เส้นทางสู่ขบวนการต่อสู้ในชายแดนภาคใต้
เส้นทางสู่ขบวนการต่อสู้ในชายแดนภาคใต้
Table of Contents
  1. Executive Summary
Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge
Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge
Report 170 / Asia

เส้นทางสู่ขบวนการต่อสู้ในชายแดนภาคใต้

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

บทคัดย่อ

ในขณะที่ผู้นำของไทยกำลังวุ่นวายกับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในกรุงเทพฯ การคัดเลือกสมาชิกเข้าสู่ขบวนการก่อความไม่สงบในภาคใต้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สถาบันการศึกษาเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์คนมลายูมุสลิม นักเรียนจำนวนหนึ่งเห็นด้วยกับแนวคิดการจับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐซึ่งการต่อสู้นี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการญิฮาดสากล  แต่ทว่าเป็นกลุ่มกบฏชาติพันธุ์นิยมที่มีประวัติศาสตร์เป็นของตนเองและต้องการเรียกร้องการกลับคืนมาของอาณาจักรปาตานีอันรุ่งเรืองในอดีต  การขยายตัวของความคิดในการแบ่งแยกดินแดนส่วนหนึ่งเป็นผลจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจของไทย  นอกจากนี้นโยบายการรวบอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินไว้ที่ศูนย์กลางก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งต่อการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่น   รัฐบาลควรจะเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิถีปฏิบัติเช่นนี้พร้อมกับการขจัดความคับแค้นใจต่อความไม่เป็นธรรมออกไปจากความรู้สึกของคนมลายูมุสลิมเพื่อสร้างสันติภาพอันถาวรให้เกิดขึ้นในพื้นที่

ระบบการศึกษาในภาคใต้นั้นค่อนข้างซับซ้อน มีตั้งแต่โรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไปจนถึงโรงเรียนปอเนาะดั้งเดิมซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนขนาดเล็ก ขบวนการได้แฝงตัวเข้าไปดำเนินกิจกรรมชักชวนเยาวชนมุสลิมเข้าเป็นสมาชิกและปลูกฝังอุดมการณ์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งเป็นโรงเรียนมีขนาดใหญ่ทันสมัยและพรั่งพร้อม  ห้องเรียนเป็นสถานที่แรกของเส้นทางการเข้าสู่ขบวนการ   ผู้ที่ทำหน้าที่หาสมาชิกใหม่จะชักชวนให้นักเรียนที่มีแวว ได้แก่บุคคลที่มีความเคร่งครัดในศาสนา มีความรู้สึกเจ็บแค้นกับประวัติศาสตร์ของการถูกกดขี่และการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงมีความคิดในการทำสงครามญิฮาดไปร่วมการอบรม  การปลูกฝังแนวคิดอาจจะดำเนินการในมัสยิดหรือแฝงตัวในรูปของการฝึกฟุตบอล  เมื่อตกลงเข้าเป็นสมาชิกแล้วสมาชิกใหม่จะต้องทำการสาบานตนและเข้าฝึกร่างกายและอาวุธก่อนที่จะได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติการในระดับหมู่บ้าน

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่ถูกใช้ในการปลูกฝังอุดมการณ์ของเยาวชนมลายูมุสลิมและไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนจะถูกใช้ในการบ่มเพาะการต่อต้านรัฐ  แม้แต่ในโรงเรียนที่ถูกใช้ในดำเนินกิจกรรมของขบวนการก็ใช่ว่าผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนทั้งหมดจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น ยังมิต้องพูดถึงประเด็นที่ว่าจะเห็นด้วยกับวิธีการเช่นนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการหาสมาชิกใหม่เพราะจำนวนนักเรียนที่มากถูกใช้เป็นเกราะกำบังให้กับขบวนการซึ่งมีครูเป็นส่วนสำคัญในการหาสมาชิก

