icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
ภาคใต้ของไทย: การพูดคุยสันติภาพที่น่ากังขา
ภาคใต้ของไทย: การพูดคุยสันติภาพที่น่ากังขา
Behind Bangkok’s Wave of Popular Dissent
Behind Bangkok’s Wave of Popular Dissent
A muslim women looks through the window of a train next to an armed security personnel before departing a station in the troubled Yala province in the southern Thailand, on 28 February 2011. REUTERS/Damir Sagolj
Report 270 / Asia

ภาคใต้ของไทย: การพูดคุยสันติภาพที่น่ากังขา

บทสรุปผู้บริหาร

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนั้นรุนแรงน้อยลงในรอบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กลับมีสัญญาณที่น่าเป็นห่วงว่ากลุ่มก่อความไม่สงบได้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการณ์ไปนอกจุดความขัดแย้งเดิมในสี่จังหวัดภาคใต้ ขบวนการแบ่งแยกดินแดนเชื้อสายมลายู-มุสลิม ได้ใช้กำลังต่อสู้กับรัฐไทยมากว่าสิบปี โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยชาติตนเอง การพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยและผู้นำกลุ่มก่อความไม่สงบที่เริ่มขึ้นเมื่อปี 2556 กลับล้มเหลวเนื่องจากความไม่เป็นเอกภาพของทั้งสองฝ่าย และตั้งแต่การรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 เป็นต้นมา คณะรัฐประหารก็ได้มุ่งดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายข้าราชการและทหารเป็นหลัก

แม้รัฐบาลกล่าวว่าการเจรจายังคงดำเนินอยู่ แต่รัฐบาลทหารกลับปฏิเสธการจัดสรรอำนาจแบบพหุนิยมและการอภิปรายทางการเมือง และเน้นแต่ “ค่านิยมความเป็นไทย” และ “ความเป็นเอกภาพ” ซึ่งไม่มีแนวโน้มจะลดความตึงเครียดในภาคใต้ลงได้ การแก้ไขความขัดแย้งต้องอาศัยความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างรัฐและสังคมในพื้นที่นั้น ซึ่งเป็นไปได้มากว่าต้องมีการกระจายอำนาจทางการเมืองที่มากขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรต้องเตรียมการทำงานสำหรับการเจรจาในอนาคต นั่นหมายถึงทีมเจรจาที่มีความพร้อม กระบวนการสื่อสารที่ชัดเจน และการมีส่วนร่วมจากประชาชน 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 รัฐบาลที่นำโดยยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เริ่มการพูดคุยกับ ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (บีอาร์เอ็น) ในฐานะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกลุ่มหลัก โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุย แต่หลังจากจัดการประชุมร่วมไปได้สามครั้ง และก่อนที่จะเกิดมาตรการความไว้วางใจใดๆ การพูดคุยเพื่อสันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์ก็ล้มเหลว เนื่องจากความแตกแยกภายในของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเจรจาจะเป็นไปอย่างเร่งรีบและไม่สำเร็จ แต่มันได้เปลี่ยนพลวัตรของความขัดแย้ง เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงลักษณะทางการเมืองของกลุ่มก่อความไม่สงบ และยอมตกลงเข้าสู่การเจรจา

บีอาร์เอ็นเองก็ยอมที่จะออกจากฐานที่มั่นมาเข้าร่วมการเจรจาทางการเมือง การเจรจานี้ยังเผยให้เห็นถึงสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีหากต้องการให้กระบวนการสันติภาพนี้สำเร็จ สำหรับฝ่ายขบวนการก่อความไม่สงบ คือศักยภาพของฝ่ายการเมืองและความเป็นเอกภาพในการเจรจา ฝ่ายไทยเองก็ขาดประสบการณ์ในการเจรจา และความแตกแยกภายในนั้นดูจะยิ่งลึกกว่า นอกจากนี้ การที่ฝ่ายทหารกังขาต่อการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ย้ำให้เห็นถึงปัญหาขั้นพื้นฐานของสถาบันทางการเมืองที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง

หลังการรัฐประหารในเดือนพ.ค. 2557 การเจรจาดังกล่าวก็ถูกทิ้งไว้อย่างค้างคา คณะรักษาความสงบแห่งชาติจัดโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่ มาตรการต่อต้านการก่อความไม่สงบที่เข้มขึ้นส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงและผู้เสียชีวิตลดลง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมใหญ่ด้านความมั่นคงก็ใช่ว่าจะดีขึ้น ในช่วงปลายปี 2557 เกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเขตนอกพื้นที่ความขัดแย้งในสี่จังหวัดภาคใต้ โดยพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อความไม่สงบ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2558 เกิดเหตุระเบิดรถยนต์ (car bomb) ในเกาะสมุย ซึ่งเป็นเขตนักท่องเที่ยว และมีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน โดยผู้ต้องสงสัยทั้งหมดในเหตุการณ์เป็นคนมาเลย์มุสลิม เหตุระเบิดดังกล่าวอาจชี้ให้เห็นถึงการเข้าสู่ระยะใหม่ของความขัดแย้ง แม้ว่าคำอธิบายต่อแรงจูงใจดังกล่าวยังคงเป็นปริศนา

รัฐบาลทหารแสดงเจตจำนงค์ว่าจะยังดำเนินการเจรจา หากแต่หนึ่งปีหลังจากอยู่ในอำนาจ กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆ ต่อเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่รัฐบาลยืนกรานว่ากำลังให้ข้อเสนอลับๆ กับฝ่ายขบวนการก่อความไม่สงบที่มีแนวโน้มจะร่วมเจรจา อย่างไรก็ตาม การรวมศูนย์อำนาจของรัฐบาลทหารและความหมายมั่นที่จะรักษาความเป็นเอกภาพของชาติไทย ดูจะไม่เอื้อกับเท่าใดกับการประนีประนอม ทั้งนี้ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในต่างประเทศได้รวมกลุ่มเพื่อผลักดันการเจรจาภายใต้องค์กรชื่อ สภาพันธะแห่งประชาชนปาตานี (มารา ปาตานี) แต่ฝ่ายแกนนำบีอาร์เอ็นสายหัวรุนแรงยังไม่มีท่าทีชัดเจน การเจรจาครั้งนี้จะเสียเปล่าหากไม่ได้รับการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่จากฝ่ายขบวนการ

เนื่องจากในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมดูจะไม่เอื้ออำนวยกับการพูดคุยเจรจานัก  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาควรเตรียมพร้อมด้วยการสร้างกรอบงานที่ยั่งยืนและสถาบันต่างๆ ที่จะทำให้การเจรจาเดินหน้าไปได้เมื่อสภาพแวดล้อมอำนวยมากขึ้น และเมื่อการเจรจาเปิดขึ้น การพูดคุยควรนำไปสู่เป้าหมายที่เป็นไปได้ อาทิ ข้อตกลงเรื่องการแต่งตั้งตัวแทนของทุกฝ่าย และขั้นตอนการสื่อสารระหว่างตัวแทนการเจรจากับสื่อมวลชน การตกลงกันได้เรื่องระเบียบปฏิบัตินี้ จะเป็นขั้นตอนที่มีความหมายสำหรับกระบวนการเจรจาที่ยาวนานต่อไป 

Pro-democracy protesters show the three-finger salute as they gather demanding the government to resign and to release detained leaders in Bangkok, Thailand 15 October 2020. REUTERS/Jorge Silva
Q&A / Asia

Behind Bangkok’s Wave of Popular Dissent

Anti-government protests and popular demands for reform, including of the once-sacrosanct monarchy, have accelerated in Thailand. In this Q&A, Crisis Group’s senior analyst for South East Asia, Matt Wheeler, explains how this crisis over political legitimacy has now reached a dangerous impasse.

Why are this week’s protests significant?

