Briefing 39 / Europe & Central Asia 2 minutes

Srbija: Hod uz "šlajfovanje"

PREGLED

Srbija je dobro iskoristila prve mesece 2005. godine -- izvršila je krupnu promenu politike što se tiče saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu (MKSJ) i uputila signale da je nešto raspoloženija da se angažuje u razgovorima o statusu Kosova sa međunarodnom zajednicom i kosovskim Albancima. To se isplatilo. Umesto ponovne izolacije koja je pretila na početku godine, Srbija je dobila "zeleno svetlo" od Evropske unije (EU) da započne pregovore o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što predstavlja značajan, iako tek prvi korak ka članstvu u Evropskoj uniji. Ipak, u drugim važnim oblastima, politika Beograda je bila regresivna. Ovo kretanje "korak napred, korak nazad" znači da će biti potreban stalan međunarodni pritisak kako bi se obezbedio nastavak reformi i ostvario stvarni napredak.

Zaokret u politici prema MKSJ, koji je uključivao "dobrovoljne" odluke (dobrim delom uz pritisak Vlade) velikog broja generala da se predaju Haškom sudu, predstavlja do sada najbolji dokaz da uskladjena i kontinuirana politika uslovljavanja EU i SAD može dati rezultate. Sjedinjene američke države su počele da smanjuju pomoć, a EU je jasno stavila do znanja da se ne može načiniti ni jedan korak prema članstvu u EU ukoliko Beograd ne počne da sarađuje sa haškim sudom. Medjutim, navedene pozitivne promene stoje na krhkim nogama i nisu samoodržive. Saradnja sa MKSJ je poboljšana, ali i dalje površna, dok su pokušaji sudjenja za ratne zločine pred domaćim sudovima slabi.

Sve u svemu, izgleda da Vlada premijera Vojislava Koštunice i dalje namerava da rehabilituje delove Miloševićevog nasledja, postavljajući kadrove iz doba Miloševićeve vladavine na položaje u policiji, sudstvu i vojsci -- koristeći sudjenje za ubistvo Zorana Djindjića za napad na prozapadno orijentisanu politiku i političare. Sve dok se Srbija ne suoči sa stvarnim značenjem tog nasleđa, njeni odnosi sa drugim delovima nekadašnje jugoslovenske države i stabilnost zapadnog Balkana biće nesigurni, niti će moći da uspostavi stabilne odnose sa svojim susedima.

Kada je reč o tehničkim pitanjima koja su od vitalnog značaja za potencijalnu integraciju u Evropu uniju, Srbija nazaduje od kada je Koštuničina Vlada došla na vlast u martu 2004. godine. Suštinskih reformi naročito nije bilo u sudstvu, koje je izgleda sve više politizovano, kao ni u policiji i vojsci, koje su ostale izvan demokratske, civilne kontrole. Nacrt novog ustava preti da Srbiju dodatno udalji od Evrope. Jedine stvarne reforme koje su do danas izvršene su u ekonomskoj sferi, a sprovele su ih ministarstva koja kontroliše G17+, najliberalnija članica manjinske vlade čiji opstanak zavisi od prećutne podrške partija koje su još uvek lojalne Miloševiću i njegovom haškom kolegi, ekstremnom nacionalisti Vojislavu Šešelju. Biće potreban snažan i koordinirani medjunarodni pritisak kako bi se sprečilo dalje nazadovanje Srbije.

Beograd/Brisel, 23. maj 2005

I. Overview

Serbia has used the first months of 2005 to good effect, instituting a major policy change on cooperation with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in The Hague (ICTY) and sending signals that it is somewhat more willing to engage both the international community and Kosovo Albanians in dialogue about that province's status. This has paid off. Instead of the renewed isolation that threatened at the start of the year, it has received a green light from the European Union (EU) to begin negotiations on a Stabilisation and Association Agreement -- a significant if early step toward membership. Nevertheless, in other important areas, Belgrade's policies have been regressive. This "one step forward, one step backward" dichotomy means continued international pressure will be needed to ensure that reforms stick and real progress occurs.

The policy about-face on the ICTY, which involved "voluntary" decisions (under a good deal of government pressure) by a number of generals to turn themselves in for trial, is the best demonstration yet that coordinated and sustained EU-U.S conditionality policies can work. The U.S. had begun to reduce aid, and the EU had made it clear there would be no movement toward membership unless Belgrade began to cooperate with the Tribunal. The changes, however, are fragile and not self-sustaining. Cooperation with the ICTY has improved but remains superficial, while domestic efforts on war crimes trials are feeble.

Overall, the government of Premier Vojislav Kostunica still appears intent on rehabilitating significant portions of the Milosevic legacy by appointing Milosevic era personnel in the police, judiciary and military and by using the Djindjic assassination trial to attack pro-Western policies and politicians. Until it faces up to the real meaning of that legacy, its relations with other parts of the one-time Yugoslav state and the stability of the Western Balkans will be uncertain and Serbia will not be able to create stable relationships with its neighbours.

On a range of technical issues that are vitally important to potential integration with Europe, Serbia has been regressing since the Kostunica government came to power in March 2004. In particular, there has been essentially no reform of the judiciary, which appears to be increasingly politicised, and of the police and military, both of which remain beyond democratic, civilian control. The draft of the new constitution threatens to move Serbia further away from Europe. The only real reforms to date are economic and have originated from the ministries controlled by the G17+ party, the most liberal member of a minority government that depends for survival upon the silent partnership of parties that are still loyal to Milosevic and his fellow ICTY detainee, the extreme nationalist Vojislav Seselj. Strong, coordinated international pressure will be necessary to prevent further backsliding.

Belgrade/Brussels, 23 May 2005

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.