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยและนักวิเคราะห์อิสระบางคนเชื่อว่ากลุ่มบีอาร์เอ็น-โคออร์ดิเนทเป็นแกนหลักของขบวนการก่อความไม่สงบ โดยดำเนินการแบบหน่วยอิสระ สมาชิกระดับล่างไม่รู้ถึงองค์กรใหญ่ที่อยู่เหนือกลุ่มที่ตนเองร่วมปฏิบัติการอยู่  ขบวนการนี้ดูจะมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานค่อนข้างสูง โดยสมาชิกในแต่ละพื้นที่สามารถที่จะเลือกเป้าหมายและดำเนินงานทางการเมืองของตัวเอง  โครงสร้างเช่นนี้ทำให้ขบวนการยังคงเคลื่อนไหวต่อไปได้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะพยายามทำลายเครือข่ายเหล่านี้

ผู้กำหนดนโยบายควรที่จะระมัดระวังการใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีความซับซ้อนสูง   ทั้งชาวพุทธและมุสลิมต่างก็เป็นเหยื่อในการต่อสู้ที่ถูกมองว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐไทยพุทธกับกบฏมลายูมุสลิม  มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,400 คนนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาและเหยื่อที่เสียชีวิตเป็นคนมุสลิมมากกว่าคนพุทธ คนมุสลิมหลายคนในจำนวนนั้นก็ถูกมองว่าเป็นผู้ทรยศต่ออิสลาม  กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ใช้การสาบานตนในการควบคุมสมาชิกในขบวนการซึ่งเป็นความคิดท้องถิ่นที่นักรบญิฮาดสากลปฏิเสธ   ขบวนการใช้เวทมนตร์คาถาในการปกป้องนักรบจากภยันตรายแต่ในขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่วีดีโอคลิปทางเวบไซต์ยูทูบและวีซีดี การปฏิบัติการส่วนใหญ่ของขบวนการก็ยังคงจำกัดอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยแม้ว่าจะมีการใช้อินเตอร์เน็ทเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเผยแพร่ความคิด

ไครซิสกรุ๊ปได้เคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่าขบวนการนี้แทบจะไม่มีร่องรอยอิทธิพลจากอุดมการณ์ซาลาฟีญิฮาด (salafi jihadism) ซึ่งเป็นฐานคิดของกลุ่มอัล-เคดาและกลุ่มเจมาห์ อิสลามิยาห์  ผู้ก่อความไม่สงบบางส่วนนับถือแนวคิดชาฟีอีในสายที่เชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถาและไม่นิยมแนวคิดแบบบริสุทธิ์ที่พวกเขาเรียกว่า “วะฮาบี”  แม้ว่าจะมีชาวมาเลเซียจำนวนหนึ่งถูกจับกุมในภาคใต้ในขณะที่จะเข้ามาร่วมการต่อสู้ แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่ามีกลุ่มญิฮาดจากนอกประเทศเข้ามาร่วมในขบวนการต่อสู้ในภาคใต้อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด   และถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในเชิงอุดมการณ์กับแนวคิดซาลาฟีญิฮาด  ขบวนการก็ได้ใช้ภาษาทางศาสนาและญิฮาดในการอธิบายการต่อสู้เพราะญิฮาดเป็นภาษาที่ทรงพลังในหมู่สมาชิกและฐานมวลชนที่พวกเขาต้องการที่จะเข้าไปมีอิทธิพลทางความคิด

แม้ว่าการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรจะยังคงดำเนินต่อไป (ซึ่งก็นับเป็นความรุนแรงเช่นกัน)  ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องดำเนินการลดเงื่อนไขทางการเมืองที่เติมเชื้อไฟให้กับการต่อต้าน  ซึ่งได้แก่การไม่เคารพต่ออัตลักษณ์และภาษาของชาวมลายูมุสลิม การไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการขาดตัวแทนของพวกเขาในโครงสร้างการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและรัฐบาล  หากปราศจากมาตรการเหล่านี้แล้ว การปราบปรามที่รุนแรงหรือความพยายามที่จะปลูกฝังความคิดชาตินิยมแบบไทยในหมู่คนมลายูมุสลิมผ่านกระบวนการอบรมความคิดความเชื่อก็รังแต่จะสร้างความโกรธแค้นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้เกิดนักต่อสู้รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ และหล่อเลี้ยงให้ความขัดแย้งยืดเยื้อยาวนาน