On the evening of 16 October, riot police used water cannons in central Bangkok to break up a crowd of several thousand mostly young protesters who were assembling for the second day in defiance of a ban on public gatherings. The episode marked a violent escalation in a series of pro-democracy protests that has been gaining momentum over the past three months and intensifying further over the past three days.

A day earlier, more than 10,000 demonstrators had gathered a few blocks away, defying measures announced the same morning under a “serious state of emergency”, which prohibits gatherings of over four people in the capital. The government put the extraordinary measures in place to “maintain peace and order” after marchers reached the prime minister’s office and held a large rally the day before. Despite threats that anyone attending or even promoting the protest online would be arrested, thousands flooded the Rachaprasong intersection, in the heart of the city’s shopping centre district, soon overwhelming the sizeable police deployment. The protesters occupied the area all evening, cheering a succession of speakers before dispersing peacefully. Rachaprasong is a place redolent with symbolism: it was the locus of 2010 protests demanding a new election, which were suppressed in a deadly crackdown by Thai army troops that May. 

Protesters called for the release of more than twenty activist leaders who had been arrested earlier in the day. Soon after authorities announced the new emergency decree, in the pre-dawn hours, the police had also chased hundreds of protesters away from the streets around Government House, where they had set up camp following a day-long march on 14 October. Much better attended than the government had expected, that march was also of symbolic significance as it coincided with the anniversary of the 1973 student-led uprising that toppled a military dictatorship.

The enhanced state of emergency failed to quash the popular movement.

The large turnout at Rachaprasong – on short notice and in defiance of authorities’ threats to arrest anyone joining – signalled that the enhanced state of emergency had failed to quash the popular movement. While most recent protests appeared to include a representative sample of the young, middle-aged and old, the crowd on 15 and 16 October was decidedly youthful, with most demonstrators appearing to be in their early twenties. Some in the crowd were high school students and first-time protesters, driven to join by what they saw as an unjust emergency decree clamping down on any expression of dissent.

Who are the protesters and what do they want? 

Street protests are a regular feature of Thai politics, but the 2020 gatherings are different from earlier rounds of collective action in two ways. First, students and young people, who were largely absent from the Red Shirt and Yellow Shirt movements that shook the country between 2006 and 2014, are the driving force of the present mobilisation. The youth accuse the current government of being a reincarnation of the junta that ruled between 2014 and 2019, laundered by the 2017 constitution and a slanted general election in March 2019. They insist that the government – particularly the (unelected) prime minister and ex-junta leader, Prayuth Chan-ocha – resign. Other demands include dissolution of parliament and a new constitution drafted with public consultation. 

Secondly, and more strikingly, activists are calling for reform of the monarchy – namely, that it be brought under the constitution. Anon Nampa, a human rights lawyer, thrust the country into a new era on 3 August when he called for palace reform at a small demonstration in Bangkok. On 10 August, at a rally at a university campus north of the capital, a young student activist, Panusaya Sithijirawattanakul, read a ten-point manifesto on reforming the monarchy, including an end to royal endorsement of coups d’état. Both of them were arrested on 15 October, along with other prominent and vocal students.

Activists are calling for reform of the monarchy – namely, that it be brought under the constitution.

Since these controversial speeches, protesters have criticised King Maha Vajiralongkorn, or Rama X, with unprecedented candour – for residing in Germany while the country faces the COVID-19 pandemic and for squandering the people’s taxes, among other issues. Until recently, such open criticism of the monarchy was unheard of in Thailand. It is punishable by up to fifteen years of prison. But while the harsh lèse-majesté law remains on the books, in practice, the longstanding taboo on public discussion of the monarchy has eroded surprisingly quickly over the last two months. Some protesters now openly lampoon the king, who acceded to the throne three years ago after his father, who had reigned for 70 years, died.

Despite this unprecedented criticism, which distresses many Thais, the government had refrained until 15 October from using the lèse-majesté law to curtail the protests. Police had arrested some student leaders for violating an earlier emergency decree imposed to support public health measures amid the pandemic and other laws, but then released them on bail. The students immediately returned to giving fiery speeches, and protests proliferated across the country, including a series of rallies by high school students demanding reform of the country’s stodgy and outmoded educational system. 

