Pan-Shqiptarizmi: Sa ështëi i madh kërcënimi për stabilitetin e Ballkanit?
Pan-Shqiptarizmi: Sa ështëi i madh kërcënimi për stabilitetin e Ballkanit?
Table of Contents
  1. Executive Summary
Albania: Pan Albanianism: Myth or Threat to Balkan Stability?
Albania: Pan Albanianism: Myth or Threat to Balkan Stability?
Report 153 / Europe & Central Asia

Pan-Shqiptarizmi: Sa ështëi i madh kërcënimi për stabilitetin e Ballkanit?

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

PËRMBLEDHJA

Pan-shqiptarizmi nga shumë vëzhgues është parë si kërcënim serioz për stabilitetin e Ballkanit. Lëvizja për një shekull e kufinjëve i ka lënë shqiptarët të shpërndarë në Kosovë, Serbi, Mal të Zi, Maçedoni dhe Greqi. Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), Armata Kombëtare Shqiptare (AKSH) në Maqedoni, dhe grupe të tjera kanë zhvilluar fushata violente në mbështetje të fitimit të të drejtave për shqiptarët etnik. Cili është qëllimi i ambicjeve të tilla shqiptare?

Hulumtimet e ICG-së tregojnë se nocionet e pan-Shqiptarizmit janë shumë më shumë të shtrira dhe komplekse sesa çështja e karakteristikave të zakonshme të shqiptarëve etnik thjesht që synojnë arritjen e Shqipërisë së madhe ose Kosovës së madhe. Është domethënëse çështja se UÇK dhe AKSH filluan të marrin mbështjetje nga popullata në Kosovë dhe Maqedoni pikërisht dhe përkatësisht në kohën kur pjestarë të tyre lëvizën nga qëllimet nacionaliste pan-shqiptare dhe u kocentruan në të drejtat e popullit të tyre.  “Armata Kombëtare Shqiptare” (AKSH) që prej kur hapurazi plasoi agjendën lidhur me një “Shqipëri të madhe”, kurrë nuk arriti të fitoj kredibilitetin e popullatës. Dhuna e ushtruar për kauzën e Shqipërisë së madhe, ose të çfarëdo lloj lëvizje të kufinjëve nuk është politikisht popullore e as moralisht e arësyetuar.

Në Shqipëri, që prej vendosjes së politikës multi-partiake, varfëria dhe konflikti i brendshëm partiak kanë errësuar çdo lloj aspirate që shpien në drejtim të zgjerimit të kufinjëve shtetëror. Shqipëria është më shumë e interesuar për zhvillimin e lidhjeve ekonomike dhe kulturore me Kosovën, përderisa të dyja të ruajnë shtetësitë e ndara; dhe qeveritë e njëpasnjëshme shqiptare kanë zgjedhur partneritetin strategjik me Maqedoninë për shkak se të dyja aspirojnë drejt anëtarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian.

Mbetet një rrezik i konfliktit në Kosovë, ku nuk është zgjedhur ende çështja e statusit të ardhshëm të sajë. Dëshira e pjesës më të madhe të popullatës së Kosovës për pavarësi është përkrahur nga shumica e shqiptarëve nga çdo pjesë e Ballkanit. Sidoqoftë, një Kosovë e pavarur është krejt e ndryshme nga opcioni për Shqipërinë e madhe. Problemi i Bashkësisë Ndërkombëtare është që të menaxhoj procesin që ka të bëj me statusin final të Kosovës pa destabilizuar fqinjët e sajë.

Dihet se edhe në Maqedoni edhe në Luginën e Preshevës së Serbisë Jugore, konflikti ka përfunduar më 2001 me ndërmetësimin ndërkombëtar të marrëveshjeve të paqes, përkatësisht të Marrëveshjes së Ohrit dhe të Planit të Qoviqit. Ndonëse ekziston pakënaqësia lidhur me shpejtësinë e implementimit të këtyre marrëveshjeve dhe zhvillimin e reformave të premtuara, kjo pakënaqësi ende nuk ka arritur stadin e krizës; nga ana tjetër përpjeket e AKSH-së për të kapitalizuar pakënaqësinë vendore në Maqedoni dhe në Serbinë Jugore kanë dështuar. Vëmendja e vazhdueshme ndërkombëtare do të jetë e domosdoshme për të përmbushur premtimet për të gjitha palët. Shqiptarët e Malit të Zi në anën tjetër i kanë rezistuar çdo lloj aktiviteti të organizimit paraushtarak.

