ประเทศ ไทย: วิกฤตการเมืองกับปัญหาความไม่สงบในภาคใต้
ประเทศ ไทย: วิกฤตการเมืองกับปัญหาความไม่สงบในภาคใต้
Table of Contents
 1. Overview
Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge
Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge
Briefing 80 / Asia

ประเทศ ไทย: วิกฤตการเมืองกับปัญหาความไม่สงบในภาคใต้

บทนำ

รัฐบาล นายก รัฐมนตรี สมัคร สุนทร เวช กำลัง ต่อสู้ เพื่อ ความ อยู่ รอด ทางการ เมือง เขา ได้ มอบ ความ รับ ผิด ชอบ อย่าง เต็ม ที่ ให้ กับ ทหาร ใน การ จัดการ กับ ปัญหา ความ ไม่ สงบ ใน พื้นที่ ชายแดน ภาค ใต้ ซึ่ง ประชากร ส่วน ใหญ่ ใน พื้นที่ เป็น มุสลิม ปัญหา ความ ไม่ สงบ ได้ คร่า ชีวิต ผู้คน ไป แล้วก ว่า 3,000 คนใน รอบ สี่ ปี ที่ ผ่าน มา กองทัพ ได้ ปรับ โครงสร้าง การ ปฏิบัติ การ และ ประสบ ความ สำเร็จ ระดับ หนึ่ง ใน การ ลด จำนวน การ โจมตี ของ ฝ่าย ผู้ ก่อ ความ ไม่ สงบ ความ สำเร็จ เพียง ชั่วคราว ทางการ ทหาร แม้ จะ เป็น สิ่ง ที่ น่า ยินดี แต่ ก็ ไม่ สามารถ สลาย ปัญหา อึดอัด คับ ข้องใจ ที่ ฝัง ราก อยู่ ของ คน เชื้อ สาย มลายู มุสลิม ที่ เป็น คน กลุ่ม น้อย ใน ประเทศไทย เพื่อ จะ แก้ ปัญหา เหล่า นี้ รัฐบาล จำเป็น ต้อง ระดม สรรพ กำลัง และ เจตจำนง ทางการ เมือง เพื่อ ทำให้ เกิด ความ ริเริ่ม ทาง นโยบาย อย่าง จริงจัง

ความ ปั่น ป่วน วุ่นวาย ทางการ เมือง ใน กรุงเทพฯ ได้ เบี่ยง เบน ความ สนใจ ของ รัฐบาล ออก ไป จาก ปัญหา ความ รุนแรง ใน ชายแดน ภาค ใต้ รัฐบาล สมัคร ถูก บีบ คั้น จาก ปัญหา หลาย ด้าน ด้วย กัน พรรค ร่วม รัฐบาล สาม พรรค กำลัง เผชิญ กับ ปัญหา การ ยุบ พรรค ด้วย ข้อ กล่าว หา ว่า ทุจริต การ เลือก ตั้ง ซึ่ง รวม ถึง พรรค พลัง ประชาชน ด้วย ความ พยายาม ของ รัฐบาล ใน การ แก้ไข รัฐธรรมนูญ เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ถูก ยุบ พรรค นำ ไป สู่ การ เดิน ขบวน ประท้วง ของ ประชาชน นำ โดย กลุ่ม พันธมิตร ประชาชน เพื่อ ประชาธิปไตย ซึ่ง การ รณรงค์ ทางการ เมือง ของ กลุ่ม นี้ ใน ปี 2549 เป็น เหตุ ที่ นำ ไป สู่ การ รัฐประหาร ที่ ขับ อดีต นายก รัฐมนตรี ทักษิณ ชิน วัตร ออก จาก อำนาจ ระหว่าง เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2551 มี รัฐมนตรี สาม คนใน รัฐบาล สมัคร ถูก กดดัน ให้ ลา ออก จาก ตำแหน่ง หนึ่ง ใน นั้น คือ นาย นพ ดล ปัทมะ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ต่าง ประเทศ ซึ่ง ต้อง ออก จาก ตำแหน่ง เมื่อ เผชิญ กับ กระแส ชาตินิยม อัน เกรี้ยว กราด ที่ ถูก ปลุก ปั่น โดย พลัง ต่อ ต้าน รัฐบาล ใน ประเด็น ปัญหา ข้อ พิพาท เรื่อง เขตแดน กับ ประเทศ กัมพูชา

