Report 133 / Europe & Central Asia 3 minutes

Sekretet publike te maqedonise: Si e permbys korrupsioni nje vend

Korrupsioni në Maqedoni, sidomos në qarqe të larta të Qeverisë, është është në përmasa te gjera.

  • Share
  • Ruaj
  • Print
  • Download PDF Full Report

PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE

Korrupsioni në Maqedoni, sidomos në qarqe të larta të Qeverisë, është është në përmasa te gjera. Evoluimi I tij ka kaluar nga eksploatimi pasiv ne koercion aktiv dhe arrin kapacitetin jo vetëm që të retardojë progresin ekonomik por edhe të ushqejnë krimin e organizuar, dhe më pastaj jostabilitetin politik dhe kolektiv. Në fakt, shteti ka arritur pikën që të funksionojë si një 'kaos' në çështje të rënsësishme, përderisa reketarët depërtojnë në në një kulturë cenzure.

Kjo sëmundje ka infektuar sistemin bankar si dhe strukturat qeveritare, duke bërë kështu Maqedoninë burrim dhe pikë tranzite pëër kontrabandën dhe kriminalitetit. Ky system inkurrajon administratën autokrate përderisa koekziston mjaft me komoditet me joefikasitetin dhe politizimin e gjyqësisë Kjo degradon moralin e Maqedonisë, duke lënë kështu shoqërinë civile në letargji ndërsa popullatën në përgjithësi në cinizëm.

Marrëveshja Kornizë e përmbyllur në Ohër, në gusht 2001 ndërpreu luftën që me të shpejtë shkonte kah një luftë civile, por marrëveshja mvaret nga mundësia e saj për të zhvilluar institucionet demokratike dhe ekonominë e tregut. Korrupsioni që edhe më tej vazhdon ta kapërdijë vendin në shumë mënyra është një aktivitet I përbashkët mes komuniteteve. Në pikën minimale, me të madhe po dëmton ekonominë dhe rrit shkallën e jostabilitetit shoqëror. Sidoqoftë, korrupsioni gjithashtu josh konspiracion të plotë mes liderëve etnikë për të rritur tensionet dhe luan një rol të rëndësishëm për të sjellur vendin në gjendje të gatshme për luftë. I lënë për t'u keqësuar dhe zgjeruar më tej, do të vazhdojë të shkatërrojë unitetin fragjil të Maqedonisë dhe që të sjellë efekte të rrezikshme me intenzitete të ndryshme në Ballkanin Perëndimor.

Fatkeqësisht, komuniteti ndërkombëtar jep vetëm pak indikacione që pranon se sa fort korrupsioni punon kundër objektivave fundamentale në Maqedoni. Zyrtarët zakonisht arsyetojnë Maqedoninë me frazën boshe ' korrupsioni është problem në të gjithë vendet në tranzicion'. Jo shpesh, zyrtarë të lartë ndërkombëtarë parashtrojnë kërkesa morale për Maqedoninë që të pastrojë punët e veta, por këto kërkesa asnjëherë nuk janë marrë më seriozitet. Disa herë, investitorë të huaj oportunistë e intensifikojnë problemin.

Strategjia tejet e dobët ndërkombëtare potencon 'procesin' dhe 'krijimin e kapaciteteve'- miratimin e ligjeve dhe trajnimin e zyrtarëve, siç thotë një zyrtar, 'për të zvogëluar mundësitë e korrupsionit'. Në ndërkohë, duhet vetëm pak përpjekje për të analizuar pse kjo qasje nuk ka arritur resultate kuptimplota, pse p.sh. prokurorët nuk veprojnë sipas të dhënave të shumta që posedojnë mbi korrupsionin or më saktë atje ku pretekstet e procedurës kriminale lejojnë që zyrtarët e korruptuar të vazhdojnë më tej dhe që fitimet e papastërta t'u mbeten atyre.

Komuniteti ndërkombëtar insiston në atë se Maqedonët marrin mbi vete 'pronësinë' e problemit (përgjegjësinë), përderisa 'pronarët' ende janë vetë ata- ata në pozita të larta qeveritare- të cilët vazhdojnë të dominojnë, eksploatojnë dhe rrezikojnë institucionet. Në rrethana aktuale, është naivitet dhe neglizhencë që të mbështetesh në vëzhgues të dobët vendorë siç është Ombudsman, Komisionin e ardhshëm Anti-Korrupsion, apo mediave dhe shoqërisë civile, për t'u ngritur vetëm kundër elitës së korruptuar. Me derrdhjen e parave në Maqedoni dhe pa insistuar për një përpjekje më serioze kundër korrupsionit, komuniteti ndërkombëtar thjeshtë po mbush vrimat në buxhet dhe si rastësisht vepron si një nga fasilitatorët e sistemit.

Shpesh diskutohet rreth asaj se ' nëse me ata merremi me pçështjen e korrupsionit atëherë ata s'do të angazhohen rreth implementimit të Marrëveshjes së Ohrit'. Por dështimi në këtë dëmton pikërisht marrëveshjen drejt së cilës diplomatët I kanë koncentruar energjitë e veta.

Këtu atëherë nevojitet një pikëpamje krejtësisht e ndryshme. Maqedonia nuk është' vetëm edhe një vend tjetër në tranzicion'' por një shtet me të vertetë të dobët me sfida të jashtme dhe të brendshme deri në vetë ekzistencën. Kjo do të thotë se korrupsioni sjell dëme specifike dhe se në fakt, Maqedonia ose mund të korrupsion të lartë ose stabilitet, por jo të dyjat.