Komunitete të diasporës së madhe të shqiptarëve të Kosovës që jetojnë në SHBA, Gjermani dhe Zvicër kanë pasur dhe do të vazhdojnë të kenë një rol kyç në zhvillimet aktuale ekonomike, sociale, politike në Kosovë, tani dhe në të ardhmen si dhe do të vazhdojnë të drejtojnë ngjarjet e formacioneve ushtarake në këto hapsira. Ato shumë lehtë do të hapnin fronte të reja nëse do të dëshironin të mbanin tensionin e ngritur karshi çështjeve të pazgjidhura shqiptare. Për këto arësye do të ishte mirë që Qeveria Shqiptare dhe ajo Greke të provojnë të përpilojnë një marrëveshje të qëndrueshme dhe afatgjate të çështjes së popullatës Çame të zhvendosur nga Greqia më 1945, para se kjo çështje të ketë marrë hov dhe eksploduar nga nacionalistët ekstremist, atëherë kur ankesat legjitime të Çamëve do të ishin humbur në çështje më të thella kombëtare.

Në afat më të gjatë, nacionalizmi shqiptar do të zbutej me zbatimin e tërësishëm të marrëveshjeve të arritura me ndërmjetësimin ndërkombëtar për shqiptarët në Maqedoni, Serbi dhe Mal të Zi si dhe me mbajtjet e vazhdueshme të presionit ndaj ekstremistëve dhe politikanëve shqiptarë të cilët i nxisin ata. Procesi do të ndihmohet nga integrimi evropian, atëherë kur kufinjtë të hapen ndërmjet Shqipërisë dhe dhe fqinjëve verior me çrast gjasat për integrim ekonomik dhe arsimim në regjion në përgjithësi të jenë rritur. Decentralizimi i pushtetit në Maqedoni, dhe dhënja me kusht e pavarsisë së Kosovës me qëllim të sigurimit nga ana e të gjitha etniteteve shqiptare në Ballkan se kufinjtë e tanishëm të Evropës Jug-lindore në Evropë do të mbesin të pandryshuar, do të ndihmoj gjithashtu në stabilizimin e situatës.

Tiranë/Bruksel, 25 shkurt, 2004

Executive Summary

Pan-Albanianism is seen by many observers as a serious threat to Balkan stability. A century of shifting borders has left ethnic Albanians scattered across Kosovo, Serbia, Montenegro, Macedonia and Greece. The Kosovo Liberation Army (KLA), the National Liberation Army (NLA) in Macedonia, and other groups have all waged campaigns of violence in support of enhanced rights for ethnic Albanians. Where is the ceiling to their ambitions?

ICG’s research suggests that notions of pan-Albanianism are far more layered and complex than the usual broad brush characterisations of ethnic Albanians simply bent on achieving a greater Albania or a greater Kosovo. It is instructive that both the KLA and NLA started to gain popular support in Kosovo and Macedonia respectively at precisely the time when they moved away from their initial pan-Albanian nationalist goals and concentrated on more rights for their own people. The “Albanian National Army” (ANA) which overtly advocated a “Greater Albania” agenda, never managed to gain popular credibility. Violence in the cause of a greater Albania, or of any shift of borders, is neither politically popular nor morally justified.

In Albania since the arrival of multiparty politics, poverty and internal political conflict have eclipsed any aspirations towards expanding the state’s boundaries. Albania is more interested in developing cultural and economic ties with Kosovo, whilst maintaining separate statehood; and successive Albanian governments have opted for a strategic partnership with Macedonia as both aspire towards membership of NATO and the European Union.

There remains a risk of conflict in Kosovo, where the question of future status has not yet been resolved. The desire of the vast majority of Kosovo’s population for independence is supported by most Albanians elsewhere in the Balkans. However an independent Kosovo is quite a different matter from a Greater Albania. The international community’s problem is to manage the process of dealing with Kosovo’s final status without destabilising its neighbour.

In both Macedonia and the Presevo Valley of Southern Serbia, conflict was ended in 2001 by internationally brokered peace agreements, respectively the Ohrid Agreement and the Covic Plan. While there is dissatisfaction with the pace of implementation of these agreements, and with the delivery of promised reforms, this has not yet reached the point of crisis; the ANA’s attempts to capitalise on local discontents in Macedonia and Southern Serbia failed. Continued international attention will be necessary to ensure that all sides deliver on their promises. Montenegrin Albanians, on the other hand, have thus far resisted any form of paramilitary activity.