ท่ามกลาง สภาวการณ์ ดัง กล่าว รัฐบาล ได้ ปล่อย ให้ กองทัพ คุม การ ปฏิบัติ การ ใน ชายแดน ภาค ใต้ ซึ่ง ก็ มี ความ คืบ หน้า มาก ขึ้น ใน การ ลด จำนวน เหตุการณ์ ความ รุนแรง ลง ใน ช่วง ครึ่ง แรก ของ ปี 2551 แต่ กลุ่ม ผู้ ก่อ ความ ไม่ สงบ ซึ่ง มี การ จัด ตั้ง อย่าง ดี และ เข้ม แข็ง ยัง ไม่ อาจ ถูก ปราบ ให้ พ่าย แพ้ ลง ไป ง่ายๆ และ ความ ก้าวหน้า ของ ปฏิบัติ การ ทหาร นั้น ก็ มี ราคา ที่ ต้อง จ่าย การ เปิด “ ยุทธการ พิทักษ์ แดน ใต้ ” ของ กองทัพ ซึ่ง เป็นการ เข้า กวาดล้าง จับกุม ผู้ ต้อง สงสัย ว่า เกี่ยวข้อง กับ เหตุการณ์ ความ ไม่ สงบ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2550 ได้ นำ ไป สู่ การ ควบคุม ตัวผู้ ที่ทาง การ สงสัย ว่า เป็น ผู้ ก่อ ความ ไม่ สงบ และ แนว ร่วม อย่าง เหวี่ยง แห นับ พัน คน มี รายงาน ที่ เชื่อ ถือ ได้ ระบุ ว่า มี การ ซ้อม ทรมาน ผู้ ถูก ควบ คุมตัว ดัง เช่น เหตุการณ์ ที่ อิหม่าม ราย หนึ่ง ถูก ทำร้าย ร่างกาย จน เสีย ชีวิต ขณะ ถูก ควบคุม ตัว โดย ทหาร ใน เดือน มีนาคม 2551 ซึ่ง ถูก ประณาม อย่าง รุนแรง จาก บรรดา ผู้ ทำงาน ด้าน สิทธิ มนุษย ชน แต่ ที่ ผ่าน มา มี ความ คืบ หน้า น้อย มาก ใน การ ดำเนิน การ ให้ เจ้า หน้าที่ ด้าน ความ มั่นคง รับ ผิด ชอบ ต่อ การ ใช้ อำนาจ อัน มิ ชอบ

การ ยุติ ความ รุนแรง ใน ภาค ใต้ ต้องการ มากกว่า เพียง ปฏิบัติ การ ทาง ทหาร ใน ขณะ นี้ ที่ ฝ่าย ผู้ ก่อ ความ ไม่ สงบ กำลัง อยู่ ใน สถานะ ตั้ง รับ จึง ถือ เป็น ช่วง เวลา อัน ดี ที่ รัฐบาล จะ ดำเนิน จังหวะ ก้าว สำคัญ ใน การ จัดการ กับ สาเหตุ ต้นตอ ของ ความ ขัด แย้ง อย่างไร ก็ตาม สภาวะ ทาง ตัน ทางการ เมือง ใน กรุงเทพฯ ทำให้ เป็น ไป ได้ ยาก ที่ รัฐบาล จะ หัน ไป สนใจ ปัญหา ภาค ใต้ ใน ระยะ เวลา อัน ใกล้ นี้ หาก ปัญหา ถูก ปล่อย ทิ้ง ไว้ เนิ่น นาน เท่าไร การ ควบคุม มิ ให้ ปัญหา ลุกลาม ออก ไป ยิ่ง ยาก ขึ้น เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ ต้อง พูด ถึง การ ทำให้ การ แก้ไข สัมฤทธิ์ ผล

