Briefing / Europe & Central Asia 4 minutes

Македонија: Деактивирање на Бомбите

Извршно резиме

Македонија се опоравува од два шока. Во моментите кога се одвиваше скандалот со објавените прислушувани телефонски разговори кои прикажуваат државен апаратус кој е заробен и корумпиран од страна на владеачката партија, во етнички мешаниот град Куманово се случи пресрелка помеѓу Македонската полиција и вооружени лица од Албанска етничка припадност, од кои повеќето се од Косово, која придонесе до најголемиот број на загубени животи во регионот во последната деценија. Доколку веднаш не се обрне внимание на овие проблеми, двојната криза поврзана со легитимитетот на Владата и регионалната безбедност придонесува до појавување на ризик кој може да предизвика насилни судири, а во најлош можен случај и до елементи на конфликт како оној во 2001 година. Дискредитираните национални институции во Македонија неможат сами да се справат со оваа криза. Опозицијата ги прекина преговорите посредувани од страна на Европската Унија (ЕУ) во кои партиите се договорија за реформи и предвремени избори, бидејки истите тие преговори беа ставени во ќор-сокак околу тоа дали премиерот кој е на власт од 2006 година треба да даде оставка и околу времетраењето на привремената влада која би имала за задача да овозможи еднакво и фер ниво на натревар помеѓу партиите. Европската Унија мора да изврши притисок за постигнување на сеопфатен меѓупартиски договор со помош на меѓународната заедница за испитување на наводната контрола на државните институции од страна на владеачката партија и наводната корупција во тие институции, вклучувајки независна истрага и мониторинг. Македонија и Косово, истотака со меѓународна помош, треба заеднички да ги истражат случувањата во Куманово.

Во Февруари 2015 година главната опозициска партија почна со објавување на извадоци од нелегално прислушувани телефонски разговори кои тие тврдат дека ги имаат добиено од неидентификувани луѓе во Македонската Управа за безбедност и контраразузнавање. Масивното прислушување, кое најверојатно се случувало од 2010 до 2014 година, се чини дека се фокусирало на илјадници граѓани, вклучувајки голем број на високи функционери во опозицијата и во Владата на Република Македонија, како и амбасадори и медиумски личности. Објавените извадоци од прислушуваните телефонски разговори се фокусираат на наводни разговори помеѓу високи функционери во Владата кои планираат да ги манипулираат изборите во државата и Македонското судство, да ги контролираат Македонските независни медиуми и да ги казнуваат своите партиски неистомисленици. Многумина од луѓето кои треба да поднесат одговорност за решавање на наводните нелегалности во врска со објавените прислушувани разговори се и самите директно вмешани во истите.

Во екот на оваа криза, полициска акција во Куманово на 9ти Мај наиде на добро вооружана група на етнички Албанци, вклучувајки борци на поранешната Ослободителна армија од Косово. Кога борбата помеѓу полицијата и вооружената група замре следниот ден, мултиетничкото соседство во кое се одвиваше битката беше уништено, осум полицајци и десет вооружени лица од спротивната страна беа мртви, 37 луѓе беа ранети а околу 30 луѓе беа во притвор. Високи Македонски и Косовски функционери имале претходни сознанија за барем некои од активностите на вооружената група во Македонија, но остануваат уште многу загрижувачки нејаснотии кои треба да бидат разрешени, вклучувајки информации за тоа кои биле плановите на таа вооружена група во Македонија, кои биле можните соработници на таа група од двете страни на Македонско-Косовската граница и информации за многу детали од акцијата на Македонската полиција во Куманово.

Овој инцидент не предизвика етнички конфликт. Етничките Албанци, кои претставуваат околу четвртина од населението, се незадоволни од второкласниот статус и не еднаквиот третман кои тие сметаат дека го имаат во државата која е доминирана од страна на етничките Македонци. Тие очекуваа повеќе од Рамковниот договор од 2001 година (ОРД), кој стави крај на започнатата граѓанска војна и беше составен со цел да им даде поголема улога во еднаквата поделба на власта во унитарната Македонска држава. Засега не постои голема желба за нова борба. Додека меѓуетничкиот мир се покажа отпорен на вакви случувања, тоа не значи дека нови објавени прислушувани разговори или нови смртоносни инциденти нема да придонесат до зголемување на ризикот од нов конфликт.

