icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Haití, Tres Años Después
Haití, Tres Años Después

Yon Ayiti an Sekirite: Refòm Lajistis

 • Share
 • Save
 • Print
 • Download PDF Full Report

YON REZIMEN

Sistèm lajistis an ayiti pa p mache ki kòz demokrasi, sekirite, rekonstriksyon ak devlopman andan peyi a antrave. Gen kèk etap ki franchi avèk lapolis men refòm enstitisyonèl lapolis ap trennen kifè enpinite ak krim kontinye ap menase sekirite sitwayen ayisyen. Malgre senk lane pwomès, pi fò ayisyen rete san yo pa gen aksè ak lajistis epi yo pa fè sistèm jistis la konfyans ditou. Ni Prezidan Martelly, ni Palman dwe travay ansanm san konsiderasyon pati politik pou yon refòm lajistis, ki vle di modènize kòd ak pwosedi penal epi tabli standa pou jij, bay lajistis resous li bezwen epi kreye yon sistèm ki ka garanti bon jan aksè ak lajistis.

Enpak tranbleman 2010 la sou enfrastrikti yon sistèm ki te tou deja chaje epi inefikas lakòz anpil tribinal pa ka fonksyone. Sa ki fonksyonèl manke moun ak resous. Mankman sèvis jiridik pou majorite pèp la ki malere ak yon jesyon ka ki inefikas poutèt pa gen kòb, pa gen materyèl ni staf lakòz prizon yo chaje moun epi dosye yo ap trennen. Kantite moun nan detansyon rive sis fwa kapasite prizon yo dapre standa entènasyonal. Poutèt travay yon jij pa asire, poutèt yo pa jwenn sipèvizyon ni fòmasyon epi yo pa touche ase, komisè gouvènnman ak jij ka koronpi fasil. Poutèt entèferans branch egzekitif ak lejislatif avèk yon refòm ki pap mache ase vit, pèp la pa kwè volonte politik la egziste pou bagay yo sa chanje vreman vre.

Ayiti bezwen yon sistèm lajistis ki mache epi ki ka menen ankèt ki efikas epi jis, kapasite pouswit ak kondanasyon, sitou pou krim grav. Jounen jodiya, se gwo kriminèl yo ki nan lari pandan ti kriminèl yo ap pase mizè nan prizon. Yon revizyon ansyen lejislasyon kle pou mete l nan nivo reyalite 21yèm syèk tanmen an 2009. Men se branch egzekitif gouvènnman ki sipoze finalize refòm ansyen kòd kriminèl ak kòd pwosedi penal epi Palman kapab ratifye yo lè tout aktè finn konsilte. Yon separasyon ant branch egzekitif ak branch jidisyè nesesè, men sa pap posib tout tan yo pa nome 8 manm Konsey Siperyè Pouvwa Jidisyè (CSPJ), ki pase yon tès veting, pou Konsey sila ka kòmanse travay. Li enpòtan tou pou ranfòse kapasite Intite Enspeksyon Jidisyè avèk Lekòl Majistra (EMA) pou kore refòm nan. Komisè, Jij ak Lapolis Nasyonal PNH dwe antann yo pou yo ka menen pi bon ankèt epi mete an èv yon sistèm sekirite ki djanm.

Apre 3 lwa fondamantal te ratifye an 2007 te gen anpil espwa sektè lajistis tap amelyore tout bon vre, men malerèzman branch egzekitif la pat aji. Nouvo administrasyon Martelly gen tan nome kèk manm Kou Kasasyon, men Prezidan rejte yon premye lis moun Sena soumèt. Finalman li sèlman asepte prezidan Kou kasasyon an ak yon lòt jij. Nap esperé konsiltasyon ap fè sa posib pou yon lis nominasyon aseptab kapab soumèt byento pou CSPJ kapab kòmanse fonksyonen. Sa pral yon premye pa pou tabli bon jan standa epi pwoteje endepandans lajistis. Poun asire yon administrasyon ki pa gen pati pri, ki transparan epi efikas, otorite ayisyen ak patnè entènasyonal dwe:

 • ranfòse endepandans lajistis. Bay CSPJ resous imen ak materyèl li bezwen pou l sa fonksyonen touswit;
   
 • asire yon lajistis ki pa kapon epi ki transparan. Asire pwotèksyon moun kap konbat krim grav, tankou komisè, jij ak temwen; amelyore kondisyon travay ak sekirite travay la; swiv pèfòmans kad yo atravè CSPJ ak Intite Enspeksyon Jidisyè;
   
 • finn elabore epi ratifye kòd penal, kòd pwosedi penal ak lòt lejislasyon, dapre standa entènasyonal pou sètènn sijè tankou habeas corpus, apre konsiltasyon avèk sektè nasyonal kle;
   
 • asire yon fòmasyon efikas pou tout aktè lajistis nan yon sistèm modènn, tankou elaji epi akselere fòmasyon pou tout jij nan yon EMA ki fonksyonèl epi tabli standa nasyonal pou kirikilòm ekòl de dwa;
   
 • amelyore aksè a lajistis epi promouvwa rezolisyon pasifik konfli nan kominote riral ak nan bidonvil kote ki genyen anpil ensekirite atravè yon pi gwo rezo jistis mobil ak pi plis asistans legal;
   
 • diminye detansyon prevantif atravè yon pi bon jesyon ka, aplikasyon pwosedi rapid pou deli epi fini refòm penitansye ak prizon;
   
 • amelyore koòdinasyon ant gouvènman ak bayè yo sou pwojè refòm pou devlope yon lidèship ayisyen nan yon pwosesis kote genyen menm objektif ak estrateji; epi
   
 • ogmante sèvis pou popilasyon an avèk edikasyon pèp là sou dwa yo avèk elaborasyon ak ratifikasyon nouvo lejislasyon statitè pou ranfòse Ofis pwoteksyon sitwayen (OPC) epi ogmante patisipasyon sosyete sivil, tankou òganizasyon kominotè de baz.

Potoprens/Brussels, 27 oktòb 2011

 

Haití, Tres Años Después

Originally published in Reforma

Tres años después del terremoto que sacudió a Haití, el país se encuentra en una carrera contra el tiempo para convencer a sus ciudadanos, a donantes y a posibles inversionistas de que el progreso y la estabilidad son realmente factibles y no sólo una ilusión.

De todos los desafíos, el continuo retraso en llevar a cabo elecciones libres y justas representa el más urgente de todos. El Presidente Michel Martelly lucha desde hace 18 mesespor gobernar una nación dividida. Carece de una base política estable para obtener la aprobación a su estrategia de desarrollo de cinco puntos: empleo, Estado de Derecho, educación, medio ambiente y energía.

Ahora Martelly debe partir sobre la base del tenue acuerdo de Nochebuena de 2012 con el fin de que un órgano electoral creíble desarrolle prontamente las demoradas elecciones al senado, municipales y locales.

Para leer el resto del artículo haga clic aquí