การ ที่ กลุ่ม ผู้ ก่อ ความ ไม่ สงบ ไม่มี การนำ ทางการ เมือง และ นโยบาย ที่ ประกาศ อย่าง ชัดเจน นับ เป็น อุปสรรค สำคัญ ใน การ แสวงหา ข้อ ยุติ โดย การ เจรจา อย่างไร ก็ตาม มี มาตรการ หลาย อย่าง ที่ รัฐบาล สามารถ ดำเนิน การ ได้ เอง เพื่อ แก้ไข ความ ไม่ พอใจ ของ ชาว มลายู ใน เรื่อง การ ศึกษา ความ ยุติธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์ และ เศรษฐกิจ แต่ ความ ริเริ่ม เช่น นี้ เรียก ร้อง ต้องการ วิธี คิด แบบ ใหม่ จาก รัฐ ไทย ซึ่ง มี พลเมืองส่วน ใหญ่ เป็น ชาว พุทธ กล่าว คือ รัฐ ไทย ต้อง ตระหนัก และ ยอมรับ อัต ลักษณ์ ทาง ชาติพันธุ์ ที่ มี ลักษณะ เฉพาะ ของ ชาว มลายู มุสลิม และ อนุญาต ให้ พวก เขา สามารถ เป็น พลเมือง ไทย โดย มิ ต้อง สูญ เสีย วัฒนธรรม อัน แตก ต่าง ของ พวก เขา

รัฐบาล ไทย ควร จะ ดำเนิน การ ดัง ต่อ ไป นี้

 • แต่ง ตั้ง รอง นายก รัฐมนตรี หนึ่ง คน ให้ กำกับ ดูแล จัดการ กับ ปัญหา ความ รุนแรง ใน ภาค ใต้ โดย เฉพาะ แทนที่ จะ ปล่อย ให้การ แก้ไข ปัญหา อยู่ ใน มือ ของกอง ทัพ
   
 • เพิ่ม อำนาจ ให้ กับ ศูนย์ อำนวย การ บริหาร จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้ ( ศอ . บต . ) โดย เร่งรัด ออก กฎหมาย เพื่อ รองรับ อำนาจ หน้าที่ ใน การ ปฏิบัติ งาน ของ ศอ . บต . และ ทำให้ ศอ . บต . เป็น อิสระ จาก กอง อำนวย การ รักษา ความ มั่นคง ภายใน ซึ่ง อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม ของ ทหาร
   
 • ยกเลิก กฎ อัยการ ศึก แก้ไข พระ ราช กำหนดการ บริหาร ราชการ ใน สถานการณ์ ฉุกเฉิน และ พระ ราช บัญญัติ รักษา ความ มั่นคง ภายใน เพื่อ ทำให้ เจ้า หน้าที่ ความ มั่นคง ต้อง รับ ผิด ชอบ ต่อ การ ก ระ ทำ ของ ตน มาก ขึ้น และ อนุญาต ให้ ผู้ ถูก ควบคุม ตัว สามารถ เข้า ถึง ทนาย และ ครอบครัว โดย ทันที
   
 • รับ ประกัน ว่า จะ ต้อง มี ผู้รับ ผิด ชอบ ต่อ การ ละเมิด สิทธิ มนุษย ชน ใน อดีต ไม่ ว่า จะ เป็น กรณี การ เสีย ชีวิต ของ ชาว มลายู มุสลิม เกือบ 200 คนใน เหตุการณ์ ตากใบ และ กรือ เซะ ใน ปี 2547 ซึ่ง เป็น วิธี ที่ มี ประสิทธิภาพ ที่สุด ใน การ รื้อฟื้น ความ เชื่อ มั่น ของ ชาว มลายู มุสลิม กลับ ขึ้น มา ใหม่
   