Долго време се сметаше дека Македонија гради модерна и транспарентна земја која го интегрира своето етничко Албанско население, но тој прогрес престана и дури се влоши започнувајки во најмала рака од 2008 година кога Грција ја блокираше Македонската интеграција во Европската Унија и НАТО поради ексцентричниот спор кој двете земји го имаат во врска со името на републиката. Објавените прислушувани разговори кои наводно илустрираат дека владејачките партии ја злоупотребиле својата моќ и привилегии преку корупција и криминал истотака ја компромитираат коалицијата меѓу Македонските и Албанските партнери во власта. Премиерот Никола Груевски, кој негираше дека сторил нешто лошо, и лидерот на опозицијата Зоран Заев играат партија покер со големи влогови на преговорите спонзорирани од страна на Европската Унија, додека повеќе илјадници активисти одржаа конфронтивни политички собири во центарот на Скопје во Мај и останаа да кампуваат пред зградите на Владата и Парламентот во Македонија.

Европската Унија, која има директен удел во заканата за регионалната стабилност и одговорност да и помогне на државата на која и има доделено кандидатски статус за прием во унијата, мора да ги удвои своите напори и да ги убеди Македонските лидери да ја вратат довербата во владата со постигнување меѓупартиски договор со кој се обврзуваат да:

 • преку нормални парламентарни процедури се воспостави привремена влада со соодветно членство на сите главни партии, чија главна задача треба да биде да ги спроведе реформите потребни за веродостојни избори во Aприл 2016 година (две години порано), особено оние поврзани со избирачките списоци, рамноправен пристап до медиумскиот простор и злоупотребата на владината функцијата за партиски цели;
   
 • донесат закон во парламентот за воспоставување на две независни комисии (“А” и “Б”), и двете со овластувања да бараат и да добијат активна стручна помош од ЕУ, САД и други. Мандатот на комисијата “А” треба да се фокусира на помагање на напорите на преодна влада во однос на подготовката на веродостојни предвремени избори, и да ги врши мониторинг на истите тие напори; Мандатот на комисијата “Б” треба да се фокусира на справување со скандалот со прислушуваните разговори, вклучувајќи истрага за криминалот и корупцијата што се појавуваат во истите;
   
 • прифатат фактот дека привремената влада ќе остане на функцијата и предвремени избори нема да се одржат освен ако Комисијата “А” не утврди дека се исполнети сите критериуми и нивната имплементација е на доволно високо ниво; и
   
 • работат на подобрување на спроведувањето на Охридскиот рамковен договор преку обезбедување на правична застапеност на етничките Албанци на сите нивоа на јавна функција; добар дел од владините инвестиции да бидат наменети за етнички албанските области; го почитуваат законот за јазична еднаквост.

Меѓупартискиот договор треба да бара уште поголема посветеност од Македонските лидери да:

 • бараат заедничка истрага помеѓу Македонија и Косово во врска со инцидентот во Куманово, со експертска помош од агенциите на ЕУ и САД, со цел да се подобри безбедносната ситуација и да се спречат идни вакви напади; и
   
 • подобрување на билатералните односи со Косово, преку на пример одржување редовни заеднички средби на кабинетите на двете земји и соработка за мониторинг на границата.

Скопје/Брисел, 9 јули, 2015

I. Overview

Macedonia is reeling from two shocks. Amid a scandal over leaked wiretaps revealing a state apparatus captured and corrupted by the leading party, a battle in ethnically mixed Kumanovo between police and ethnic-Albanian gunmen, many from Kosovo, caused the region’s worst loss of life in a decade. Unless addressed urgently, the double crisis (government legitimacy/regional security) carries risk that could extend to violent confrontation, perhaps in worst case to elements of the conflict narrowly averted in 2001. Discredited national institutions cannot cope alone. The opposition has broken off talks on a European Union (EU) mediated deal between parties for reforms and early elections that deadlocked, substantially over whether the prime minister, in power since 2006, must resign and the time a transitional government would need to level the field. The EU must press for a comprehensive agreement addressing the state capture and alleged corruption, including independent investigation and monitoring with international help. Macedonia and Kosovo, also with aid, should jointly investigate Kumanovo.