กรุงเทพฯ/ บรัสเซลส์ 22 มิถุนายน 2552

While Thai leaders are preoccupied with turmoil in Bangkok, the insurgency in the South continues to recruit young Malay Muslims, especially from private Islamic schools. These institutions are central to maintenance of Malay Muslim identity, and many students are receptive to the call to take up arms against the state. This is not a struggle in solidarity with global jihad, rather an ethno-nationalist insurgency with its own version of history aimed at reclaiming what was once the independent sultanate of Patani. Human rights abuses by the Thai government and security forces have only fuelled this secessionist fervour, and policies that centralise power in the capital have undermined a regional political solution. Changing these policies and practices is essential as the government tries to respond to the insurgents’ grievances in order to bring long-lasting peace to the region.

The Islamic schools in which pious young Muslims are recruited and radicalised are generally the larger, more modern and better-equipped institutions in a complex educational system that ranges from secular state school to traditional Muslim boarding schools (ponoh). The classroom is the point of first contact. Recruiters invite those who seem promising – devout Muslims of good character who are moved by a history of oppression, mistreatment and the idea of armed jihad – to join extracurricular indoctrination programs in mosques or disguised as football training. As recruits are drawn into the movement, they take an oath of allegiance followed by physical and military training before being assigned to different roles in village-level operations.

Islamic schools are not the only place where young Malay Muslims are radicalised, nor should all such schools be stigmatised as militant breeding grounds. Even in schools where insurgents are active, not all school administrators, teachers and students may be aware of what is happening, let alone consent to it. But these schools are rich in opportunities for recruiters. Religious young males – the natural foot soldiers of the insurgency – are found in academies numbering thousands of students. These crowds provide natural cover, especially for a movement that draws heavily upon teachers to do its covert recruitment.

The Thai security forces and some independent analysts believe that the insurgency is largely under the leadership of the National Revolutionary Front-Coordinate (Barisan Revolusi Nasional-Coordinate, BRN-C). It uses a classic clandestine cell network, in which rank-and-file members have no knowledge of the organisation beyond their immediate operational cluster. It also appears to be highly decentralised, with local units having a degree of autonomy to choose targets and carry out political campaigns. This structure has allowed it to remain active despite crackdowns by security forces.

Policymakers should be cautious of quick fixes to what is a highly complex conflict. This struggle, nominally between a Thai Buddhist state and a Malay Muslim insurgency, targets civilians of all religions. More than 3,400 people have been killed since the violence surged in 2004. There are more dead Muslim victims than Buddhists, and many of the slain Muslims were marked as “traitors” to Islam. Insurgents draw on local culture to invoke traditional oaths to discipline their own ranks, though such practices alienate them from the religious purists attached to the global jihad. Ancient charms and spells are applied to protect fighters from harm, co-existing with YouTube videos and propaganda circulated on VCDs. Despite the leap into cyberspace, the insurgency has, for the most part, restricted itself to the geographic boundaries of the three southernmost border provinces.

As earlier Crisis Group reports have stressed, the movement shows little influence of Salafi jihadism, the ideology followed by al-Qaeda and the Indonesia-based regional jihadi group Jemaah Islamiyah. Some insurgents follow a mystical variant of Shafi‘i Islam and are actively hostile to the puritanism of what they term “Wahhabis”. Although a few Malaysians have been arrested in southern Thailand for trying to join the struggle, there is no evidence of significant involvement of foreign jihadi groups. While politically distinct, the movement uses the language of Islam and jihad to frame its struggle, as such words resonate with its membership and the constituencies it seeks to sway.

Even as the political battle between the government and supporters of ousted former Prime Minister Thaksin Shinawatra – in itself violent – plays out in the capital, Thailand needs to address the political grievances that have long fuelled resentment: the disregard for Malay ethnic identity and language, the lack of account­ability for human rights abuses, and the under-representation of Malay Muslims in local political and government structures. Without such measures, harsh suppression and attempts at instilling Thai nationalism in Malay Muslim radicals through re-education will only generate more anger that will in turn ensure a steady flow of recruits committed to an enduring struggle.