 • ประกาศ ชัดเจน ว่า รัฐบาล พร้อม ที่ จะ เจรจา อย่าง จริงจัง กับ ผู้นำ ที่แท้ จริง ของ กลุ่ม ผู้ ก่อ ความ ไม่ สงบ ทว่า ต้อง กำหนด เงื่อนไข ว่า คู่ เจรจา ต้อง แสดง ให้ เห็น ว่า พวก เขา มี อำนาจ ควบคุม ผู้ ก่อ ความ ไม่ สงบ ใน พื้นที่ ได้ อย่าง แท้จริง
   
 • พิจารณา อย่าง จริงจัง ถึง การ มอบ อำนาจ ปกครอง ตนเอง ใน บาง ระดับ หรือ การก ระ จา ยอำ นาจ ไป สู่ พื้นที่ ชายแดน ภาค ใต้ เพื่อ ช่วย ยุติ ความ ขัด แย้ง

กรุงเทพฯ/บรัสเซลส, 28 สิงหาคม 2551

The government of Thai Prime Minister Samak Sun­da­ravej is struggling for political survival and has handed the military full responsibility for tackling the violent insurgency in the Muslim-dominated Deep South, which has claimed more than 3,000 lives in the past four years. The military has restructured its operations and has made headway in reducing the number of militant attacks, but temporary military advances, though welcome, do nothing to defuse the underlying grievances of the Malay Muslim minority. For that to happen, the otherwise preoccupied government needs to find the will and energy to undertake a serious policy initiative.

The political turmoil in Bangkok continues to distract attention from the violence in the South. Samak’s govern­ment is threatened on several fronts. Three parties in the coalition, including his own People Power Party (PPP), face dissolution on charges of electoral fraud. The government’s efforts to amend the constitution to avoid this threat led to mass demonstrations organised by the People’s Alliance for Democracy, whose campaigns in 2006 led to the coup that ousted Samak’s patron, Thaksin Shinawatra. Three of Samak’s ministers were forced to resign between May and July 2008, including Foreign Minister Noppadon Patama, who left office in the face of nationalist anger whipped up by anti-government forces over a border dispute with Cambodia.

Against this backdrop, the military has been left to lead operations in the Deep South and has made some progress in reducing violent attacks in the first half of the year. But the insurgents, well-established and hardened, are far from being defeated, and the advances come at a price. The “sweeping operations” since June 2007 have involved the indiscriminate detention of thousands of suspected insurgents and sympathisers, and there are credible reports of torture of detainees. The case of an imam beaten to death in military custody in March 2008 attracted severe condemnation from human rights advocates. There has been little progress on holding security personnel accountable for notorious past abuses.

Ending the violence in the Deep South requires more than a military response. Now, with the insurgents on the defensive, is a good time to take decisive steps to address the root causes of the conflict. The political deadlock in Bangkok, however, makes it unlikely that the government will be able to turn its attention to the Deep South any time soon. The longer this is put off, the harder it will become to contain, let alone resolve the conflict.

The insurgency’s lack of a declared political leadership or platform is a major obstacle in the search for a negotiated settlement. Nonetheless, there is much that the government could do unilaterally to address Malay grievances in the realms of education, justice, language, history and economy. But this requires a rethinking on the part of the predominantly Buddhist state, which needs to recognise the distinct ethnic identity of Malay Muslims and find ways of allowing them to be Thai citizens without having to compromise their cultural differences.

In particular, the government should:

 • appoint a deputy prime minister to take charge of the effort to cope with southern violence, instead of allowing the military to lead on the issue;
   
 • empower the Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) by expediting the enactment of a law to govern its operations and to make it independent from the military-controlled Internal Security Operations Command;
   
 • revoke martial law, amend the emergency decree and the internal security act to increase accountability of the security forces, and allow detainees prompt access to lawyers and family;
   
 • ensure accountability for past human rights abuses, such as the deaths of nearly 200 Muslims in the 2004 Tak Bai and Krue Se incidents – the single most effective way to rebuild trust with Malay Muslims;
   
 • make clear it is ready to negotiate seriously with genuine leaders of the insurgency, but make it a condition of the negotiations that their inter­locutors demonstrate they genuinely control insurgents on the ground; and
   
 • give serious consideration to ways of granting some degree of self-rule, or decentralisation of power, to help end the conflict.

