icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Haití, Tres Años Después
Haití, Tres Años Después

Yon Ayiti an sekirite: Refòm Lapolis

 • Share
 • Save
 • Print
 • Download PDF Full Report

KONTÈKS

Fwontyè tèrès ak fwontyè kòt peyi dayiti se kote ki genyen anpil trafik dwòg, kontrebann ak lòt aktivite kriminèl ki febli eta de dwa nan peyi a epi lakòz leta pèdi anpil lajan ki vital pou peyi a. Ensekirite depi tranblemandtè a demontre kijan nou rete vilnerab fas ak krim vyolan ak enstablite politik. Bidonvil yo chaje moun, y ap viv nan anpil mizè, pa gen okènn opòtinite ekonomik epi enstitisyon leta yo fèb, sitou pou Lapolis Nasyonal (PNH), kidonk genyen anpil gang ak zam nan men yo ki kòz pi plis ensekirite toujou. Si ekip administrasyon prezidan Martelly vle asire pèp la yon sekirite tout bon vre, li dwe retire eleman nan PNH yo ki koronpi epi ogmante kapasite enstitisyonèl ak operasyonèl atravè peyi dayiti avèk yon refòm ki genyen ladann lapolis kominotè ak pwogram rediksyon vyolans.

Eleksyon ki sot fèt te senpman yon premye pa nan lavni rekonstriksyon ak devlopman peyi dayiti. Vre travay la kounyea pral mande yon lidèship politik - soti ni nan branch egzekitif, ni nan branch lejislatif -  pou fè yon reyèl efò pou rezoud pwoblèm fondamantal peyi a. Pou sa ka fèt, fòk nou idantifye fason pou n travay ansanm avèk opozisyon an, kominote debaz, ak komèsan elit, pou n sa ranfòse yon konsansis nasyonal pou yon amenajman teritwa avèk kreyasyon travay ak desantralizasyon kòm priyorite, ak pwotèksyon ak sekirite pou tout moun nan tout kominote yo.

Prezidan Michel Martelly deklare ayiti louvri pou biznis nan diskou inogiral li fè jou 14 me. Men, yon PNH pwofesyonèl epi fonksyonèl nesesè pou peyi a sa vanse. Refòm lapolis fè anpil pwogrè men li gen anpil wout ki rete pou l fè toujou apre preske 5 lane. Pwoblèm nan PNH avèk volonte patizan Martelly yo pou yo retabli lame, epi yon opozisyon nasyonal fas ak prezans MINUSTAH andan peyi a, tout bagay sa yo apiye propozisyon pou kreye yon dezyèm fòs ame. Propozisyon problematik sila kreye anpil kesyon. Si li asepte, fòk genyen bon jan konsiltasyon ak sosyete sivil, òganizasyon kominotè debaz, epi sitou avèk ansyen viktim abi ansyen lame FADH la. Men anvan sa fèt, li enpòtan anpil pou n kontinye ranfòse PNH, nan:

 • konplete rekritman lapolis, fanm ladann tou, fòmasyon epi yon deplwaman konplè;
   
 • ranfòse entegrite lapolis atravè yon veting pou tout ofisye lapolis ak kad aktif, epi kreye yon enstans dapèl, pou elimine move grènn yo ki pa bon poutèt yo vyole dwa moun oswa yo patisipe nan aktivite kriminèl, epi sètifye moun ki bon, epi pouswiv nan jistis tout ofisye ki patisipe nan kèlkanswa krim grav;
   
 • revize plan refòm nan, pou defini ki entèvansyon ki nesesè pou amelyore sekirite lapolis bay popilasyon an, epi ogmante konfyans kominote a nan lapolis, tankou fòmasyon ak ranfòsman inite spesyalize, menen ankèt kriminèl,  patwouy so fwontyè a, polis kominotè avèk lapolis nasyonzini (UNPOL) antank yon apwi aktif nan efò sila yo;
   
 • adopte yon lwa òganik pou sekretari leta a la sekite piblik, ki klarifye ki wòl li sipoze jwe ak wòl lòt kò nan branch egzekitif ki responsab PNH la dwe jwe; epi
   
 • asosye refòm lapolis avèk efò rekonstriksyon k ap fèt a prezan nan CIRH (Komisyon Enterimè pou Rekonstriksyon Ayiti), avèk deplwaman yon lapolis ki pi byen fòme sou tout teritwa pandan desantralizasyon ekonomik ap fèt.

Potoprens/Brussels, 8 septanm 2011

Haití, Tres Años Después

Originally published in Reforma

Tres años después del terremoto que sacudió a Haití, el país se encuentra en una carrera contra el tiempo para convencer a sus ciudadanos, a donantes y a posibles inversionistas de que el progreso y la estabilidad son realmente factibles y no sólo una ilusión.

De todos los desafíos, el continuo retraso en llevar a cabo elecciones libres y justas representa el más urgente de todos. El Presidente Michel Martelly lucha desde hace 18 mesespor gobernar una nación dividida. Carece de una base política estable para obtener la aprobación a su estrategia de desarrollo de cinco puntos: empleo, Estado de Derecho, educación, medio ambiente y energía.

Ahora Martelly debe partir sobre la base del tenue acuerdo de Nochebuena de 2012 con el fin de que un órgano electoral creíble desarrolle prontamente las demoradas elecciones al senado, municipales y locales.

Para leer el resto del artículo haga clic aquí