The government’s tolerance now appears exhausted.

The government’s tolerance now appears exhausted. The immediate pretext for the imposition of the “serious state of emergency” was alleged threats to Queen Suthida, whose motorcade passed anti-government protesters on 14 October, after apparently diverging from a planned route earlier cleared by police. Protesters raised three-finger salutes inspired by the popular Hunger Games film series – in which oppressed masses adopt the gesture as a symbol of defiance of tyranny – and jeered as the royal convoy passed, but there was no violence or obvious threat thereof. Two activists have since been arrested and charged with endangering the queen, which carries a potential sentence of life in prison. 

Why now?

Rallies calling for far-reaching political change started to escalate earlier this year, particularly on university campuses, after the Constitutional Court dissolved the upstart Future Forward Party in February. Established in 2018, the party had surprisingly come in third in last year’s general election, proving to be extremely popular with young voters. The COVID-19 pandemic stifled burgeoning demonstrations, but rallies resumed as the lockdown eased. The abduction of exiled activist Wanchalerm Satsakit in Cambodia in June – following the unexplained disappearance of at least eight others since 2016 – also sparked public outrage and galvanised a new generation of activists.

Faced with growing protests, the government seemed to relent on amending the 2017 constitution, a document drafted by junta appointees primarily to facilitate continued junta rule with a sheen of electoral legitimacy. But on 24 September, a two-day parliamentary debate on six amendment bills proposed by various parties ended without a vote, as the legislature went into recess until November. Any move to amend the constitution requires support from two thirds of the 250 appointed senators, which did not materialise. Instead, the governing Phalang Pracharat Party proposed a committee to study the bills for 30 days. Opposition parties walked out, denouncing what they viewed as a delaying tactic. Government officials have since hinted that charter amendment could take years, leading many to believe nothing will happen until the next general election in 2023. Protesters have little confidence in the government’s willingness to revise its bespoke political order.

What are the risks of a government crackdown? 

Thailand holds the world record for number of military coups, and its history is checkered with political violence. Many observers thus fear that the government – run largely by ex-generals – could opt for repression to quell the rising protests. The 15 October state of emergency, arrests of activists, and deployment of riot police against peaceful protesters mark a clear shift in the government’s response. With protesters emboldened by the 15 October rally’s success, they are likely to stage further demonstrations in Bangkok, in spite of warnings from senior government officials that all who participate face arrest and charges of violating the emergency decree. In view of the scale of recent rallies, more stringent government actions present a risk of violence greater than at any point since the April-May 2010 army crackdown that killed more than 90 people. 

The stakes of the conflict, including the monarchy’s role in Thai society, and the terms in which both sides are speaking about it, are elemental and fraught. For many Thais, the current moment evokes memories of 6 October 1976, when police and right-wing paramilitaries – set off by an alleged insult to Vajiralongkorn, who was then crown prince –massacred dozens of pro-democracy students at Thammasat University. 

What can be done to reduce tensions?

The conflict between proponents of popular sovereignty, on one hand, and a hierarchical order underpinned by the monarchy, on the other, is swiftly coming into sharp relief. There is no evident mechanism in Thai society for addressing this conflict, but there are actions that each side can take now to reduce tensions and move toward consensus. First, the protesters should continue to adhere to their pledge of non-violence. Secondly, the government should refrain from using force to disperse peaceful crowds, lift the state of emergency, and protect rights of assembly and free speech. Thirdly, the government should publicly commit to a brisk timetable for amending the constitution and paving the way for a constitutional drafting assembly. 

More daunting is the need for a fresh concord on the monarchy’s changing role. Government officials and royalists insist that public discussion of this role is off limits, but their position is, in light of recent events, anachronistic. The degree of repression necessary to effectively reinstate the prohibition, including online, would tarnish both the government and the monarchy. Given the propensity of the army to abrogate charters, a new constitution alone will not resolve Thailand’s crisis of political legitimacy, but it could be a starting point in the search for a new consensus on how political power should be acquired, exercised and held to account.