Bangkok/Brussels, 22 June 2009

A Buddhist monk walks with pro-democracy protesters as they carry large inflatable ducks during a march to the 11th Infantry Regiment as part of an anti-government rally in Bangkok on 29 November 2020. Jack TAYLOR / AFP
Commentary / Asia

Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge

Young pro-democracy protesters have roiled Thai politics with a previously taboo demand to reform the country’s monarchy. As the state resists change, and conservative citizens recoil, the risk of violence is growing. The standoff poses Thailand’s existential question: is the king sovereign or are the people? 

At a small, rain-soaked pro-democracy rally in Thailand’s north-eastern city of Nakhorn Ratchasima in early October, three young women staged a performance entitled “Who Killed the People?” Appearing first as a trio of anonymous figures bound together by tangled cords, through silent dance and mime their roles emerged: monarch, military and people. In the play’s denouement, “the military” killed “the people” – invoking the massacres of pro-democracy protesters in 1973, 1976, 1992 and 2010 – while the third character struck a regal pose and waved to the crowd. The “monarch” then wrapped the corpse in a Thai flag and deposited her among the audience. 

In a country where public discussion of the monarchy was taboo until just a few months ago, this performance was one of innumerable examples of the creativity and fearlessness of Thai youth in pressing for change as part of the protest movement that has rattled the kingdom since July. It was also an encapsulation of the protesters’ narrative: Thailand’s ruling establishment, including the monarchy, is oppressive; in opposing this establishment, the protesters are heirs to a tradition of resistance to autocracy and dictatorship; and their struggle is a matter of life and death.

Events have unfolded incredibly fast. Earlier this year, a burgeoning student-led pro-democracy movement had been energised by the judicial dissolution of the progressive Future Forward Party, a new formation which captured some six million votes in the 2019 general election. The pandemic soon hamstrung the movement but, after lockdown was lifted in June, protests began to regain momentum, further galvanised by the enforced disappearance of an exiled activist in Cambodia. Protesters demanded the resignation of Prime Minister Prayuth Chan-ocha, leader of the 2014 coup d’état who remained in office following the 2019 elections; a new constitution reflecting popular participation to replace the 2017 charter drafted by the junta’s appointees; and a fresh general election.

A new chapter opened on 3 August when Anon Nampa, a human rights lawyer, publicly called for bringing the king under the constitution. A week later, at another rally, student Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul read a detailed ten-point manifesto on reforming the Thai monarchy. Since these earthshaking events, this demand has shifted from the edges of a quixotic quest – what protest leaders called a “dream” at first – to the movement’s core. Unimaginable just a few months ago, the call for reform is an unvarnished expression of the legitimacy conflict that has beset Thailand since the absolute monarchy ended in 1932, namely: who is sovereign, the people or the king?

The movement has fused political and cultural issues.

The Nakhorn Ratchasima rally was one in a series staged in the provinces leading up to a major demonstration planned for Bangkok on 14 October, in part to commemorate the 1973 student-led uprising that brought down a corrupt military dictatorship. Several of the speakers were high school students, who have imbued the movement with much of its verve and indignation, directed especially against the sclerotic educational system. The range of issues addressed on stage reflected how the movement has fused political and cultural issues. Topics included everything from the need for safe and affordable public transport to the harmony of democracy, feminism and gender equality; from authoritarianism and corruption to class discrimination in schools; and from abuse of conscripts in the military to the need for constitutional change and monarchical reform. The common denominator, expressed in both the event’s style and its substance, was the imperative of overturning the rigid hierarchies that characterise Thai politics and society – and rejecting the servility and deference inherent in royalist nationalism. 