In February 2015, the main opposition party began publishing excerpts from what it said was an illegal wiretap program leaked by unidentified persons. The massive surveillance, from at least 2010 to 2014, seems to have targeted thousands, including nearly all top opposition and government officials, as well as ambassadors and media figures. The fraction of published wiretaps focus on what appear to be conversations of senior government persons plotting to subvert elections, manipulating courts, controlling a nominally independent press and punishing enemies. Many who should be responsible for dealing with apparent illegalities are themselves implicated.

In the midst of this crisis, a police raid in Kumanovo on 9 May found a heavily armed group of ethnic Albanians, including former liberation army fighters from Kosovo. By the time fighting died down the next day, a multi-ethnic neighbourhood was destroyed, eight police were dead and 37 wounded; ten gunmen were dead and about 30 in custody. Top Macedonian and Kosovo officials had advance knowl­edge of at least some of the group’s activities, but much remains worryingly obscure, including its plans in Macedonia, possible allies on both sides of the border and many details of the police operation.

The incident did not spark ethnic conflict. Ethnic Albanians, roughly a quarter of the population, deeply resent what they perceive to be their second-class status and unequal treatment in a state dominated by ethnic Macedonians. They had expected more from the 2001 Ohrid Framework Agreement (OFA) that ended the incipient civil war and was meant to give them a power-sharing role in a unitary state. For now, there is little constituency for fighting. While the inter-ethnic peace has proven resilient, however, further wiretap releases or a new deadly incident could raise the risk quotient unpredictably.

Macedonia appeared for a time to be building a modern, transparent state and integrating its ethnic-Albanian community, but that progress has ceased, even reversed, at least since a 2008 Greek veto resulting from the two countries’ eccentric dispute over the republic’s name blocked the prospect of EU and NATO integration indefinitely. The wiretaps, which appear to illustrate that governing parties have entrenched their power and privileges through corruption and criminality, have also dramatically compromised the ruling coalition’s ethnic-Albanian partner. Prime Minister Nikola Gruevski, who has denied any wrongdoing, and opposition leader Zoran Zaev are playing high-stakes poker at the EU-sponsored talks, while some of the tens of thousands of activists who held duelling political rallies in the centre of Skopje in May remain encamped outside government and parliament buildings.

The EU, which has a direct stake in the threat to regional stability and a responsibility to assist a country to which it has granted membership candidacy status, should redouble efforts to persuade Macedonia’s leaders to restore trust in government by reaching an inter-party agreement that commits to:

 • establishing through normal parliamentary procedures an interim government with appropriate membership of all main parties, whose main task should be to implement reforms necessary for credible elections by April 2016 (two years early), especially those related to voter lists, equal media access and abuse of office for partisan purposes;
   
 • adopting a law in parliament establishing two independent commissions (“A” and “B”), both with authority to request and receive active expert help from the EU, U.S. and others. The mandate of “A” should be to assist with and monitor the transitional government’s efforts with respect to preparing credible early elections; The mandate of “B” should be to deal with the wiretaps, including investigation into the crimes and corruption they appear to show;
   
 • accepting that the transitional government will remain in office and early elections will not be held unless Commission “A” determines that benchmarks have been met, and implementation is sufficiently advanced; and
   
 • working to improve implementation of the OFA by ensuring equal representation of ethnic Albanians at all levels of public office; a fair share of government investment in ethnic-Albanian areas; and respect for language equality.

The inter-party agreement should further commit Macedonia’s leaders to:

 • seek a joint Macedonia-Kosovo investigation into the Kumanovo incident, with expert assistance from EU and U.S. agencies, in order to improve the security situation and prevent future attacks; and
   
 • improve bilateral relations with Kosovo, for example by holding regular joint cabinet meetings and cooperating on border monitoring.

Skopje/Brussels, 9 July 2015

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.