Bangkok/Brussels, 28 August 2008

A Buddhist monk walks with pro-democracy protesters as they carry large inflatable ducks during a march to the 11th Infantry Regiment as part of an anti-government rally in Bangkok on 29 November 2020. Jack TAYLOR / AFP
Commentary / Asia

Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge

Young pro-democracy protesters have roiled Thai politics with a previously taboo demand to reform the country’s monarchy. As the state resists change, and conservative citizens recoil, the risk of violence is growing. The standoff poses Thailand’s existential question: is the king sovereign or are the people? 

At a small, rain-soaked pro-democracy rally in Thailand’s north-eastern city of Nakhorn Ratchasima in early October, three young women staged a performance entitled “Who Killed the People?” Appearing first as a trio of anonymous figures bound together by tangled cords, through silent dance and mime their roles emerged: monarch, military and people. In the play’s denouement, “the military” killed “the people” – invoking the massacres of pro-democracy protesters in 1973, 1976, 1992 and 2010 – while the third character struck a regal pose and waved to the crowd. The “monarch” then wrapped the corpse in a Thai flag and deposited her among the audience. 

In a country where public discussion of the monarchy was taboo until just a few months ago, this performance was one of innumerable examples of the creativity and fearlessness of Thai youth in pressing for change as part of the protest movement that has rattled the kingdom since July. It was also an encapsulation of the protesters’ narrative: Thailand’s ruling establishment, including the monarchy, is oppressive; in opposing this establishment, the protesters are heirs to a tradition of resistance to autocracy and dictatorship; and their struggle is a matter of life and death.

Events have unfolded incredibly fast. Earlier this year, a burgeoning student-led pro-democracy movement had been energised by the judicial dissolution of the progressive Future Forward Party, a new formation which captured some six million votes in the 2019 general election. The pandemic soon hamstrung the movement but, after lockdown was lifted in June, protests began to regain momentum, further galvanised by the enforced disappearance of an exiled activist in Cambodia. Protesters demanded the resignation of Prime Minister Prayuth Chan-ocha, leader of the 2014 coup d’état who remained in office following the 2019 elections; a new constitution reflecting popular participation to replace the 2017 charter drafted by the junta’s appointees; and a fresh general election.

A new chapter opened on 3 August when Anon Nampa, a human rights lawyer, publicly called for bringing the king under the constitution. A week later, at another rally, student Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul read a detailed ten-point manifesto on reforming the Thai monarchy. Since these earthshaking events, this demand has shifted from the edges of a quixotic quest – what protest leaders called a “dream” at first – to the movement’s core. Unimaginable just a few months ago, the call for reform is an unvarnished expression of the legitimacy conflict that has beset Thailand since the absolute monarchy ended in 1932, namely: who is sovereign, the people or the king?

The movement has fused political and cultural issues.

The Nakhorn Ratchasima rally was one in a series staged in the provinces leading up to a major demonstration planned for Bangkok on 14 October, in part to commemorate the 1973 student-led uprising that brought down a corrupt military dictatorship. Several of the speakers were high school students, who have imbued the movement with much of its verve and indignation, directed especially against the sclerotic educational system. The range of issues addressed on stage reflected how the movement has fused political and cultural issues. Topics included everything from the need for safe and affordable public transport to the harmony of democracy, feminism and gender equality; from authoritarianism and corruption to class discrimination in schools; and from abuse of conscripts in the military to the need for constitutional change and monarchical reform. The common denominator, expressed in both the event’s style and its substance, was the imperative of overturning the rigid hierarchies that characterise Thai politics and society – and rejecting the servility and deference inherent in royalist nationalism. 

