English-language statements are relatively crude, but the Taliban is able to put out its story rapidly. More effort is devoted to Arabic language output, aimed at soliciting the support of transnational networks and funders. The overriding strategic narrative is a quest for legitimacy and the projection of strength. Use of tactics such as suicide bombings – previously unknown in Afghanistan – and roadside bombs, as well as such audacious actions in 2008 as a prison break in Kandahar city, an attack on a military parade attended by President Hamid Karzai and an assault on a five-star hotel demonstrate that grabbing attention lies at the core of operations.

Within Afghanistan the Taliban is adept at exploiting local disenfranchisement and disillusionment. The Kabul administration needs to ensure it is seen as one worth fighting for, not least by ending the culture of impunity and demanding accountability of its members. The international community must provide the necessary support and pressure for improved performance, while also examining its own actions. Whatever the military benefits of arbitrary detentions, they are far outweighed by the alienation they cause. The effectiveness of aerial bombardment, even if strictly exercised within the bounds of international law, must be considered against the damage to popular support. Greater efforts are needed in Western capitals to explain to their own populations the necessity of staying for the long haul rather than yielding to the pressure of quick fixes that give only the appearance of action.

The Taliban is not going to be defeated militarily and is impervious to outside criticism. Rather, the legitimacy of its ideas and actions must be challenged more forcefully by the Afghan government and citizens. Its killings of civilians and targeting of community leaders need to be highlighted, including a public accounting for actions by the militants through open trials – something that has not yet happened. Strengthening the legitimacy of the Afghan government and ensuring that its actions – and those of its international backers – are similarly bound by the rule of law should be an important complement. Ultimately, winning popular support is not about telling local communities that they are better off today. It is about proving it.

Kabul/Brussels, 24 July 2008

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.