Coming at the King

It was inevitable that the monarchy’s role would change after the 70-year reign of King Bhumibol Adulyadej, or Rama IX, the ninth ruler of the Chakri dynasty. But even after his death in October 2016, this change was difficult to envision largely because his reign had come to define the Thai monarchy in the popular imagination. The palace was weak and subordinate to the military when he ascended the throne as a teenager, but in alliance with the military and the business elite, King Bhumibol worked hard to restore the institution’s power and prestige. From the late 1970s to the 2006 coup d’état, the monarchy achieved new heights of moral authority and influence. This period represented the Bhumibol consensus, an era of royalist hegemony with three main characteristics: it was driven by elites and their interests; distribution of power and benefits was hierarchical and clientelist, rather than egalitarian; and it was authoritarian, with a strong moralistic bent. 

From the late 1970s to the 2006 coup d’état, the monarchy achieved new heights of moral authority and influence.

The unravelling of the Bhumibol consensus began before the 2006 coup that ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra, whose electoral prowess stood as an implicit challenge to the monarchy, and picked up pace as the king’s health declined in his final decade. As Thaksin’s parties continued to dominate elections, officers orchestrated another coup, in 2014, leading to five years of military rule, a new constitution (Thailand’s twentieth) designed to limit elected authority, and a stilted 2019 general election that resulted in the junta’s top leaders remaining in power. An unspoken rationale for the coup was for the junta to preside over the royal succession.

Many observers of Thai politics anticipated that the reign of Bhumibol’s only son, King Maha Vajiralongkorn, would coincide with a waning of royal prestige, not least because Thais had already formed opinions about the crown prince’s character; his mother once described him as a “Don Juan” and he has been married four times. Since ascending the throne, Rama X has acted repeatedly to aggrandise himself, for example, requiring changes to the 2017 constitution – after it was approved in a referendum – to facilitate his rule from abroad, forbidding his older sister from running for political office, and taking personal control of the Crown Property Bureau’s vast wealth. He has spent most of his reign in Germany, apparently at leisure.

The 14 October rally in Bangkok marked a turning point, bringing the monarchy directly into the fray. A royal motorcade carrying the queen and the king’s son took an unanticipated detour through an area where demonstrators were gathered. The protesters were non-violent, but they jeered the procession, some shouting “My fucking taxes!” This incident, which scandalised royalists, served as a pretext for the government to declare a “serious state of emergency”; three people were later charged with “threatening the queen’s liberty”, which carries a sentence of sixteen years to life in prison. Two days later, the Border Patrol Police deployed water cannons against peaceful protesters in central Bangkok. The images of students armed with umbrellas hosed down by dyed water laced with chemical irritants won the movement the public’s sympathy. Defying the ban on demonstrations, protesters rallied almost every day, attracting ever larger crowds. The government rescinded the serious state of emergency after only a week.

The 14 October rally in Bangkok marked a turning point, bringing the monarchy directly into the fray.

Since then, protests have repeatedly targeted the royal institution. On 26 October, tens of thousands marched to the German embassy, urging investigation of the king’s activities in Germany, while on 8 November, demonstrators were stopped by the police as they attempted to deliver their letters of grievance at the Grand Palace. The following week, thousands of protesters at the Democracy Monument turned their backs on a royal motorcade, raising the three-finger salute (a gesture of defiance borrowed from the Hunger Games film series, which has become a symbol of the protests) and singing the national anthem. On 18 November, graffiti left at a protest scene in front of the national police headquarters insulted the monarchy in profane terms. 

Protest leaders declared their intention to rally at the Crown Property Bureau office on 24 November but, in light of heavy security deployments, changed their target to the Siam Commercial Bank, in which the king is the largest shareholder. Speakers outside the bank’s headquarters that night criticised the monarch’s expansive and opaque financial holdings. Five days later, they rallied in front of the 11th Infantry Regiment base to highlight the king’s assumption of direct control of key Bangkok military units.

Royalist Reactions

The sudden emergence of a popular, youth-led movement questioning the role of the palace in Thai politics is of epoch-making significance. Royalist nationalism has been the cornerstone of Thailand’s political order for decades, enshrined in successive constitutions as “the democratic system with the king as head of state”. The state portrays the monarchy as one of the kingdom’s three pillars, along with nation and religion. A movement to place the monarchy within a framework of accountability threatens the prevailing political order – especially the generals and oligarchs who most benefit from it.