Udhëzime të jashtëzakonshme duhen për këtë. Për të plotësuar programet aktuale për 'krijimin e kapaciteteve', komuniteti ndërkombëtar duhet të bëjë ndryshime fundamentale në qasjen e vet. Duhet të luajë rolin e katalizatorit dhe jo vetëm të një këshilltarit të thjeshtë dhe në mënyrë të guximshme të kërkojë reforma nëse mendojnë të vazhdojnë me asistencën financiare, dhe duhet të dakordohet për t'u fokusuar në përpjekjet e veta anti-korrupsionit në mënyrë retrospective dhe ndëshkuese, dhe jo thjesht potenciale dhe instructive. Edhe pse ky raport përmban shembuj specifikë, është shkruar me kujdes duke respektuar të drejtat e individitit. Sidoqoftë, ICG është e gatshme to diskutojë rreth një sërë çështjesh në më shumë hollësi nëse I kërkohet ta bëjë këtë korrektësisht, para strukturave të autorizuara qeveritare dhe legjislative.

Gjithashtu, përderisa ky raport ka të bëjë me të tashmen dhe të kaluarën e afërt dhe se mund të duket që koncentrohet në partitë tani në pushtet, korrupsioni është një aspekt I kulturës politike të vendit, dhe jo mbrojtëse eksklusivë të ndonjë grupi të veçantë. Për të qenë sulmi ndaj korrupsionit sa më efektiv, të gjitha partitë politike duhet të bashkojnë përpjekjet, së bashku me shoqërinë civile dhe komunitetin donator ndërkombëtar. Korrupsioni kategorikisht nuk është një çështje që I përket, apo që duhet të keqpërdoret për qëllime politike entuziaste., dhe do të ishte gabim I madh nëse besohet se ndërrimi I qeverisë me zgjedhjet e shtatorit 2002 automatikisht do ta largonte problemin.

Shkup/Bruksel, 14 gusht 2002

Executive Summary

Corruption in Macedonia, especially at high levels of government, is endemic. It has evolved from passive exploitation to active coercion and acquired the capacity not only to retard economic progress but also to feed organised crime and, in turn, political and communal instability. In effect, the state has come to function in important respects as a “racket”, while the racketeers thrive in a culture of impunity.

The disease has infected the banking system as well as the structures of government, making Macedonia both a source and a transit point for contraband and criminality. The system encourages autocratic administration while coexisting comfortably with inefficiency and politicisation of the judiciary. It saps Macedonian morale, leaving civil society enervated and the population at large cynical.

The Framework Agreement concluded at Ohrid in August 2001 cut short a rapidly evolving civil war but the agreement depends for its viability on the development of democratic institutions and a market economy. The corruption that eats away at the country is in many ways a cross-community, shared enterprise. At a minimum, it is highly damaging to the economy and increases the scope for social instability. However, it also invites outright collusion between ethnic leaders to heighten tensions and plays a substantial role in making the country ripe for conflict. Left to fester and spread, it will continue to erode Macedonia’s tenuous unity and send dangerous ripple effects throughout the Western Balkans.

Unfortunately, the international community gives few indications that it recognises how powerfully corruption works against its fundamental objectives in Macedonia. Officials typically excuse Macedonia with the empty phrase “corruption is a problem in all transition countries”. Occasionally, senior international officials issue high-minded demands for Macedonia to clean up its act, but these have never been seriously followed through. Opportunistic foreign investors sometimes exacerbate the problem.

The too frail international strategy emphasises “process” and “capacity building” – the passing of laws and the training of officials to, as one official says, “reduce the opportunities for corruption”. In the meantime, there is little effort to analyse why this approach has not produced meaningful results, why, for example, prosecutors do not act on ample evidence of corruption or precisely where criminal procedure loopholes allow corrupt officials to run free and keep their ill-gotten gains.

The international community insists that Macedonians take “ownership” of the problem, yet it is the “owners” themselves – those in powerful government positions – who continue to dominate, exploit and subvert its institutions. In current circumstances, it is both naïve and negligent to rely on weak indigenous watchdogs like the Ombudsman, the forthcoming Anti-Corruption Commission, or the media and civil society, to stand up alone to the corrupt elite. By pouring money into Macedonia without insisting on a serious anti-corruption effort, the international community is merely filling sink-holes in the budget and inadvertently acting as one of the system’s enablers.

The argument is often made that “if we push them on corruption, the government won’t cooperate on implementing Ohrid”. But failure to do so undermines the very agreement on which diplomats have concentrated their energies.

A dramatically different mind-set is needed. Macedonia is not “just another transition country” but an inherently weak state with external and internal challenges to its very existence. This means that corruption inflicts special damage and that, in effect, Macedonia can have either great corruption or stability but not both. Unconventional prescriptions are needed. To complement existing “capacity building” programs, the international community must incorporate fundamental changes in its approach. It must play the role of catalyst rather than simple adviser, unabashedly demanding reform if its financial assistance is to continue, and it must adopt a retrospective and punitive, not merely prospective and instructive, focus in its anti-corruption efforts.

Although this report contains specific examples, it has been written with care to respect the rights of individuals. ICG is prepared, however, to discuss a number of these matters in greater detail if requested to do so by appropriate, duly authorised governmental and legislative bodies.

Also, while this report deals with the present and recent past and so may seem to concentrate on the parties now in power, corruption is an aspect of the country’s political culture, not the exclusive preserve of any particular group. For an attack on it to be effective, all political parties need to join in the effort, along with civil society and the international donor community. Corruption is emphatically not an issue that belongs to or should be misused for partisan political purposes, and it would be a major mistake to believe that a change of government after the September 2002 elections will automatically sweep away the problem.

Skopje/Brussels, 14 August 2002

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.