Coming at the King

It was inevitable that the monarchy’s role would change after the 70-year reign of King Bhumibol Adulyadej, or Rama IX, the ninth ruler of the Chakri dynasty. But even after his death in October 2016, this change was difficult to envision largely because his reign had come to define the Thai monarchy in the popular imagination. The palace was weak and subordinate to the military when he ascended the throne as a teenager, but in alliance with the military and the business elite, King Bhumibol worked hard to restore the institution’s power and prestige. From the late 1970s to the 2006 coup d’état, the monarchy achieved new heights of moral authority and influence. This period represented the Bhumibol consensus, an era of royalist hegemony with three main characteristics: it was driven by elites and their interests; distribution of power and benefits was hierarchical and clientelist, rather than egalitarian; and it was authoritarian, with a strong moralistic bent. 

From the late 1970s to the 2006 coup d’état, the monarchy achieved new heights of moral authority and influence.

The unravelling of the Bhumibol consensus began before the 2006 coup that ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra, whose electoral prowess stood as an implicit challenge to the monarchy, and picked up pace as the king’s health declined in his final decade. As Thaksin’s parties continued to dominate elections, officers orchestrated another coup, in 2014, leading to five years of military rule, a new constitution (Thailand’s twentieth) designed to limit elected authority, and a stilted 2019 general election that resulted in the junta’s top leaders remaining in power. An unspoken rationale for the coup was for the junta to preside over the royal succession.

Many observers of Thai politics anticipated that the reign of Bhumibol’s only son, King Maha Vajiralongkorn, would coincide with a waning of royal prestige, not least because Thais had already formed opinions about the crown prince’s character; his mother once described him as a “Don Juan” and he has been married four times. Since ascending the throne, Rama X has acted repeatedly to aggrandise himself, for example, requiring changes to the 2017 constitution – after it was approved in a referendum – to facilitate his rule from abroad, forbidding his older sister from running for political office, and taking personal control of the Crown Property Bureau’s vast wealth. He has spent most of his reign in Germany, apparently at leisure.

The 14 October rally in Bangkok marked a turning point, bringing the monarchy directly into the fray. A royal motorcade carrying the queen and the king’s son took an unanticipated detour through an area where demonstrators were gathered. The protesters were non-violent, but they jeered the procession, some shouting “My fucking taxes!” This incident, which scandalised royalists, served as a pretext for the government to declare a “serious state of emergency”; three people were later charged with “threatening the queen’s liberty”, which carries a sentence of sixteen years to life in prison. Two days later, the Border Patrol Police deployed water cannons against peaceful protesters in central Bangkok. The images of students armed with umbrellas hosed down by dyed water laced with chemical irritants won the movement the public’s sympathy. Defying the ban on demonstrations, protesters rallied almost every day, attracting ever larger crowds. The government rescinded the serious state of emergency after only a week.

The 14 October rally in Bangkok marked a turning point, bringing the monarchy directly into the fray.

Since then, protests have repeatedly targeted the royal institution. On 26 October, tens of thousands marched to the German embassy, urging investigation of the king’s activities in Germany, while on 8 November, demonstrators were stopped by the police as they attempted to deliver their letters of grievance at the Grand Palace. The following week, thousands of protesters at the Democracy Monument turned their backs on a royal motorcade, raising the three-finger salute (a gesture of defiance borrowed from the Hunger Games film series, which has become a symbol of the protests) and singing the national anthem. On 18 November, graffiti left at a protest scene in front of the national police headquarters insulted the monarchy in profane terms. 

Protest leaders declared their intention to rally at the Crown Property Bureau office on 24 November but, in light of heavy security deployments, changed their target to the Siam Commercial Bank, in which the king is the largest shareholder. Speakers outside the bank’s headquarters that night criticised the monarch’s expansive and opaque financial holdings. Five days later, they rallied in front of the 11th Infantry Regiment base to highlight the king’s assumption of direct control of key Bangkok military units.

Royalist Reactions

The sudden emergence of a popular, youth-led movement questioning the role of the palace in Thai politics is of epoch-making significance. Royalist nationalism has been the cornerstone of Thailand’s political order for decades, enshrined in successive constitutions as “the democratic system with the king as head of state”. The state portrays the monarchy as one of the kingdom’s three pillars, along with nation and religion. A movement to place the monarchy within a framework of accountability threatens the prevailing political order – especially the generals and oligarchs who most benefit from it.