The large Kosovo Albanian diaspora communities living in the United States, Germany and Switzerland have played – and will continue to play – a key role in the current and future economic, social and political development of Kosovo, as well as dictating military events on the ground. They could easily open up new fronts if they wish to keep up the pressure on the numerous unresolved Albanian-related issues. For these reasons it would be advisable for the Albanian and Greek governments to try and settle the long-standing issue of the Chams displaced from Greece in 1945, before it gets hijacked and exploited by extreme nationalists, and the Chams’ legitimate grievances get lost in the struggle to further other national causes.

In the long term, Albanian nationalism will be tamed by full implementation of internationally-brokered agreements and respect for Albanians’ place in Macedonian, Serbian, and Montenegrin society, together with consistent pressure on Albanian extremists and politicians who appeal to them. The process will be assisted by European integration - as the borders open between Albania and its northern neighbours, and economic and educational opportunities increase across the region. Decentralising power in Macedonia, and giving Kosovo conditional independence in return for an assurance from all the Albanian entities in the Balkans that the present borders of south-eastern Europe will remain unchanged, would also help stabilise the situation.

Tirana/Brussels, 25 February 2004

Albania: Pan Albanianism: Myth or Threat to Balkan Stability?

A century of shifting borders has left ethnic Albanians scattered across Kosovo, Serbia, Montenegro, Macedonia, and Greece, and contrary to popular belief, they don't share the same goals.

The recent explosion of ethnic Albanian violence in Kosovo has refocused international attention on the unresolved political status of the province. Media allegations of ethnic cleansing and pogroms against the province's Serb minority have given rise to concerns of a new aggressive nationalism among the region's Albanian population. In light of the riots in Kosovo and other recent ethnic Albanian insurgencies in southern Serbia and Macedonia, these concerns are not unreasonable.

There is, however, widespread misunderstanding about Pan-Albanian national aspirations, which are seen by many as a serious threat to Balkan stability. A new study by the International Crisis Group suggests that notions of pan-Albanianism are far more layered and complex than the usual sweeping characterizations of ethnic Albanians simply bent on achieving a greater Albania or a greater Kosovo. Indeed, divisions within the Albanian communities across southern Europe remain pronounced, and the desire to territorially unify the Albanian peoples has long held far more power as myth than as practical political agenda.

BROADER NATIONAL QUESTION IGNORED

A century of shifting borders has left ethnic Albanians scattered across Kosovo, Serbia, Montenegro, Macedonia, and Greece. Due to diverse historical circumstances, each group has subsequently evolved into separate entities, with different levels of socioeconomic development and political status. Albanians are well aware of the historical, cultural, and ideological divisions among them and are therefore content to preserve their separate political entities as long as business, cultural, and travel restrictions are removed.

Since the arrival of multiparty politics in Albania, the country has been struggling to overcome acute poverty and serious internal political conflict. The broader national question has been largely ignored due to a number of factors: unlike the rest of their ethnic kinsfolk, the citizens of Albania have the relative good fortune to live in their own nation-state. This fact has diminished the importance of the national question in favor of the more pressing need to foster internal national reconciliation and to shore up Albania's shattered economy. Albanians are therefore more interested in developing cultural and economic ties with the other Albanian entities in the southern Balkans, while maintaining separate statehood, and successive Albanian governments have opted for a strategic partnership with Macedonia as both aspire toward membership in NATO and the European Union.

On the whole, Albania’s relations with the Albanians of Kosovo and western Macedonia have been far less intimate than the relations between Kosovo and Macedonia. For some in Albania in particular, one of the main obstacles to forging closer political ties among Tirana, Pristina, and Tetovo is the potential clash of elites. Albania’s current Tosk-dominated government is also concerned that too many Ghegs would be incorporated into a unified Albanian state. Despite the tremendous support given to the thousands of Kosovo refugees in 1998 and 1999, Albania has remained aloof from the ethnic Albanian conflicts in the Presevo Valley of southern Serbia and Macedonia.

In marked contrast to Albanians in Albania, the ethnic Albanian population of the former Yugoslavia is still struggling to secure varying degrees of national self-determination. Five years after the end of the Kosovo war, the province's ethnic Albanians have remained in a state of political limbo, their demands for independence still meeting strong resistance from both Belgrade and international circles.

While the struggle of the Kosovo Albanians is for independence, the situation of Macedonia’s Albanians is more complex. Theirs is a struggle for economic as well as national and cultural rights. On the whole they have been largely focused on achieving coexistence within the Macedonian state, securing the ability to govern themselves at a local level, and having equal representation at the federal level. Much the same can be said about the Albanian population of southern Serbia, who want the opportunity to develop their own civic life in their own language. Despite progress in recent local elections, the establishment of a multiethnic police force, and plans for a census, there remains a strong desire among the Presevo Albanians for some form of autonomy for the Albanian-speaking areas of southern Serbia, similar to the political status Kosovo enjoyed under the 1974 Yugoslav constitution.