The sudden emergence of a popular, youth-led movement questioning the role of the palace in Thai politics is of epoch-making significance.

The Prayuth government has struggled to handle the protests. Apart from blocking protesters from reaching certain symbolic locations, authorities have so far permitted demonstrations to proceed, focusing their energy on heaping charges on the main leaders but also granting them bail. Its only sop to the movement has been to allow parliament to consider amending the constitution. Few, however, are optimistic that these deliberations will result in substantive change. With the junta-appointed senate in effect wielding a veto, many see the process as a charade aimed at preserving the status quo rather than accommodating demands for change. 

In the face of increasingly strident and unfiltered public denunciations of the monarchy, the government is shifting from a permissive approach to a firmer, more suppressive strategy. On 19 November, Prime Minister Prayuth stressed that “all laws and all articles” would be brought to bear on the protesters – a clear indication that charges under Section 112 of the Criminal Code, the lèse-majesté law that carries a penalty of three to fifteen years, could be revived. Since then, at least 33 people, mostly protest leaders, have been summoned to face charges under this law, including a sixteen-year-old. In June, Prayuth acknowledged that the law had been in abeyance since late 2017 at the “merciful” king’s request, leading many to wonder who is responsible for the sudden reversal in policy. 

Meanwhile, the palace has undertaken an atypical public relations offensive. The king came back from Germany on 10 October for an unusually long sojourn in his domain. Various religious and ceremonial duties have afforded opportunities for the royal family to greet their ardent supporters. These stage-managed events are a departure for the king, whose persona during his normally brief visits to the kingdom had so far been austere and aloof. The campaign suggests a concerted effort to rally royalists and improve the monarch’s image. But the king’s well-publicised words of encouragement to prominent ultra-royalists during some of these events, and statements appearing to take sides in the political conflict, have done nothing to soothe tensions. These public appearances stand little chance of swaying the protesters.

Conservative Thais are unnerved by the demands for monarchical reform.

Conservative Thais, however, are unnerved by the demands for monarchical reform and, most recently, the open discussion of republicanism. Reactions have often been frantic. Given the royalists’ belief that love of the monarchy is an essential trait of Thai-ness, they blame foreign interference for the protests. On 27 October, a small group demonstrated in front of the U.S. embassy, accusing Washington of waging “hybrid war” on Thailand; signs held by protesters singled out the conspiracy theorists’ bête noire, George Soros. Even Prime Minister Prayuth has hinted that malevolent foreign forces are instigating the protests, though he has offered no evidence. 

Royalists rail against those they call “nation haters” and have urged reactionary measures. Some have advocated for social sanctions against protesters, such as denying them employment or asking parents to disown their rebellious children. On 9 November, a group under the banner of the People’s Network to Protect the Royal Institution delivered letters to the prime minister’s office and the army commander calling on the government to “shut down” the country in the monarchy’s defence, which many interpreted as a demand for a coup. The leader of the Thai Pakdee (Loyal Thai) group, former politician Warong Dechgitvigrom, even suggested that absolute monarchy should be temporarily restored as a way out of the crisis.

Sectarian Rift?

The fevered royalist response points to the moral dimension of the conflict in Thai society. Under King Bhumibol, the Theravada Buddhist notion of the king as a future Buddha and perfect being was revived in the service of royalist nationalism. As Patrick Jory writes in Thailand’s Theory of the Monarchy (2016), the egalitarianism inherent in democratic politics “posed a mortal threat” to a political order based on hierarchy and deference. As a result, those who challenge the status quo “have been represented by their royalist opponents as morally reprehensible”. 