The sudden emergence of a popular, youth-led movement questioning the role of the palace in Thai politics is of epoch-making significance.

The Prayuth government has struggled to handle the protests. Apart from blocking protesters from reaching certain symbolic locations, authorities have so far permitted demonstrations to proceed, focusing their energy on heaping charges on the main leaders but also granting them bail. Its only sop to the movement has been to allow parliament to consider amending the constitution. Few, however, are optimistic that these deliberations will result in substantive change. With the junta-appointed senate in effect wielding a veto, many see the process as a charade aimed at preserving the status quo rather than accommodating demands for change. 

In the face of increasingly strident and unfiltered public denunciations of the monarchy, the government is shifting from a permissive approach to a firmer, more suppressive strategy. On 19 November, Prime Minister Prayuth stressed that “all laws and all articles” would be brought to bear on the protesters – a clear indication that charges under Section 112 of the Criminal Code, the lèse-majesté law that carries a penalty of three to fifteen years, could be revived. Since then, at least 33 people, mostly protest leaders, have been summoned to face charges under this law, including a sixteen-year-old. In June, Prayuth acknowledged that the law had been in abeyance since late 2017 at the “merciful” king’s request, leading many to wonder who is responsible for the sudden reversal in policy. 

Meanwhile, the palace has undertaken an atypical public relations offensive. The king came back from Germany on 10 October for an unusually long sojourn in his domain. Various religious and ceremonial duties have afforded opportunities for the royal family to greet their ardent supporters. These stage-managed events are a departure for the king, whose persona during his normally brief visits to the kingdom had so far been austere and aloof. The campaign suggests a concerted effort to rally royalists and improve the monarch’s image. But the king’s well-publicised words of encouragement to prominent ultra-royalists during some of these events, and statements appearing to take sides in the political conflict, have done nothing to soothe tensions. These public appearances stand little chance of swaying the protesters.

Conservative Thais are unnerved by the demands for monarchical reform.

Conservative Thais, however, are unnerved by the demands for monarchical reform and, most recently, the open discussion of republicanism. Reactions have often been frantic. Given the royalists’ belief that love of the monarchy is an essential trait of Thai-ness, they blame foreign interference for the protests. On 27 October, a small group demonstrated in front of the U.S. embassy, accusing Washington of waging “hybrid war” on Thailand; signs held by protesters singled out the conspiracy theorists’ bête noire, George Soros. Even Prime Minister Prayuth has hinted that malevolent foreign forces are instigating the protests, though he has offered no evidence. 

Royalists rail against those they call “nation haters” and have urged reactionary measures. Some have advocated for social sanctions against protesters, such as denying them employment or asking parents to disown their rebellious children. On 9 November, a group under the banner of the People’s Network to Protect the Royal Institution delivered letters to the prime minister’s office and the army commander calling on the government to “shut down” the country in the monarchy’s defence, which many interpreted as a demand for a coup. The leader of the Thai Pakdee (Loyal Thai) group, former politician Warong Dechgitvigrom, even suggested that absolute monarchy should be temporarily restored as a way out of the crisis.

Sectarian Rift?

The fevered royalist response points to the moral dimension of the conflict in Thai society. Under King Bhumibol, the Theravada Buddhist notion of the king as a future Buddha and perfect being was revived in the service of royalist nationalism. As Patrick Jory writes in Thailand’s Theory of the Monarchy (2016), the egalitarianism inherent in democratic politics “posed a mortal threat” to a political order based on hierarchy and deference. As a result, those who challenge the status quo “have been represented by their royalist opponents as morally reprehensible”. 