THE DIASPORA'S VITAL ROLE

Meanwhile, despite recent--and dubious--allegations in the media that a new ethnic Albanian guerrilla group has emerged and is threatening to destabilize Montenegro, Montenegrin Albanians have thus far resisted any type of paramilitary activity. This is the one corner of the former Yugoslavia where Albanians recognize they are an absolute minority, therefore tensions have largely been minimal. In general, Montenegrin Albanians support the government of Premier Milo Djukanovic, while continuing to press for a degree of enhanced autonomy within Montenegro.

Over the past five years, the Kosovo Liberation Army (KLA), the National Liberation Army (NLA) in Macedonia, and other groups have waged campaigns of violence in support of enhanced rights for ethnic Albanians. In Macedonia and the Presevo Valley, ethnic Albanian insurgencies were stopped in 2001 by internationally brokered peace agreements, respectively, the Ohrid Agreement and the Covic Plan, which was designed to reintegrate Albanians into Serbian civic life. Yet the International Crisis Group report emphasizes that both the KLA and NLA started to gain popular support in Kosovo and Macedonia precisely when they moved away from their initial pan-Albanian nationalist goals and concentrated on gaining more rights for their own people.

There is clear willingness on the part of ethnic Albanians in Macedonia and the Presevo Valley to participate in the peace agreements. However, even widespread dissatisfaction with the pace of implementation of these agreements and the delivery of promised reforms has not led to increased radicalization of the Albanian population. On the contrary, the “Albanian National Army”--which overtly advocated a “Greater Albania” agenda--never managed to gain popular credibility, and the ANA’s attempts to capitalize on local discontent in Macedonia and southern Serbia have so far failed.

That is not to say, however, that there is no longer any threat of extreme Albanian nationalist activity. An important factor to emerge from the report is the degree of influence the large Albanian diaspora communities living in the United States, Germany, and Switzerland have in the current and future economic, social, and political development of Kosovo, Macedonia, and, to a lesser degree, Montenegro. The diaspora plays a vital role in keeping up the pressure on the numerous unresolved Albanian-related issues. For example, just as the Greeks could exploit their dwindling minority in southern Albania, the Chams--a festering wound in Albanian-Greek relations--could easily be used by Albanians seeking to emphasize other aspects of the national struggle, for example, to press for autonomy in Montenegro. For these reasons it would be advisable for the Albanian and Greek governments to try and settle the long-standing Cham issue before it gets hijacked and exploited by extreme nationalists and the Chams’ legitimate grievances get lost in the struggle to further other national causes.

NO PAN-ALBANIAN AGENDA

Among Albanians in general there is a growing intolerance of what is perceived as the international community's inability to accept the new dynamics of the Albanian world. In contrast to the aging and stagnant populations of their Balkan neighbors, Albanians are a young and rapidly growing population. It is this demographic superiority that will eventually dictate the socioeconomic development of the southern Balkans. In the meantime, Albanians want to see tangible progress not only in their political future but also in their general living standards and opportunities.

Perhaps the most important message to emerge from the ICG report is that there is no actual Pan-Albanian agenda but rather a series of ongoing struggles by the various Albanian communities for different political, economic, and cultural goals. There is no doubt that the desire by Kosovo Albanians for independence is supported by virtually all Albanians in the Balkans. Indeed, the independence of Kosovo remains the core of the Albanian national question. But each of the five Albanian entities in the Balkans has its own distinct problems and agendas to address. Collectively, they support the independence of Kosovo and guaranteed political, cultural, and civic equality for ethnic Albanians in Macedonia, southern Serbia, and Montenegro. There is also growing pressure from all sectors of the Albanian world for a solution to the Cham issue in Greece. What is clear is that there is no desire or debate in mainstream Albanian society for any form of political unification of Albanian-inhabited territory.

As the recent events in Kosovo have demonstrated, there remains a risk of further conflict in Kosovo, where the question of future status has not yet been resolved. That issue aside, Albanian nationalism can be contained by more fully opening the borders between Albania and its northern neighbors, and increasing economic and educational opportunities across the region. This would allow Albanian aspirations across the Balkans to develop in a natural and organic manner that would enhance the socioeconomic development of the entire region, without posing any threat to the integrity of Albania or its neighbors.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.