Religious undertones impart an unpredictable and explosive dynamic to the current moment. Many older Thais who came of age in the heyday of King Bhumibol’s reign internalised the link between hierarchy and morality, and are disconcerted at demands for change. Still others, especially those who benefit most from the status quo, are furious. To royalists, those who demand monarchical reform are not just disloyal but heretical. In late October, the arch-royalist and retired General Dr. Rianthong Nanna, told a reporter that it was “natural” for loyal Thais to use violence against the monarchy’s critics. Demonisation of opponents and casual justifications for brutality highlight the risk of violence looming over Thailand as a new generation, impervious to the reverence their elders are accustomed to, refuses to back down. As tensions rise, there is a growing possibility of miscalculation, inadvertent confrontation or even acts of provocation that authorities could use to justify a crackdown. 

The risk of violence has grown significantly since pro-monarchy counter-demonstrators have started taking to the streets in recent weeks.

The pro-democracy protests have been overwhelmingly peaceful, particularly compared to earlier waves of mass demonstrations. But the logic of non-violent social movements does not preclude violent outcomes, and the risk of violence has grown significantly since pro-monarchy counter-demonstrators have started taking to the streets in recent weeks, often organising rallies in proximity to the pro-democracy gatherings. On 17 November, near parliament, police retreated from their position between the two groups, allowing for violent scuffles. More than 50 people were treated for injuries, mostly related to inhalation of tear gas, but at least six people were shot (none fatally) by unidentified gunmen. 

Street protests alone will not upend the status quo. The protesters achieve leverage only when the establishment coalition begins to fracture. There is anecdotal evidence that many rank-and-file police officers and civil servants are sympathetic to demands for reform, but protests have not achieved the critical mass that would compel people to choose sides. A decision to defect from the establishment may have many causes, such as a recalculation of material interests, or developments that prick the conscience, like state violence against peaceful protesters. A Thai analyst called the activists’ strategy a “gambit … to provoke the police enough so that they will clamp down hard on the protesters” in order to sway public opinion. It is unlikely that the government could forcefully quash criticism of the monarchy without also exciting the opposition of greater numbers of Thai people.

How Does It End?

Absent from royalist analysis is a positive argument for how Thai people benefit from maintaining a royal institution that is staggeringly wealthy, politically engaged and above the law. Instead, as political scientist Suchit Bunbongkarn observed in Monarchy and Constitutional Rule in Democratizing Thailand (2012), royalists tend to argue that political legitimacy is culturally specific, and that reverence for the monarchy is essential to Thai culture. Thus, one hears royalist claims that “All Thais love the king”, Thais cannot tolerate criticism of the monarchy and critics of the king cannot be real Thais. In a defence of the lèse-majesté law (in the same volume cited above), royalist legal scholar Bowornsak Uwanno argued that any limits on freedom of expression arising from Thailand’s defamation laws “reflect the ethical and cultural norms that most Thais adhere to”. Such contentions raise the question of whether the kingdom’s laws are a reflection of apparent norms, or their cause. 

And what happens when norms change? The protest movement should be understood as an effort to bring social and political institutions into better alignment with emerging cultural norms and the need for structural change. Many protest leaders recognise that the horizon for the reforms they seek necessarily extends years into the future. One of their slogans, “Let it end in our generation”, combines a sense of urgency with an acknowledgment that change takes time. Whatever happens next, long-term transformation is already in train. Bowornsak conceded that culture is not static: “As the Buddhist law of impermanence states, everything, the lèse-majesté law included, arises, exists and perishes, as the society’s ethical and cultural norms evolve in accordance with this same Buddhist law. Nothing is permanent”. 

The question is, can the conflict be managed so that, in the near term, Thailand avoids the spasms of violence that have occurred in the past when popular sovereignty has challenged the royalist status quo? The signs are discouraging. Thailand’s history points to a pattern of state violence against proponents of change. The conflict’s high stakes reduce prospects for compromise and divisions are hardening. Finally, there are no institutions or mechanisms not already implicated in the conflict available to help strike bargains. The obvious pathway out of the crisis is to empower elected institutions that can reflect the popular will, reconcile majoritarianism with protection of fundamental rights, and manage a process of achieving a fresh consensus on political legitimacy. But Thailand’s parliament, enfeebled by the 2017 constitution and the powerful appointed senate, is unlikely to serve this function. By resisting change, the government is increasing the likelihood of a dangerous confrontation.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.