Religious undertones impart an unpredictable and explosive dynamic to the current moment. Many older Thais who came of age in the heyday of King Bhumibol’s reign internalised the link between hierarchy and morality, and are disconcerted at demands for change. Still others, especially those who benefit most from the status quo, are furious. To royalists, those who demand monarchical reform are not just disloyal but heretical. In late October, the arch-royalist and retired General Dr. Rianthong Nanna, told a reporter that it was “natural” for loyal Thais to use violence against the monarchy’s critics. Demonisation of opponents and casual justifications for brutality highlight the risk of violence looming over Thailand as a new generation, impervious to the reverence their elders are accustomed to, refuses to back down. As tensions rise, there is a growing possibility of miscalculation, inadvertent confrontation or even acts of provocation that authorities could use to justify a crackdown. 

The risk of violence has grown significantly since pro-monarchy counter-demonstrators have started taking to the streets in recent weeks.

The pro-democracy protests have been overwhelmingly peaceful, particularly compared to earlier waves of mass demonstrations. But the logic of non-violent social movements does not preclude violent outcomes, and the risk of violence has grown significantly since pro-monarchy counter-demonstrators have started taking to the streets in recent weeks, often organising rallies in proximity to the pro-democracy gatherings. On 17 November, near parliament, police retreated from their position between the two groups, allowing for violent scuffles. More than 50 people were treated for injuries, mostly related to inhalation of tear gas, but at least six people were shot (none fatally) by unidentified gunmen. 

Street protests alone will not upend the status quo. The protesters achieve leverage only when the establishment coalition begins to fracture. There is anecdotal evidence that many rank-and-file police officers and civil servants are sympathetic to demands for reform, but protests have not achieved the critical mass that would compel people to choose sides. A decision to defect from the establishment may have many causes, such as a recalculation of material interests, or developments that prick the conscience, like state violence against peaceful protesters. A Thai analyst called the activists’ strategy a “gambit … to provoke the police enough so that they will clamp down hard on the protesters” in order to sway public opinion. It is unlikely that the government could forcefully quash criticism of the monarchy without also exciting the opposition of greater numbers of Thai people.

How Does It End?

Absent from royalist analysis is a positive argument for how Thai people benefit from maintaining a royal institution that is staggeringly wealthy, politically engaged and above the law. Instead, as political scientist Suchit Bunbongkarn observed in Monarchy and Constitutional Rule in Democratizing Thailand (2012), royalists tend to argue that political legitimacy is culturally specific, and that reverence for the monarchy is essential to Thai culture. Thus, one hears royalist claims that “All Thais love the king”, Thais cannot tolerate criticism of the monarchy and critics of the king cannot be real Thais. In a defence of the lèse-majesté law (in the same volume cited above), royalist legal scholar Bowornsak Uwanno argued that any limits on freedom of expression arising from Thailand’s defamation laws “reflect the ethical and cultural norms that most Thais adhere to”. Such contentions raise the question of whether the kingdom’s laws are a reflection of apparent norms, or their cause. 

And what happens when norms change? The protest movement should be understood as an effort to bring social and political institutions into better alignment with emerging cultural norms and the need for structural change. Many protest leaders recognise that the horizon for the reforms they seek necessarily extends years into the future. One of their slogans, “Let it end in our generation”, combines a sense of urgency with an acknowledgment that change takes time. Whatever happens next, long-term transformation is already in train. Bowornsak conceded that culture is not static: “As the Buddhist law of impermanence states, everything, the lèse-majesté law included, arises, exists and perishes, as the society’s ethical and cultural norms evolve in accordance with this same Buddhist law. Nothing is permanent”. 

The question is, can the conflict be managed so that, in the near term, Thailand avoids the spasms of violence that have occurred in the past when popular sovereignty has challenged the royalist status quo? The signs are discouraging. Thailand’s history points to a pattern of state violence against proponents of change. The conflict’s high stakes reduce prospects for compromise and divisions are hardening. Finally, there are no institutions or mechanisms not already implicated in the conflict available to help strike bargains. The obvious pathway out of the crisis is to empower elected institutions that can reflect the popular will, reconcile majoritarianism with protection of fundamental rights, and manage a process of achieving a fresh consensus on political legitimacy. But Thailand’s parliament, enfeebled by the 2017 constitution and the powerful appointed senate, is unlikely to serve this function. By resisting change, the government is increasing the likelihood of a dangerous confrontation.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.